INSTANTOR PRIVATUMO POLITIKA

Kai naudojatės Instantor paslauga, jūs patikite savo asmeninius duomenis mums. Mes įsipareigojame šį pasitikėjimą išlaikyti. Norime jums padėti suprasti mūsų privatumo praktikas. Ši privatumo politika (toliau „privatumo politika“) apibūdina informaciją, kurią mes renkame, kaip ji yra naudojama ir ja dalijamasi, o taip pat paaiškina jūsų pasirinkimus dėl šios informacijos naudojant mūsų paslaugą (toliau „paslauga“).

Kai naudositės paslauga, mes apdorosime jūsų asmeninius duomenis taip, kaip parašyta šioje privatumo politikoje. Todėl, prieš naudodamiesi paslauga, atidžiai perskaitykite šią privatumo politiką ir mūsų paslaugos teikimo sąlygas.

Įmonė Instantor AB, reg. nr. 556818-2835, (toliau „Instantor“), yra atsakinga už asmens duomenų, kurie yra renkami naudojantis paslauga, tvarkymą ir todėl yra duomenų valdytoja. Mes tvarkome jūsų asmeninius duomenis taip, kad jie būtų prieinami kompanijai, su kuria sutikote dalintis savo duomenimis ir kuri yra mūsų klientė. Mūsų teisinis duomenų rinkimo procesas aprašytas skyriuje „Asmeniniai duomenys kuriuos mes renkame“. Jei turite kokių nors prašymų dėl savo asmeninių duomenų ar klausimų susijusių su šia privatumo politika, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu privacy@instantor.com arba paprastu paštu, adresu Instantor AB, Att: Legal, Vasagatan 11, 111 20 Stokholmas.

ASMENINIAI DUOMENYS KURIUOS MES RENKAME

Instantor gali rinkti ir apdoroti toliau nurodytą informaciją, kurią dalinatės su Instantor, arba kurią Instantor renka jums naudojantis paslauga:

a) Asmeninė ir kontaktinė informacija, pavyzdžiui: asmens kodas ar pan., vardas, adresas, amžius, lytis, telefono numeris, el. pašto adresas;

b) Finansinė informacija, pavyzdžiui: jūsų banko pavadinimas, banko sąskaitos numeris, sąskaitų skaičius, paskolų ir mokėjimų istorija iki 12 mėnesių (mokėjimas, mokėtojas, gavėjas, suma, likutis ir data), įskaitant mėnesio pinigų srautus (atlyginimą ir išlaidas), sąskaitos perviršius ir retkarčiais informaciją apie paskolas, turto įkeitimą ir prekybos sąskaitas (žr. toliau skyriuje „Informacijos šaltiniai“); ir

c) Techninė informacija susijusi su jūsų įrenginiu, kurio pagalba naudojate paslauga, pavyzdžiui: naršyklės tipas, IP adresas, įrenginio tipas, operacinė sistema.

INFORMACIJOS ŠALTINIAI

Jūsų asmeninė ir kontaktinė informacija, taip pat ir finansinė informacija (kartu „paskyros duomenys“) yra surenkami iš jūsų internetinio banko, davus jūsų sutikimą. Mes taip pat galime gauti tokią informaciją iš įmonės, kuri prašo jūsų identifikuoti save arba parodyti savo finansines galimybes ar būseną (jei taikoma), sutikrinant šią informaciją su informacija surinkta iš jūsų internetinio banko. Jei nenurodyta kitaip dėl jūsų suteikiamos prieigos mums, mes naudojame tik informaciją iš operacinių sąskaitų, t.y. ne iš jūsų paskolų, turto įkeitimų, prekybos ar kitų sąskaitų. Techninė informacija renkama tada, kai naudojate paslaugą ar mūsų tinklalapius.

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENINIUS DUOMENIS?

Mes naudosime jūsų informaciją pagal šią privatumo politiką ir galiojančius įstatymus, įskaitant duomenų apsaugos įstatymus ir mokėjimų paslaugų įstatymus, šiais tikslais:

  • Su jūsų sutikimu, mes naudosime jūsų paskyros duomenis paslaugai teikti. Tai taip pat apima jūsų paslaugos naudojimo statistiką, techninių problemų aptikimą ir išsprendimą, kokybės užtikrinimą, išlaikymą paslauga saugia ir patikima, užkertant kelią ir ištiriant galimą neteisėtą veiklą paslaugoje ir mūsų sąlygų vykdymo užtikrinimą;
  • Siekdami savo teisėtų interesų, mes galime naudoti techninę informaciją (aprašytą aukščiau), kad išanalizuotume paslaugos naudojimą ir ją patobulintume.
  • Kad nustatytume, vykdytume ar gintumėmės nuo teisinių pretenzijų; kad galėtume atsakyti į teisminį procesą (pavyzdžiui, teismo įsakymą ar teismo šaukimą), jei sąžiningai tikime, kad tai yra būtina padaryti; ir kad laikytumėmės įstatymų, kurie taikomi Instantor verslui, pavyzdžiui, apskaitos ir mokesčių įstatymai;

Mes taip pat apdorosime jūsų informaciją de-identifikuotu formatu analitiniais tikslais ir tolesniam paslaugos tobulinimui.

KAIP MES ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ ASMENINIUS DUOMENIS?

Per paslaugą surinkti asmeniniai duomenys gali būti atskleisti šioms gavėjų kategorijoms:

  • Mūsų klientams, su kuriais sutikote pasidalinti savo duomenimis per paslaugą. Atkreipkite dėmesį, kad atskleidus jūsų duomenis sutartam gavėjui, gavėjai yra patys atsakingi už tolesnį jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal jų atitinkamą privatumo politiką.
  • Kitos kompanijos, priklausančios mūsų įmonių grupei, ar bet kurie mūsų verslo ar turto paveldėtojai. Mūsų įmonių sąrašas yra prieinamas pagal pageidavimą.
  • Tiek, kiek būtina paslaugai teikti, mes taip pat galime atskleisti jūsų asmeninius duomenis paslaugos platintojams, taip pat paslaugų teikėjams ir subrangovams, kurie mūsų vardu atlieka tam tikras funkcijas arba teikia mums paslaugas, pavyzdžiui, infrastruktūros teikėjai ir teisinės, apskaitos, audito, kitų profesionalių paslaugų teikėjai. Visiems paslaugų teikėjams ir subrangovams yra draudžiama naudoti asmens duomenis kitiems tikslams nei teikiant tokias paslaugas mums arba kaip reikalaujama pagal įstatymus.
  • Mes taip pat galime atskleisti asmeninius duomenis išorinėms šalims, jeigu to reikalauja įstatymai, arba atsakydami į teisinius prašymus, pavyzdžiui, teismo įsakymus, teismo šaukimus ar konkrečius teisėsaugos institucijų prašymus.

Be to, mes galime naudoti ir atskleisti informaciją anonimiškoje arba suvestinės formoje (kad nė vienas asmuo nebūtų identifikuotas asmeniškai) rinkodaros ir strateginės plėtros tikslams.

Mes imamės visų pagrįstų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir su atitinkamu apsaugos lygiu, kai jie bus perduodami ar pasidalijami su tokiomis pasirinktomis trečiosiomis šalimis.

DALIJIMASIS SU GAVĖJAIS, ESANČIAIS UŽ JŪSŲ GYVENAMOSIOS ŠALIES RIBŲ

Kai kurios aukščiau nurodytos trečiosios šalys gali būti įsikūrę ne jūsų gyvenamojoje šalyje, taip pat ir už Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribų (t.y. vadinamosios trečiosios šalies teritorijoje), tokiu atveju mes imsimės visų būtinų veiksmų pagal galiojančią teisę, kad toks informacijos perdavimas tarp valstybių būtų vykdomas atitinkant galiojančius įstatymus. Tai, pavyzdžiui, gali būti standartinių sutarties sąlygų, kurias priėmė ES Komisija, naudojimas arba užtikrinimas, kad gavėjas būtų sertifikuotas pagal JAV ir ES privatumo apsaugos sistemą.

KAIP ILGAI MES SAUGOME JŪSŲ ASMENINIUS DUOMENIS?

Mes laikysime jūsų duomenis tiek laiko, kiek būtina šiai paslaugai teikti, kas paprastai yra kelios minutės. Tačiau jei mes įtarsime ar rasime jūsų duomenyse klaidų, dėl ko gali sumažėti teikiamų paslaugų kokybė ir/arba neteisingai pateikiami duomenys bendrovei, su kuria norite jais dalintis, mes laikysime jūsų duomenis tiek laiko, kiek būtina šias problemas išspręsti, kas paprastai yra kelios dienos, bet ne daugiau nei dvi savaitės. Kai taikomais įstatymais reikalaujama tam tikro sulaikymo laiko, pavyzdžiui, pagal apskaitos ar mokesčių įstatymus, jūsų duomenys bus saugomi minimalų laikotarpį, kurio reikalauja tokie įstatymai. Jūsų asmeniniai duomenys bus ištrinti arba anonimizuoti, kai jie nebebus aktualūs tikslams, dėl kurių ir buvo surinkti.

Atkreipkite dėmesį, kad nepaisant ankstesnio teksto, jūsų asmens duomenys gali būti saugomi mūsų klientų vardu, t.y. ne mūsų pačių tikslams. Žiūrėkite toliau skyriuje „Apdorojimas atliekamas kaip duomenų tvarkytojo“.

SAUGUMAS

Mes esame pasiryžę apsaugoti jūsų asmeninius duomenis ir imtis atitinkamų priemonių, kad jie būtų saugūs, o tai pat ir užkirsti kelią neleistinai prieigai prie jūsų duomenų ar jų naudojimui. Pavyzdžiui, visi surinkti duomenys bus tvarkomi kiek įmanoma konfidencialiau ir prireikus perduodami bei apdorojami taikant SSL (Secure socket layer) ir saugaus šifravimo procedūras.

VAIKAI

Asmenys iki 18 metų neturi teisės naudotis paslauga. Mes nerenkame ir niekada sąmoningai nerinksime informacijos iš jokio neprižiūrimo asmens, kuriam yra mažiau nei  18 metų. Jei sužinosime, jog laikome tokio asmens duomenis, imsimės visų pagrįstų priemonių, kad ištrintumėme tokius duomenis, su sąlyga, kad mums to nedraus padaryti įstatymai.

JŪSŲ TEISĖS

Pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus, jūs turite tam tikrų teisių, kaip vadinamasis duomenų subjektas. Šios teisės yra išvardintos žemiau. Atkreipkite dėmesį, kad šios teisės nėra besąlyginės ir, kad bandymas pasinaudoti bet kokia iš toliau išvardintų teisių, ne visada mus privers veikti pagal jūsų prašymą.

Sutikimo atšaukimas: Jūs turite teisę atšaukti savo duotą sutikimą mums tvarkyti jūsų duomenis. Jei atšaukiate savo sutikimą, turėkite omeny, kad tai neturi įtakos duomenų apdorojimo, atlikto prieš atšaukimą teisėtumui ir, kad Instantor gali, tam tikromis aplinkybėmis, turėti kitą teisinį pagrindą duomenų apdorojimui ir todėl gali turėti teisę toliau tęsti duomenų apdorojimą.

Teisė naudotis: Jūs bet kuriuo metu ir nemokamai turite teisę gauti asmens duomenų, kuriuos mes saugome, kopiją ir informaciją apie tai, kaip šie duomenys yra tvarkomi. Atminkite, kad Instantor turi turėti galimybę nustatyti jūsų tapatybę, kad galėtų atsakyti į jūsų užklausą.

Teisė ištaisyti ar apriboti: Jūs turite teisę, be nepagrįsto delsimo, ištaisyti netikslius ar nepilnus savo asmens duomenis. Be to, jūs turite teisę paprašyti, kad Instantor apribotų jūsų asmens duomenų tvarkymą tam tikromis sąlygomis, kai, pavyzdžiui, jūs ginčijate savo asmens duomenų tikslumą, arba kai Instantor nebereikia jūsų asmens duomenų, apdorojimo tikslams, paaiškintiems šiame dokumente.

Teisė ištrinti: Jūs turite teisę, be nepagrįsto delsimo, paprašyti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų ištrinti, jei pavyzdžiui, asmens duomenys nebėra reikalingi šiame dokumente aprašytiems tikslams. Atkreipkite dėmesį, kad Instantor neprivalo ištrinti asmens duomenų, jeigu Instantor gali parodyti, kad duomenų apdorojimas yra būtinas, pavyzdžiui, siekiant nustatyti, vykdyti ar apginti teisinę pretenziją ar laikytis teisinių reikalavimų.

Teisė prieštarauti: Jūs turite teisę prieštarauti, kad Instantor tvarkytų jūsų asmeninius duomenis, pagal pagrįstus teisinius interesus. Jei prieštaraujate tokiam duomenų tvarkymui, Instantor nebebus galima tvarkyti jūsų asmeninių duomenų remiantis tokiu teisiniu pagrindu, nebent Instantor įrodys teisėtą interesą, kuris viršija jūsų interesus.

Teisė į duomenų perkėlimą: Jūs taip pat galite turėti teisę gauti su jumis susijusius asmeninius duomenis, kuriuos pateikėte Instantor, struktūriškame, dažnai naudojamame, ir kompiuteriu apdorojamame formate ir turite teisę perduoti tokius asmeninius duomenis kitam duomenų valdytojui.

Jeigu norite gauti savo asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kopiją, jei norite pasinaudoti bet kuria iš aukščiau paminėtų teisių, ar atšaukti savo sutikimą, prašome susisiekti su mumis el. pašto adresu privacy@instantor.com arba tiesiogiai su asmeniu, atsakingu už duomenų apsaugą el. pašto adresu dpo@instantor.com.

Jei esate nepatenkintas savo asmens duomenų tvarkymu, jūs taip pat galite pateikti skundą Swedish Authority for Privacy Protection (Swe: Integritetsskyddsmyndigheten), el. pašto adresu imy@imy.se arba paprastu paštu, adresu Box 8114, 104 20 Stokholmas, Švedija, tel. nr. +46 08-657 61 00. Taip pat galite kreiptis į savo gyvenamosios vietos valdančiąją duomenų apsaugos instituciją, kuri tokiu atveju bendradarbiaus su Švedijos duomenų apsaugos institucija.

Instantor pasilieka teisę, laikas nuo laiko, atnaujinti ir keisti šią privatumo politiką. Prieš atlikdami bet kokius reikšmingus šios privatumo politikos pakeitimus, mes informuosime jus apie tai mūsų svetainėje. Prašome reguliariai patikrinti šį puslapį ar nėra jokių privatumo politikos atnaujinimų.

Kilus operaciniam ar saugumo incidentui, kuris turi įtakos mūsų vartotojų informacijai, mes pateiksime reikalingą informaciją savo svetainėje. Jei norėtumėte gauti pranešimą kitomis priemonėmis, prašome susisiekti su mumis el. pašto adresu privacy@instantor.com.

Prašome apsilankyti mūsų svetainėje adresu www.instantor.com, norėdami gauti daugiau informacijos apie mus ir mūsų paslaugas.

APDOROJIMAS ATLIEKAMAS KAIP DUOMENŲ TVARKYTOJO

Mūsų paslauga mūsų klientams apima tai, kad mes, atitinkamo kliento vardu, saugome informaciją, kurią jūs sutikote dalintis su tuo klientu. Mes teikiame šią duomenų saugyklą savo klientams ir mes nenaudosime saugomų asmeninių duomenų savo pačių naudai. Mūsų klientai yra patys atsakingi už naudojimąsi asmens duomenimis pagal galiojančius įstatymus ir jie gali bet kada ištrinti šią informaciją iš mūsų saugyklos. Šiam asmens duomenų tvarkymui, mūsų klientai (t.y. kompanija, su kuria sutikote dalintis savo informacija) yra duomenų valdytojai. Mes esame savo klientų duomenų tvarkytojai, nes mes saugome duomenis jų vardu ir naudojame duomenis tik taip, kaip nurodė mūsų klientai. Šiais tikslais mes visada sudarysime duomenų apdorojimo sutartį su savo klientais. Jei nenorite, kad kompanija su kuria jūs pasidalinote savo duomenimis, saugotų jūsų duomenis, prašome kreiptis į atitinkamą kompaniją.