INSTANTOR PRIVATLIVSPOLITIK

Når du anvender Instantor-tjenesten, betror du os dine persondata. Vi er forpligtet til at leve op til denne tillid. Dette begynder med at hjælpe dig med at forstå vores privatlivspolitikker. Denne privatlivspolitik (“Privatlivspolitik “) beskriver de oplysninger, vi indsamler, hvordan de anvendes og deles, og dine valg vedrørende disse oplysninger, når du anvender vores tjeneste (“Tjenesten“).

Når du anvender Tjenesten, behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Derfor skal du tage dig tid til at læse denne Privatlivspolitik og vores Vilkår og Betingelser grundigt, inden du anvender Tjenesten.

Instantor AB (“Instantor“), reg.nr. 556818-2835, er ansvarlig for behandlingen af ​​de personoplysninger, der indsamles af den, når Tjenesten anvendes og er derfor dataansvarlig. Vi behandler dine personoplysninger for at gøre dem tilgængelige for den virksomhed, som du har aftalt at dele dine oplysninger med, og som er en af vores kunder. Vores retsgrundlag for behandlingen er beskrevet under “Hvordan bruger vi dine personoplysninger” nedenfor. Hvis du har nogen anmodninger vedrørende dine personoplysninger eller spørgsmål vedrørende denne Privatlivspolitik, bedes du kontakte os på privacy@instantor.com eller med almindelig post til Instantor AB, Att: Legal, Vasagatan 11, 111 20 Stockholm, Sverige.

PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER

Instantor kan indsamle og behandle følgende oplysninger, som du deler med Instantor, eller som Instantor indsamler, når du anvender Tjenesten:

a) Personlige og kontaktoplysninger som personnummer eller lignende, navn, adresse, alder, køn, telefonnummer, e-mailadresse,

b) Finansielle oplysninger som navnet på din bank, bankkontonummer, antal konti, lån og op til 12 måneders transaktionshistorik (transaktion, betaler, modtager, beløb, balance og dato), herunder månedlig pengestrøm (løn og udgifter), overtræk og lejlighedsvis oplysninger om lån, realkreditlån og handelsregnskaber (se mere under afsnittet “Hvilke oplysningskilder anvendes?” nedenfor) og

c) Tekniske oplysninger relateret til den enhed, som du anvender, når du anvender Tjenesten, fx browser type, IP-adresse, type af enhed og operativsystem.

HVILKE OPLYSNINGSKILDER ANVENDES?

Person- og kontaktoplysninger samt de finansielle oplysninger (sammen “Kontodata“) indsamles fra din internetbank efter din accept. Vi kan også få sådanne oplysninger fra en virksomhed, der beder dig om at identificere dig selv eller vise din økonomiske formåen eller status (hvis relevant) ved at validere disse oplysninger mod de oplysninger, der er indsamlet fra din internetbank. Medmindre andet er angivet i forbindelse med at du giver os adgang, anvender vi kun oplysninger fra transaktionskonti, dvs. ikke fra dit lån, realkreditlån, handler og andre konti. Tekniske oplysninger indsamles, når du interagerer med Tjenesten eller vores hjemmesider.

HVORDAN BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi anvender dine oplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik og gældende lovgivning, herunder databeskyttelseslovgivning og lovgivning om betalingstjenester, til følgende formål:

  • Med dit samtykke anvender vi din Kontodata til at levere Tjenesten. Dette omfatter også måling af din brug af Tjenesten, afsløring og afhjælpning af tekniske problemer, kvalitetssikring, sikring af sikkerheden, forebyggelse og efterforskning af ulovlige aktiviteter forbundet med Tjenesten og håndhævelse af vores Vilkår og Betingelser.
  • Til at forfølge vores legitime interesser kan vi anvende tekniske oplysninger (beskrevet ovenfor) til at analysere anvendelse af og forbedre Tjenesten.
  • Til at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav/rettigheder. Til at reagere på retlige processkridt (fx domstolskendelse eller stævning), hvis vi i god tro mener, at dette er nødvendigt, og til overholde lovgivning, der gælder for Instantors forretning, såsom regnskabs- og skattelovgivning.

Vi behandler også dine oplysninger i et anonymiseret format til analytiske formål og til fremtidig forbedring af Tjenesten.

HVORDAN UDLEVERER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Personoplysninger, der er indsamlet via Tjenesten, kan blive udleveret til følgende kategorier af modtagere:

  • Vores kunder, som du har accepteret at dele dine data med via Tjenesten. Bemærk, at modtagerne efter vores udlevering af dine personoplysninger til den aftalte modtager er selvstændigt ansvarlige for deres egen videre behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med deres respektive privatlivspolitikker.
  • Andre virksomheder inden for vores koncern, eller efterfølgere, der måtte overtage vores forretning eller aktiver. En liste over vores koncernselskaber er tilgængelig på forespørgsel.
  • I det omfang, det er nødvendigt for at levere Tjenesten, kan vi også videregive dine personoplysninger til distributører af Tjenesten, samt til tjenesteudbydere og underentreprenører, der er indgået aftale med om at udføre funktioner på vores vegne eller at yde tjenester til os, såsom infrastrukturudbydere og udbydere af juridiske, regnskabsmæssige, revisions- og andre professionelle tjenester. Alle tjenesteudbydere og underentreprenører har forbud mod at anvende personoplysninger til andre formål end at levere sådanne tjenester til os eller som påkrævet i henhold til lovgivningen.
  • Vi kan også videregive personoplysninger til eksterne parter, hvis dette kræves i henhold til lovgivningen eller som svar på juridiske anmodninger, fx retskendelser, stævninger eller specifikke anmodninger fra retshåndhævende myndigheder.

Derudover kan vi anvende og videregive oplysninger i anonymiseret eller samlet form (så ingen enkeltpersoner er personligt identificeret) til markedsføring og strategisk udvikling.

Vi tager alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger behandles sikkert og med et passende beskyttelsesniveau, når de overføres til eller deles med sådanne udvalgte tredjeparter.

DELING MED MODTAGERE UDEN FOR DIT BOPÆLSLAND

Nogle af de ovenfor nævnte tredjeparter kan være placeret uden for dit bopælsland, herunder uden for EU/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (dvs. i et såkaldt tredjeland). I så fald vil vi tage alle nødvendige skridt i henhold til gældende lovgivning for, at en sådan overførsel af oplysninger på tværs af grænserne er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette kan fx omfatte brugen af ​​standardkontraktklausuler vedtaget af EU-Kommissionen eller at sikre, at modtageren er certificeret i henhold til US-EU Privacy Shield rammeaftalen.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi opbevarer dine personoplysninger data så længe som nødvendigt for at kunne levere tjenesten, hvilket normalt er et par minutter. Hvis vi har mistanke om eller opdager fejl i dine oplysninger, som kan resultere i forringet servicekvalitet og/eller levering af ukorrekte oplysninger til den virksomhed, som du ønsker at dele dine oplysninger med, opbevarer vi oplysningerne så længe som nødvendigt for at rette disse problemer, hvilket normalt er et par dage, men ikke mere end to uger. Hvor gældende lovgivning kræver en vis opbevaringstid, fx i henhold til regnskabs- eller skattelovgivning, vil dine oplysninger blive opbevaret i den minimumsperiode, der kræves af sådan lovgivning. Dine personoplysninger slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante for de formål, som de blev indsamlet til.

Vær opmærksom på, at dine personoplysninger til trods for ovenstående kan opbevares af os på vegne af vores kunder, dvs. ikke til eget brug. Se mere under afsnittet “Behandling udført som databehandler” nedenfor.

SIKKERHED

Vi er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og træffe passende foranstaltninger for at opbevare dem sikkert og forhindre uautoriseret adgang eller anvendelse. For eksempel vil alle indsamlede personoplysninger blive behandlet fortroligt i videst mulige omfang og, hvor det er relevant, blive overført og håndteret ved anvendelse af SSL (Secure Socket Layer) og sikre krypteringsprocedurer.

BØRN

Personer under 18 år har ikke ret til at anvende Tjenesten. Vi indsamler ikke og vil ikke bevidst indsamle oplysninger fra nogen ikke-overvåget person under 18 år. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi opbevarer oplysninger om en sådan person, træffer vi alle rimelige foranstaltninger for at slette sådanne oplysninger, med mindre vi er lovligt forhindrede i at gøre dette.

DINE RETTIGHEDER

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du som et såkaldt registreret visse rettigheder som et såkaldt registreret. Rettighederne er angivet nedenfor. Vær opmærksom på, at rettighederne ikke er ubetingede, og at et forsøg på at påberåbe sig nogen af nedenstående rettigheder ikke altid medfører, at vi handler i overensstemmelse med anmodningen.

Tilbagetrækning af samtykke: Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke til behandling af dine oplysninger. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal du bemærke, at dette ikke påvirker lovligheden af den behandling, der blev udført før tilbagetrækningen, og at Instantor under visse omstændigheder har et andet retligt grundlag for behandlingen og derfor kan have ret til at fortsætte behandlingen.

Ret til adgang: Du er til enhver tid og gratis berettiget til at modtage en kopi af de personoplysninger, som vi har om dig og oplysninger om, hvordan de behandles. Bemærk, at Instantor skal kunne bestemme din identitet for at kunne besvare din anmodning.

Ret til berigtigelse og begrænsning af behandling: Du har ret til uden unødig forsinkelse at få unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger om dig berigtiget. Desuden har du ret til at anmode om, at Instantor begrænser behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder, hvor du for eksempel bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne, eller når Instantor ikke længere behøver personoplysningerne til det behandlingsformål, der er beskrevet heri.

Ret til sletning: Du har ret til at få slettet dine personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis personoplysningerne fx ikke længere er nødvendige for et formål, der er beskrevet her0i. Bemærk venligst, at Instantor ikke er forpligtet til at slette personoplysningerne, hvis Instantor kan påvise, at behandlingen er nødvendig, fx for etablering, udøvelse eller forsvar af et retskrav eller for at overholde et lovkrav.

Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod Instantors behandling af dine personoplysninger baseret på legitime interesser. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, har Instantor ikke længere ret til at behandle dine personoplysninger baseret på et sådant retsgrundlag, medmindre Instantor kan påvise en legitim interesse, der tilsidesætter dine interesser.

Ret til dataportabilitet: Du kan også have ret til at modtage de personoplysninger om dig, og som du har givet til Instantor, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og hane ret til at overføre sådanne personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at modtage en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig, hvis du ønsker at udøve nogen af ovenstående rettigheder eller tilbagetrække dit samtykke, bedes du kontakte os på privacy@instantor.com eller vores databeskyttelsesofficer på dpo@instantor.com.

Hvis du er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger, kan du også indgive en klage til den Swedish Authority for Privacy Protection (Swe: Integritetsskyddsmyndigheten), at imy@imy.se eller Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige, telefonnr. +46 08 -657 61 00. Du kan også kontakte den tilsynsførende databeskyttelsesmyndighed i dit bopælsland, som i så fald vil samarbejde med den svenske databeskyttelsesmyndighed.

Instantor forbeholder sig ret til fra tid til anden at opdatere og foretage ændringer af denne Privatlivspolitik. Inden der foretages væsentlige ændringer af denne Privatlivspolitik, informerer vi dig om ændringerne på vores hjemmeside. Tjek venligst her regelmæssigt for opdateringer af denne Privatlivspolitik.

I tilfælde af en operationel- eller sikkerhedshændelse, der påvirker vores brugeres oplysninger, stiller vi de nødvendige oplysninger til rådighed på vores hjemmeside. Hvis du foretrækker at få besked på anden måde, bedes du kontakte os på privacy@instantor.com.

Besøg vores hjemmeside på www.instantor.com for flere oplysninger om os og vores tjenester.

BEHANDLING UDFØRT SOM EN DATABEHANDLER

Vores service til vores kunder omfatter, at vi på den respektive kundes vegne gemmer de oplysninger, du har aftalt at dele med den pågældende kunde. Vi leverer denne opbevaring til vores kunder, og vi anvender ikke de opbevarede personoplysninger til egen vinding. Det er vores kunders ansvar at anvende personoplysningerne i overensstemmelse med gældende lovgivning, og de kan til enhver tid slette oplysningerne fra vores opbevaring. Til denne behandling af dine personoplysninger er vores kunder (dvs. det firma, du har aftalt at dele dine oplysninger med), dataansvarlige. Vi er vores kundes databehandler, da vi opbevarer oplysningerne på deres vegne og kun anvender oplysningerne som instrueret af vores kunder. Til dette formål indgår vi altid en databehandlingsaftale med vores kunder. Hvis du ikke ønsker, at virksomheden, du har delt dine oplysninger med, opbevarer oplysningerne, bedes du kontakte den pågældende virksomhed.