Политика за поверителност на Instantor

Когато използвате услугата на Instantor, Вие ни поверявате Вашите лични данни. Ние се ангажираме да запазим Вашето доверие. Като начало бихме желали да Ви уведомим за практиките, които използваме за гарантиране на поверителност на данните. Настоящата политика за поверителност (наричана тук „Политика за поверителност“) описва информацията, която ние събираме, начина, по който я използваме и споделяме, както и наличните опции, с които разполагате при използване на нашата услуга („Услуга“).

Когато използвате Услугата, ние обработваме Вашите лични данни в съгласие с настоящата Политика за поверителност. Ето защо е препоръчително внимателно да се запознаете с настоящата Политика за поверителност, както и с нашите Общи условия, преди да започнете да използвате Услугата.

Instantor AB (“Instantor“), с регистрационен номер 556818-2835, носи отговорност за обработването на личните данни, които събира при работа с Услугата, и се явява администратор на данни. Ние обработваме Вашите лични данни с цел да ги предоставим на институции и фирми, с които сте се съгласили да споделяте своите данни, и които са наши клиенти. Правните основания за обработка на данните са описани в раздела „Как използваме Вашите лични данни“ по-долу. Ако имате въпроси, свързани с Вашите лични данни или с настоящата Политика за поверителност, можете да се свържете с нас на имейл адрес privacy@instantor.com или на физически адрес Instantor AB, Att: Legal, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm.

Личните данни, които събираме

Instantor може да събира и обработва следната информация, която споделяте с Instantor или която Instantor събира, когато използвате Услугата:

a) Лични данни и адресна информация например ЕГН или друг идентификационен номер, име, адрес, възраст, пол, телефонен номер, имейл адрес;

b) Финансова информация например името на Вашата банка, номер на банкова сметка, брой сметки, заеми и списък на транзакции през последните 12 месеца (всеки запис съдържа транзакция, подател, получател, сума, салдо и дата), включително месечни парични потоци (заплата и разходи), овърдрафти и евентуално информация за заеми, ипотеки и търговски сметки (повече информация ще откриете в раздела „Кои са източниците на информация?“ по-долу); и

c) Техническа информация свързана с устройството, което използвате, за да получите достъп до Услугата, например тип на браузър, IP адрес, тип на устройство, операционна система.

Кои са източниците на информация?

Личните данни, адресната информация както и финансовата информация (наричани общо „Данни за сметка“) се събират от Вашата интернет банка, след получаване на Вашето съгласие. Можем също да получим подобна информация от фирма, която изисква от Вас да се идентифицирате или да докажете своите финансови възможности или статус (ако е приложимо), за да потвърдим, че информацията съвпада с тази, получена от Вашата интернет банка. Ако не е изрично упоменато нещо друго във връзка с предоставения ни достъп, ние използваме информация от транзакционни сметки, т.е. не от сметки, свързани със заеми, ипотеки или търговски сметки. Техническата информация се събира, когато взаимодействате с Услугата или с нашите уеб сайтове.

Как използваме Вашите лични данни?

Ние ще използаме Вашата информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност и приложимите закони, включително закони за защита на данните и закони за разплащателни услуги, за следните цели:

  • С ваше съгласие ние ще използваме Вашите Данни за сметка, за да предоставяме Услугата. Това включва също оценка на употребата на Услугата, установяване и разрешаване на технически проблеми, подсигуряване на качество, поддържане на защита и сигурност на услугата, предотвратяване и проследяване на нелегални активности чрез Услугата и прилагане на Общите условия;
  • За да упражним законните си интереси, можем да използваме техническата информация (дефинирана по-горе), за да анализираме употребата на Услугата и да я подобрим.
  • За да установяваме, упражняваме и да защитаваме срещу съдебни искове (например съдебно разпореждане или призовка), ако сметнем това за необходимо; и да спазваме законодателството, което се отнася до бизнеса на Instantor, като счетоводни и данъчни закони.

Ние също ще обработваме Вашата информация в псевдонимизиран формат с цел анализ и подобрение на Услугата в бъдеще.

Как разкриваме Вашите лични данни?

Личните данни, събрани чрез Услугата, могат да бъдат разкрити на следните категории получатели:

  • Наши клиенти, с които сте се съгласили да споделяте данните си чрез Услугата. Обърнете внимание, че след като разкрием данните на договорения получател, получателите носят отговорност за собствената си по-нататъшна обработка на личните Ви данни в съответствие с техните политики за поверителност.
  • Други компании в рамките на нашата група от компании или всички наследници с право на собственост върху нашата дейност или активи. Списък на компаниите от групата се предлага при поискване.
  • Доколкото е необходимо за предоставянето на Услугата, ние може също така да разкриваме Вашите лични данни на дистрибутори на Услугите, както и на доставчици на услуги и подизпълнители, които са ангажирани да изпълняват функции от наше име или да ни предоставят услуги като доставчици на инфраструктура или на правни, счетоводни, одитни и други професионални услуги. На всички доставчици на услуги и подизпълнители е забранено да използват лични данни за цели, различни от предоставянето на такива услуги на нас или по друг начин, изисквано от закона.
  • Възможно е също да разкрием лични Ви данни на външни лица, ако това се изисква от закона или в отговор на правни искания, например съдебни разпореждания, призовки или конкретни искания от правоприлагащите органи.

В допълнение ние можем да използваме и разкриваме информация в анонимна или обобщена форма (т.е. без да е възможно да се разпознаят данните на отделни индивиди) за целите на маркетинга и стратегическото развитие.

Ние предприемаме всички разумни законови, технически и организационни мерки, за да гарантираме, че Вашите данни се третират надеждно и с подходящо ниво на защита, когато се прехвърлят или споделят с такива избрани трети страни.

Споделяне с получатели извън вашата държава по местоживеене

Някои от третите страни, описани по-горе, може да са ситуирани извън Вашата държава по местоживеене, в това число изнън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство (т. нар. трета държава); в този случай ние ще поемем всички необходими стъпки в съответствие с приложимия закон, за да може трансферът на информация през граници да е в съответствие с приложимия закон. Например това може да включва употребата на стандартни договорни клаузи, приеми от европейската комисия, или осигуряването, че получателят е сертифициран в рамката за защита на личните данни между САЩ и Европейския съюз.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Ще запазим личните ви данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да предоставим Услугата; обиконвено това е в продължение на няколко минути. Обаче, ако подозираме или откриваме грешки в данните Ви, които могат да доведат до влошено качество на услугата и/или предоставяне на неверни данни към компанията, с която желаете да споделите Вашите данни, ще запазим данните толкова дълго, колкото е необходимо, за да ги се справим с проблема; това обикновено е в продължение на няколко дни, но не повече от две седмици. Когато приложимият закон изисква определен период от време, например при счетоводни и данъчни закони, данните Ви ще бъдат съхранени за минималния период от време, изискан от съответните закони. Вашите лични данни ще бъдат изтрити или анонимизирани, когато вече не са необходими за целите, за които са били събрани.

Моля обърнете внимание, че въпреки горепосоченото Вашите лични данни могат да бъдат съхранени от нас от името на клиента, т.е. не за наши лични цели. За повече информация вижте раздела „Обработка, изпълнена в ролята на обработващ данни“ по-долу.

Защита

Ние се ангажираме да пазим Вашите лични данни и да предприемем необходимите мерки, за да ги защитим и да предотвратим неоторизиран достъп до тях или неоторизирана тяхна употреба. Например всички събрани лични данни ще бъдат третирани във възможно най-голяма степен с поверителност и при необходимост ще бъдат предавани и обработвани чрез прилагане на SSL (Secure socket layer) и сигурни процедури за шифроване.

Деца

Лица, ненавършили 18 години, нямат право да използват Услугата. Ние не събираме и няма умишлено да събираме информация за лица без надзор на възраст под 18 години. Ако установим, че сме съхранили данни за такова лице, ще предприемем всички разумни мерки да изтрием данните, ако не съществуват законови причини, които да ни възспират.

Вашите права

Съгласно приложимото законодателство за защита на данните вие разполагате с права като т. нар. обект на данните. Тези права са изброени по-долу. Моля обърнете внимание, че тези права не са безусловни и че не всеки опит да се позовете на някое от тези права ще доведе до действия от наша страна в съгласие с Вашето искане.

Оттегляне на съгласието: Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие да обработваме данните Ви. Ако оттеглите Вашето съгласие, моля обърнете внимание, че това не влияе на законната обработка на данни, проведена преди оттеглянето, и че Instantor може, при определени условия, да има законно право да извършва обработката и следователно да продължи да извършва обработката на данните.

Право на достъп: Вие можете по всяко време и безплатно да получите копие на личните данни, които ние съхраняваме за вас, както и информация за начина, по който тези данни се обработват. Моля обърнете внимание, че Instantor трябва да може да определи идентичността Ви, за да отговори на Вашата заявка.

Право на поправяне и ограничаване: Вие имате право Вашите лични данни да бъдат коригирани, без неоправдано забавяне, в случай че те са неточни или непълни. Освен това Вие имате право да поискате от Instantor да ограничи обработката на Вашите лични данни при определени условия, когато например вие оспорвате точността на личните данни или когато Instantor вече няма нужда от личните данни за целите на описаната в този документ обработка.

Право на изтриване: Вие имате право Вашите лични данни да бъдат изтрити, без неоправдано забавяне, ако например личните данни вече не са необходими за целите, описани в настоящия документ. Моля обърнете внимание, че Instantor не е задължен да изтрие Вашите лични данни, ако Instantor може да покаже, че обработката е необходима, например за установяване, упражняване или защита на правна претенция или за спазване на правно изискване.

Право на възражение: Вие имате право да възразите обработката на личните Ви данни от Instantor въз основа на законни интереси. Ако възразите срещу обработката, Instantor няма да има право да обработва Вашите лични данни въз основна на съответното правно основание, освен ако Instantor може да покаже законен интерес, който надвишава вашите интереси.

Право на преносимост на данни: Вие може също да имате право да получите личните данни, които се отнасят до Вас и които сте предоставили на Instantor, в структуриран, популярен и машинно-четим формат и имате правото да разпространявате тези данни на друг администратор на данни.

Ако желаете да получите копие от личните данни, които обработваме за Вас, ако желаете да упражните някое от гореизброените права или да оттеглите съгласието си, моля свържете се с нас на адрес privacy@instantor.com или с нашия администратор на адрес dpo@instantor.com.

Ако не сте доволни от обработката на Вашите лични данни, можете да подадете жалба до шведския орган за защита на данните (Datainspektionen) на имейл адрес datainspektionen@datainspektionen.se или на адрес Box 8114, 104 20 Stockholm, Sweden, телефон +46 08-657 61 00. Можете също да се свържете с надзорния орган за защита на данните във Вашата държава по местоживеене, който в такъв случай ще си сътрудничи с шведския орган за защита на данните.

Instantor си запазва правото от време на време да актуализира и да внася промени в настоящата Политика за поверителност. Преди да въведем промени в настоящата Политика за поверителност, ще Ви уведомим за промените в нашия уеб сайт. Моля проверявайте редовно за актуализации в настоящата Политика за поверителност.

В случай на експлоатационен инцидент или инцидент, свързан със сигурността, който засяга информация за наши потребители, ние ще направим публична необходимата информация на нашия уеб сайт. Ако желаете да бъдете уведомени по друг начин, моля свържете се с нас на имейл privacy@instantor.com.

Моля посетете нашия уеб сайт на адрес www.instantor.com за подробна информация относно нас и предлаганите от нас услуги.

Обработка, изпълнена в ролята на обработващ данни

В нашата услуга към нашите клиенти се включва, че ние, от името на даден клиент, съхраняваме информацията, която сте се съгласили да споделите с въпросния клиент. Ние предоставяме хранилище за нашите клиенти и няма да използваме съхранените лични данни за собствени облаги. Нашите клиенти носят отговорност да използват личните данни в съответсвие с приложимите закони и те са свободни да изтрият иформацията от нашето хранилище по всяко време. За този тип обработка на Вашите лични данни, нашите клиенти (например компания, с която сте се съгласили да споделяте личната си информация) се явяват в ролята на администратор на данни. Ние сме в ролята на обработващ данни за нашите клиенти, тъй като съхраняваме данни от тяхно име и ще използваме данните по нареждане на нашите клиенти. За тези цели ние винаги ще сключваме договор за обработка на данни с нашите клиенти. Ако не желаете компанията, с която сте споделили Вашите данни, да съхранява тези данни, моля свържете се със съответната компания.