ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI INSTANTOR

Pokud používáte služby společnosti Instantor, důvěřujete nám s vašimi osobními údaji. My jsme zavázáni si tuto důvěru udržet. Počínaje tím, že vám pomůžeme porozumět našim zásadám týkajícím se soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále
„Zásady“) popisují data která shromažďujeme, jak je užíváme a sdílíme a vaše možnosti týkající se těchto údajů, když užíváte naši službu (dále „Služba“).

Pokud využíváte naši Službu, zpracováváme vaše údaje v souladu s těmito Zásadami. Proto si prosím udělejte chvilku času a pečlivě si přečtěte tyto zásady a také naše Smluvní podmínky předtím, než naši Službu začnete
využívat.

Společnost Instantor AB („Instantor“), reg.č. 556818-2835 je zodpovědná za zpracovávání osobních údajů, které jsou shromážděni během užívání Služby a je tudíž správcem údajů. Zpracováváme vaše data proto, abychom je zpřístupnili společnosti, s kterou jste se rozhodli vaše soukromé údaje sdílet a která je naším zákazníkem. Náš právní základ týkající se zpracování dat je popsán v části „Jak pracujeme s vašimi osobními údaji“ níže. Pokud máte jakékoliv požadavky týkající se vašich osobních údajů nebo dotazy týkající se těchto Zásad, prosím kontaktujte nás na privacy@instantor.com nebo poštou na adrese Instantor AB, Att: Legal, Vasagatan 11, 111 20 Stockholm.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Společnost Instantor může shromažďovat a zpracovávat následující informace které s ní sdílíte, nebo které společnost Instantor shromáždí během vašeho užívání jejich Služby:

a) Osobní a kontaktní údaje jako jsou rodné číslo či podobné, jméno, adresa, věk, pohlaví, telefonní číslo, e-mailová adresa;

b) Finanční informace jako je jméno vaší banky, číslo bankovního účtu, počet účtů, půjčky a až 12 měsíční historii vašich transakcí (transakce, plátce, příjemce, částka, zůstatek a datum), a to včetně měsíčního peněžního toku (příjmy a výdaje), přečerpání účtu a občas také informace o půjčkách, hypotékách a obchodních účtech (více v části „Jaké jsou zdroje údajů?“ níže); a

c) Technické informace, které souvisejí se zařízením, které používáte během užívání Služby, jako je druh prohlížeče, IP adresa, typ zařízení, operační systém.

JAKÉ JSOU ZDROJE INFORMACÍ?

Osobní a kontaktní údaje stejně tako jako finanční údaje (dohromady tvoří „Údaje z účtu“) jsou s vaším souhlasem shromažďovány z vašeho internetového bankovnictví. Tyto informace můžeme také získat od společnosti, která si vyžaduje ověření vaší identity nebo prokázání vaší finanční způsobilosti nebo (případně) stavu, a to ověřením těchto informací na základě údajů shromážděných prostřednictvím vašeho internetového bankovnictví. Není-li v souvislosti s vámi poskytnutým přístupem uvedeno jinak, používáme pouze informace z transakčních účtů, tj. nikoliv z vaší půjčky, hypotéky, obchodních a jiných účtů. Technické informace jsou shromažďovány během vaší interakce se Službou nebo našimi webovými stránkami.

JAK PRACUJEME S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI?

Vaše údaje budeme užívat v souladu s těmito Zásadami a platnými zákony, a to včetně zákonů týkajících se ochrany dat a platebních služeb, k následujícím účelům:

 • Vaše Údaje z účtu budeme s vaším souhlasem užívat k poskytování Služby. Tyto zahrnují měření o vašem užívání této Služby, zaznamenání a řešení technických potíží, zajišťování kvality, udržování služby na bezpečné a spolehlivé úrovni,
  prevence a vyšetřování ilegálních aktivit spojených s danou Službou a vymáhání našich Smluvních podmínek;
 • Abychom usilovali o naše oprávněné zájmy je možné, že využijeme technických informací (popsané výše) k analyzování užívání a zlepšení Služby.
 • Abychom stanovili, uplatňovali a obhajovali právní nároky; abychom reagovali na právní procesy (např. soudní příkaz nebo předvolání) pokud v dobré víře věříme, že je nutné tak učinit; a abychom dodržovali právní předpisy které se na
  společnost Instantor vztahují, jako jsou zákony týkající se účetnictví a daní.;

Budeme také zpracovávat vaše údaje v de-identifikovaném formátu pro analytické účely a pro budoucí zlepšení dané Služby.

JAK SDĚLUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím Služby mohou být sděleny příjemcům v následujících kategoriích:

 • Našim zákazníkům, s kterými jste souhlasili vaše údaje sdílet prostřednictvím naší Služby. Mějte na vědomí, že poté co jsou data zveřejněna danému příjemci, příjemci za ně mají nezávislou zodpovědnost týkající se jejich zpracování vašich
  osobních dat v souladu s jejich příslušnými zásadami ochrany osobních údajů.
 • Dalším společnostem v rámci naší skupiny společností, nebo jakýmkoliv nástupcům s nárokem na náš podnik nebo majetek. Seznam společností v naší skupině je dostupný na vyžádání.
 • V míře nezbytné k poskytování Služby můžeme také zveřejnit vaše osobní údaje distributorům Služeb, jakož i poskytovatelům služeb a subdodavatelům, kteří jsou mají povinnost výkonu funkcí v našem zastoupení nebo k poskytování služeb nám, jako jsou poskytovatelé infrastruktury a poskytovatelé právní, účetní, auditorské a jiných odborných služeb. Všem poskytovatelům služeb a subdodavatelům je zakázáno používat osobní údaje k jiným účelům než k poskytnutí daných služeb nám nebo jak je jinak vyžadováno zákonem.
 • Můžeme také sdílet vaše osobní údaje s externími stranami, pokud je tak vyžadováno zákonem, nebo v reakci na právní požadavky, například soudní příkazy, předvolání nebo specifické požadavky orgánů činných v trestném řízení.

Navíc můžeme využít a sdělit informace v anonymní či agregované formě (tak aby žádný jednotlivec nemohl být osobně identifikován) k účelům marketingového a strategického rozvoje.

Provádíme veškerá přiměřená právní, technická a organizační opatření, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a s dostatečnou úrovní ochrany při jejich převodu nebo sdílení s danými vybranými třetími stranami.

SDÍLENÍ S PŘÍJEMCI MIMO ZEMI VAŠEHO POBYTU

Některé z třetích stran, které jsou popsány výše se mohou nacházet na území mimo zemi vašeho pobytu, a to i mimo Evropskou unii/Evropský hospodářský prostor (tj. v tzv. třetích zemích). V takovém případě přijmeme veškerá nezbytná opatření vyžadována
podle platných právních předpisů, aby byl tento přeshraniční přenos informací v souladu s platnými právními předpisy. Může se jednat například o použití standardních smluvních doložek přijatých Komisí EU nebo o zajištění toho, že příjemce je certifikován v souladu s rámcem ochrany soukromí mezi USA a EU (EU Privacy Shield Framework).

PO JAKOU DOBU UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje si ponecháme tak dlouho, jak je to nutné pro poskytnutí Služby, což zpravidla trvá několik minut. Pokud však podezříváme nebo zjistíme chyby ve vašich údajích, které by mohly mít za následek zhoršení kvality Služby a/nebo obdržení nesprávných údajů společností, s níž chcete vaše údaje sdílet, uchováváme údaje tak dlouho, jak je potřeba pro vyřešení těchto problémů, což obvykle trvá několik dní, ale ne více než dva týdny. Pokud zákony vyžadují určitý čas uchovávání údajů, například podle účetních nebo daňových zákonů, vaše data budou uchovávána po dobu minimální doby požadované těmito zákony. Vaše osobní údaje budou smazány nebo anonymizovány, pokud již nejsou relevantní pro účely, kvůli kterým byly shromažďovány.

Mějte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje, a to navzdory výše uvedenému, mohou být námi uchovávány jménem našich zákazníků, tzn. nikoliv pro naše vlastní účely. Více informací naleznete v části “Zpracování provedené jako datový procesor” níže.

BEZPEČNOST

Jsme zavázáni chránit vaše osobní údaje a přijmout vhodná opatření abychom je zabezpečili a zabránili neoprávněnému přístupu či užívání. Například, se všemi shromážděnými osobními údaji bude zacházeno s co možná největší důvěrností a v případech kdy je to vhodné, budou přenášeny a bude s nimi zacházeno skrze použití SSL (Secure socket layer) a bezpečných šifrovacích postupů.

DĚTI

Osoby mladší 18 let nejsou oprávněné naši Službu využívat. Neshromažďujeme tak a ani nebudeme vědomě shromažďovat údaje od žádné osoby bez dohledu, mladší 18 let. Pokud zjistíme, že uchováváme údaje o takovéto osobě, přijmeme veškerá přiměřená
opatření k vymazání takovýchto údajů za předpokladu, že nám nebude právně zabráněno tak učinit.

VAŠE PRÁVA

Podle platných právních předpisů o ochraně údajů máte určitá práva jako tzv. Subjekt údajů. Práva jsou uvedena níže. Upozorňujeme, že práva nejsou bezpodmínečná a že pokus o uplatnění kteréhokoli z níže uvedených práv neznamená, že budeme vždy jednat v souladu se žádostí.

Odvolání souhlasu: Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich dat. Pokud odvoláte svůj souhlas, uvědomte si prosím, že to neovlivňuje zákonnost zpracování provedeného před daným odvoláním souhlasu, a že společnost Instantor může za
určitých okolností mít k dalšímu zpracování právní důvody, a proto tak může být oprávněna pokračovat ve zpracování.

Právo k přístupu: Jste kdykoli a bezplatně oprávněni obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a informace o tom, jak jsou zpracovávány. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Instantor musí být schopna ověřit vaši totožnost, aby mohla na vaši žádost odpovědět.

Právo na nápravu a omezení: Máte právo na to, aby byly nepřesné nebo neúplné osobní údaje o vás opravené bez zbytečného odkladu. Dále máte právo požadovat, aby společnost Instantor omezila zpracování vašich osobních údajů za určitých podmínek, kdy například zpochybňujete přesnost osobních údajů nebo společnost Instantor již nepotřebuje osobní údaje pro účely zde popsaného zpracování.

Právo na vymazání: Máte právo na vymazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu, například pokud osobní údaje již nejsou pro účely popsané v tomto dokumentu nezbytné. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Instantor není povinna vymazat osobní údaje, pokud Instantor může prokázat, že zpracování je nezbytné, například pro založení, uplatnění nebo obhajobu právní ochrany nebo pro splnění zákonných požadavků.

Právo na vznesení námitky: Máte právo podat námitku proti tomu, že společnost Instantor zpracovává vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů. Pokud budete mít proti takovému zpracování námitky, společnost Instantor nebude nadále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje na základě tohoto právního základu, pokud společnost Instantor nemůže prokázat oprávněný zájem, který by měl přednost před vašimi zájmy.

Právo na přenosnost dat: Můžete mít také právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli společnosti Instantor, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto osobní údaje jinému správci údajů.

Pokud si přejete obdržet kopii vašich osobních údajů které o vás zpracováváme, pokud chcete uplatnit kterékoliv z výše uvedených práv, nebo odvolat váš souhlas, prosím kontaktujte nás na privacy@instantor.com nebo našeho úředníka, který se zabývá ochranou údajů na dpo@instantor.com.

Pokud nejste spokojeni s tím jak zpracováváme vaše osobní údaje máte také právo podat stížnost u Swedish Authority for Privacy Protection (Swe: Integritetsskyddsmyndigheten) na imy@imy.se nebo na adrese Box 8114, 104 20 Stockholm,
Sweden, telefonní číslo +46 08-657 61 00. Můžete se také obrátit na orgán pro dohled nad ochranou údajů v zemi vašeho pobytu, který v takovém případě spolupracuje se švédským orgánem pro ochranu údajů.

Společnost Instantor si vyhrazuje právo čas od času aktualizovat či změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů. Před provedením jakýchkoli podstatných změn v těchto Zásadách vás budeme o těchto změnách informovat na našich webových stránkách.
Pravidelně kontrolujte prosím všechny aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů.

V případě operačního nebo bezpečnostního incidentu, který ovlivňuje informace našich uživatelů, uvedeme požadované informace k dispozici na našich webových stránkách. Pokud chcete dostávat oznámení jiným způsobem, kontaktujte nás prosím na privacy@instantor.com.

Pro více informací o nás a našich službách prosíme navštivte naše webové stránky na www.instantor.com.

ZPRACOVÁNÍ PROVEDENÉ JAKO DATOVÝ PROCESOR

Naše služby pro naše zákazníky zahrnují také to, že my, jménem příslušného zákazníka, uchováváme informace, které jste s tímto zákazníkem souhlasili sdílet. Takovéto ukládání poskytujeme našim zákazníkům a uložené osobní údaje nebudeme užívat pro naše vlastní potřeby. Je povinností našich zákazníků pracovat s osobními údaji v souladu s příslušnými zákony a mají také možnost kdykoliv vymazat informace z našeho úložiště. Pro toto zpracování vašich osobních údajů jsou naši zákazníci (tj. společnost, se kterou jste se rozhodli sdílet vaše osobní údaje), správci dat. Jsme zpracovateli dat našich zákazníků, protože ukládáme údaje v jejich prospěch a používáme dané údaje pouze dle pokynů našich zákazníků. Pro tyto účely vždy uzavřeme smlouvu o zpracování dat s našimi zákazníky. Pokud nechcete, aby společnost, se kterou jste své údaje sdíleli data ukládala, obraťte se prosím přímo na příslušnou společnost.