INSTANTOR`I PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kui kasutate Instantor`i teenust, usaldate meile oma isikuandmed. Oleme pühendunud teie usaldust säilitama. See algab sellest, et aitame teil meie privaatsustavasid mõista. See privaatsuspoliitika (“Privaatsuspoliitika“) kirjeldab informatsiooni, mida me kogume, seletab kuidas seda kasutame ja jagame ning teie valikuvõimalusi seoses selle informatsiooniga, kui kasutate meie teenust (“Teenust“).

Kasutades Teenust, töötleme teie isikuandmed vastavalt sellele Privaatsuspoliitikale. Seega palun võtke aega ja lugege Privaatsuspoliitika ja Kokkulepe ning Tingimused enne Teenuse kasutamist põhjalikult läbi.

Instantor AB (“Instantor“), reg. nr. 556818-2835, on vastutav isikuandmete töötlemise eest, mida teie käes Teenuse kasutamisel kogutakse ning on seega andmete töötleja. Töötleme teie isikuandmeid, et muuta need kättesaadavaks ettevõttele, kellega olete nõustunud oma andmeid jagama ja kes on teie klient. Meie juriidilist andmetöötluse õiguslikku alust on kirjeldatud sektsioonis “Kuidas kasutame teie isikuandmeid?“.  Kui teil on küsimusi, mis puudutavad teie isikuandmeid ja soovite teha päringu seoses selle Privaatsuspoliitikaga, palun võtke meiega ühendust e-maili aadressil privacy@instantor.com või kirja teel: Instantor AB, Att: Legal, Vasagatan 11, 111 20 Stockholm.

MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME?

Instantor võib koguda ja töödelda järgnevat informatsiooni, mida Instantor`iga jagate või mida Instantor kogub, kui kasutate meie Teenust:

a) Isiku- ja kontaktandmed: näiteks isikukood või muu sarnane, nimi, aadress, vanus, sugu, telefoninumber, e-maili aadress;

b) Finantsinfo: näiteks teie panga nimi, pangakontonumber, kontode arv, laenud ja 12 kuu tehingute ajalugu (tehingud, maksja, saada, summa ja kuupäev). Sealhulgas igakuine rahavoog (palk, kulutused, arvelduskrediit ja juhuslik informatsioon laenude, hüpoteekide ning kauplemiskontode kohta (rohkem infot saate allpool olevast sekstioonist “Millised on meie infoallikad?;

c) Tehniline informatsioon: seondub teie poolt kasutatava seadmega Teenuse kasutamisel, nagu näiteks brauser, IP-aadress, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem.

MILLISED ON INFORMATSIOONI ALLIKAD?

Isiku- ja kontaktandmed, samuti finantsinformatsioon (kokku “Konto andmed“) kogutakse teie eelneva nõusoleku alusel teie internetipangast. Võime sellist informatsiooni saada ka ettevõttelt paludes teil ennast identifitseerida või demonstreerida oma finantsvõimekust või staatust (vastavalt vajadusele). Selle informatsiooni valideerimiseks võrreldakse seda infoga, mis on kogutud teie internetipangast. Juhul kui see pole seoses meile juurdepääsu andmisega teisiti märgitud, kasutame ainult konto tehingute informatsiooni, mitte teie laenu, hüpoteegi, kauplemise ega teiste kontodega seonduvat teavet. Tehnilist informatsiooni kogutakse, kui suhtlete meie veebilehtede Teenusega.

KUIDAS ME KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID?

Kasutame teie informatsiooni kooskõlas Privaatsuspoliitika ja rakenduvate seadustega, kaasaarvatud andmekaitseseadused ja makseteenuste seadused ning järgnevatel eesmärkidel:

  • Teie nõusolekuga kasutame teie Konto Andmeid, et teile Teenust pakkuda. See sisaldab teiepoolset Teenuse kasutamise mõõtmist, tehniliste probleemide resolutsiooni tuvastamist, kvaliteedi tagamist, teenuse turvalisena hoidmist, illegaalsete tegevuste ennetamist ja uurimist ning meie Kokkuleppe ja Tingimuste täitmist;
  • Selleks, et jätkata enda juriidilisi huvisid, võime kasutada tehnilist informatsiooni (kirjeldatud ülal), et analüüsida Teenuse kasutamist ja seda parandada.
  • Selleks, et kehtestada, täita ja kaitsta end juriidiliste nõuete eest või juriidilistele protsessidele vastamiseks (nt. kohtuotsustele või kohtukutsetele), kui peame seda heauskselt vajalikuks ning Instantor`i tegevusele rakenduva seadusandluse järgimiseks, näiteks raamatupidamise ja maksuseaduste.

Analüütilistel eesmärkidel ja Teenuse parandamiseks tulevikus töötleme teie informatsiooni de-identifitseeritud formaadis.

KUIDAS ME AVALIKUSTAME TEIE ISIKUANDMEID?

Isikuandmeid, mida kogume läbi Teenuse, võidakse avalikustada järgnevate kategooriate saajatele:

  • Oma klientidele, kellega olete nõustunud andmeid Teenuse kaudu jagama. Pange tähele, et pärast teie andmete avalikustamist kooskõlastatud saajale, vastutavad need saajad teie isikuandmete tulevase töötlemise eest iseseisvalt ning vastavalt oma privaatsuspoliitikale.
  • Teistele meie ettevõtete grupi firmadele või mistahes õigusjärglastele, kellel on õigus meie ärile või varadele. Nimekiri meie ettevõtete grupi liikmetest on saadaval päringu alusel.
  • Vajalikus ulatuses Teenuse pakkumiseks võime avalikustada teie isikuandmeid Teenuse levitajatele, samuti teenusepakkujatele ja alltöövõtjatele, kes teostavad meie eest funktsioone teile teenuse pakkumiseks, näiteks: infrastruktuuri, juriidilise abi, raamatupidamisteenuste, auditi ja teiste professionaalsete teenustega varustajatele. Kõigil teenusepakkujatel ja alltöövõtjatel on keelatud kasutada isikuandmeid muuks, kui teenuste pakkumiseks, kui asjakohased seadused ei nõua teisiti.
  • Seaduse nõudmisel või juriidilistele päringutele vastamiseks võime avalikustada teie andmeid välistele osapooltele, näiteks seoses kohtuotsuste, kohtukutsete või spetsiifiliste õiguskaitseorganite poolt esitatud nõuetega seoses.

Lisaks võime informatsiooni kasutada ja avalikustada anonüümselt või koondvormis (kujul, mil isikud pole tuvastavad) turunduse ja strateegilise arengu eesmärkidel.

Kasutame kõikki mõistlikke juriidilisi, tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kindlustada teie andmete turvaline käsitsemine ja piisav kaitsetase nende edastamisel või jagamisel valitud kolmandate osapooltega.

JAGAMINE TEIE ELUKOHARIIGIST VÄLJASPOOL OLEVATE SAAJATEGA

Mõned ülalpool tuvastatud kolmandatest osapooltest asuvad väljaspool teie elukohariiki, sealhulgas väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda (nt. niinimetatud kolmandates riikide). Sellisel juhul võtame kasutusele kõik kohaldatava õiguse poolt nõutavad meetmed andmete edastamiseks piiride üleselt. Need võivad sisaldada Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud standardseid lepingulisi klausleid või veendumist, et saaja on ELi-USA andmekaitseraamistiku “Privacy Shield“ poolt sertifitseeritud.

KAUA ME SÄILITAME TEIE ISIKUANDMEID?

Säilitame teie isiklikke andmeid nii kaua, kui Teenuse pakkumiseks vajalik, mis tavaolukorras on paar minutit. Siiski, kui kahtlustame teie andmetes vigu, mille tulemusena võib Teenuse kvaliteet olla alanenud ja/või ebakorrektseid andmeid, hoiame andmeid nii kaua, kui vajalik, et need rikked parandada, mis võtab tavaliselt aega paar päeva, kuid mitte rohkem, kui kaks nädalat. Kui kohaldatav seadus nõuab teatud säilitamissaega, näiteks tulenevalt raamatupidamise või maksuseadustest, hoitakse teie andmeid selliste seaduste poolt nõutava minimaalse ajaperioodi jooksul. Teie isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks, kui need pole enam kogumise ajal olnud eesmärgi täitmiseks asjakohased.

Pange tähele, et võime teie isikuandmeid, vaatamata eespool nimetatule, oma klientide palvel, kuid mitte isiklikeks eesmärkideks, siiski säilitada. Rohkem infot selle kohta saate allpool olevast sektsioonist “Andmetöötlusena töötlemine“.

TURVALISUS

Oleme pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele ja kasutame asjakohaseid meetmeid nende turvalisena hoidmiseks, ennetades andmetele volitamata juurdepääsu ja nende kasutamist. Näiteks, kõikki kogutavaid isikuandmeid töödeldakse nii turvaliselt, kui võimalik ning edastatakse ja käsitsetakse võimaluse korral rakendades SSL-i ja turvalisi krüpteerimisprotseduure.

LAPSED

Alla 18-aastastel isikutel puudub õigus Teenust kasutada. Me ei kogu teadlikult andmeid üheltki alla 18-aastaselt järelevalveta isikult. Kui saame teada, et hoiame sellise isiku andmeid, võtame kasutusele kõik mõistlikud meetmed selliste andmete kustutamiseks, tingimusel, et meil pole selleks õiguslikke takistusi.

TEIE ÕIGUSED

Tulenevalt kohaldatavatest andmekaitseseadustest on teil teatud õigused niinimetatud andmesubjektile. Õigused on loetletud allpool. Palun pange tähele, et õigused pole tingimusteta ja katse viidata mistahes allpool loetletud õigustele ei pane meid alati päringule vastavalt tegutsema.

Nõusoleku tagasi võtmine: Teil on õigus taganeda oma nõusolekust andmete töötlemiseks. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, siis pange tähele, et see ei mõjuta eelnevalt teostatud töötluse õiguslikkust ja et Instantor`il võib teatud tingimustel olla teine juriidiline alus töötlemiseks ning võib seega omada õigust andmetöötluse jätkamiseks.

Õigus juurdepääsule: Teil on mistahes ajal õigus saada tasuta koopia teie kohta säilitatavatele isikuandmetele ja sellele, kuidas neid töödeldakse. Palun pange tähele, et Instantor`il on teie päringule vastamiseks vaja identifitseerida teie isik.

Õigus parandustele ja piirangutele: Teil on ilma liigse viivituseta õigus lasta oma ebatäpsed andmed ära parandada. Veelgi enam, teil on teatud tingimustel õigus nõuda, et Instantor piiraks teie isikuandmete töötlemist, näiteks kui vaidlustate oma isikuandmete õigsust või kui Instantor ei vaja enam teie isiklikke andmeid siinkirjeldatud töötluseesmärkide jaoks.

Õigus kustutamisele: Teil on õigus lasta oma isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutada, näiteks juhul kui teie isikuandmeid pole siinkirjeldatud eesmärkide täitmiseks enam vajalikud. Palun pange tähele, et Instantor ei ole kohustatud kustutama isikuandmeid, kui Instantor suudab näidata, et nende töötlemine on vajalik näiteks õigusliku nõude moodustamiseks, teostamiseks, kaitsmiseks või seadusliku nõude täitmiseks.

Õigus vastuväidete esitamiseks: Teil on õigus esitada vastuväiteid Instantor`i isikuandmete töötlemisele tulenevalt juriidilistest huvidest. Kui esitate vastuväite sellisele töötlemisele, ei ole Instantor`il enam tulenevalt juriidilisest alusest õigus teie isikuandmeid töödelda, välja arvatud juhul kui Instantor suudab demonstreerida juriidilisi huve, mis ületavad teie huvid.

Andmete ülekandmise õigus: Teil on õigus saada teid puudutavad ja Instantor`ile antud isiklikud andmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas formaadis. Lisaks on teil õigus selliseid andmeid edastada teisele andmetöötlejale.

Kui soovite saada koopiat oma andmetest, mida oleme teie kohta töödelnud, et kasutada ülalmainitud õigusi või meile antud õigustest taganeda, palun võtke ühendust meiega privacy@instantor.com või oma andmekaitseametnikuga dpo@instantor.com.

Kui te pole rahul meiepoolse isikuandmete töötlemisega, võite kaebuse esitada Swedish Authority for Privacy Protection (Swe: Integritetsskyddsmyndigheten), at imy@imy.se, postiaadressil: Box 8114, 104 20 Stockholm, Sweden või helistades: +46 08-657 61 00. Võite ühendust võtta ka oma elukohariigi andmekaitseasutusega, mis teeb sellisel juhul koostööd Rootsi andmekaitseasutusega.

Instantor jätab endale õiguse käesolevat Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada ja muuta. Enne reaalsete muudatuste tegemist anname teile nendest muutustest teada oma kodulehel. Mistahes selle Privaatsuspoliitikaga seonduvatest muudatustest teadmiseks kontrollige veebilehte regulaarselt.

Operatiivse või turvalisusega seonduvate intsidentide korral, mis mõjutavad meie kasutajate andmeid, muudame informatsiooni kättesaadavaks oma veebilehel. Kui eelistate teavitust saada muul moel, palun võtke meiega ühendust e-maili aadressil: privacy@instantor.com.

Selleks, et saada rohkem informatsiooni meie ja meie teenuste kohta, külastage meie veebilehte: www.instantor.com.

TEOSTATAV ANDMETE TÖÖTLEMINE ANDMETÖÖTLEJANA

Meie klientidele pakutav teenus sisaldab klientide eest informatsiooni säilitamist, mida olete nõustud konkreetsete klientidega jagama. Pakume sellist ladustamist oma klientidele ega kasuta ladustatud isikuandmeid omakasu silmas pidades. Meie klientide kohustuseks on kasutada isikuandmeid vastavalt kohaldatavatele seadustele ja neil on igal ajal vabadus meie hoidlast andmeid kustutada. Selliseks teie isikuandmete töötlemiseks on meie kliendid (nt. ettevõtted, kellega olete nõustunud oma informatsiooni jagama) andmetöötlejad. Meie oleme oma klientide andmetöötlejad, sest säilitame andmeid nende eest ja kasutame neid andmeid vastavalt klientide juhistele. Sellepärast sõlmime alati oma klientidega andmetöötluse kokkuleppe. Kui te ei soovi, et ettevõtte, kellega olete oma informatsiooni jaganud teie andmed säilitaks, palun võtke ühendust asjakohase ettevõttega.