INSTANTOR KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Lietojot Instantor pakalpojumu, Jūs mums uzticat savu personīgo informāciju. Mēs apņemamies saglabāt šo uzticību. Tas sākas palīdzot Jums izprast mūs konfidencialitātes kārtību. Šajā konfidencialitātes politikā (turpmāk “Konfidencialitātes Politika“) aprakstīta informācija, ko mēs apkopojam, kā tā tiek izmantota un kopīgota, kā arī Jūsu izvēles attiecībā uz šo informāciju, izmantojot mūsu pakalpojumu (turpmāk “Pakalpojums“).

Izmantojot Pakalpojumu, mēs apstrādāsim Jūsu personas datus saskaņā ar šo Konfidencialitātes Politiku. Pirms uzsāciet pakalpojuma izmantošanu, uzmanīgi izlasiet šo Konfidencialitātes Politiku un mūsu noteikumus un nosacījumus.

Instantor AB (“Instantor“), reģ. nr. 556818-2835, ir atbildīga par personīgo datu apstrādi, kas apkopoti izmantojot Pakalpojumu, tādēļ ir arī šo datu pārvaldītājs. Mēs apstrādājam Jūsu personīgos datus, lai padarītu tos pieejamus uzņēmumam, kas ir mūsu klients un ar kuru esat vienojušies dalīties ar Jūsu datiem. Mūsu juridiskais pamats apstrādei ir aprakstīts zemāk sadaļā “Kā mēs izmantojam Jūsu personīgos datus”. Ja jums ir kādi pieprasījumi attiecībā uz Jūsu personīgajiem datiem vai jebkādi jautājumi saistībā ar šo Konfidencialitātes Politiku, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu privacy@instantor.com vai pa pastu adresējot vēstuli Instantor AB, Att: Legal, Vasagatan 11, 111 20 Stockholm.

PERSONĪGIE DATI, KO MĒS APKOPOJAM

Instantor var apkopot un apstrādāt šādu informāciju, ko Jūs kopīgojat ar Instantor vai ko  Instantor apkopo, kad Jūs izmantojat Pakalpojumu:

a) Personīgo un kontaktinformāciju, piemēram, personas identifikācijas numuru vai līdzīgu, vārdu, adresi, vecumu, dzimumu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

b) Finanšu informāciju, piemēram, Jūsu bankas nosaukumu, bankas konta numuru, kontu skaits, aizdevumi, darījumu vēsture līdz 12 mēnešiem (darījums, maksātājs, saņēmējs, summa, atlikums un datums), ieskaitot mēneša naudas plūsmu (alga un izdevumi), kredīta pārsniegšanu un informāciju par aizdevumiem, hipotēkām un tirdzniecības kontiem (vairāk informācijas sadaļā “Kādi ir informācijas avoti?”); un

c) Tehnisko informāciju, kas saistīta ar ierīci, ko izmantojat lietojot Pakalpojumu, piemēram, pārlūkprogramma, IP adrese, ierīces veids, operētājsistēma.

KĀDI IR INFORMĀCIJAS AVOTI?

Personīgā un kontaktinformācija, kā arī finanšu informācija (kopā turpmāk “Konta Dati”), tiek apkopota no Jūsu internetbankas līdz ar Jūsu piekrišanu. Mēs varam iegūt arī šādu informāciju no uzņēmuma, kas lūdz Jums sevi identificēt vai atklāt savas finansiālās iespējas vai statusu (ja piemērojams), apstiprinot šādu informāciju veicot salīdzinājumu ar informāciju, kas iegūta no Jūsu internetbankas. Ja vien nav norādīts citādi par Jums nodrošināto piekļuvi, mēs izmantojam informāciju tikai no transakciju kontiem, t.i., nevis no Jūsu aizdevuma, hipotēkas, tirdzniecības un citiem kontiem. Tehnisko informāciju apkopo, kad Jūs izmantojat Pakalpojumu vai mūsu tīmekļa vietnes.

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONĪGOS DATUS?

Mēs izmantosim Jūsu informāciju saskaņā ar šo Konfidencialitātes Politiku un piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp datu aizsardzības likumiem un likumiem par maksājumu pakalpojumiem, sekojošiem mērķiem:

  • Ar Jūsu piekrišanu mēs izmantosim Jūsu Konta Datus, lai piegādātu Pakalpojumu. Tas sevī ietver arī Pakalpojuma izmantošanas novērtēšanu, tehnisko problēmu atklāšanu un atrisināšanu, kvalitātes nodrošināšanu, Pakalpojuma drošības nodrošināšanu, nelikumīgu darbību izmeklēšanu un novēršanu Pakalpojumā, un mūsu Noteikumu un Nosacījumu izpildi;
  • Lai īstenotu mūsu likumīgās intereses, mēs varam izmantot tehnisko informāciju (aprakstīta iepriekš), lai analizētu Pakalpojuma izmantošanu un tā uzlabošanas iespējas.
  • Lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētos pret tiesiskajām prasībām; lai reaģētu uz tiesisku procesu (piemēram, tiesas rīkojumu vai tiesas pavēli); ja mēs godprātīgi ticam, ka tā ir nepieciešams rīkoties; un, lai ievērotu tiesību aktus, kas attiecas uz Instantor uzņēmējdarbību, piemēram, grāmatvedības un nodokļu likumus.;

Analītiskos nolūkos un, lai veiktu Pakalpojuma turpmākus uzlabojumus, mēs apstrādāsim Jūsu informāciju arī anonimizētā formātā.

KĀ MĒS IZPAUŽAM JŪSU PERSONĪGOS DATUS?

Personīgos datus, kas apkopoti izmantojot Pakalpojumu, var izpaust šādu kategoriju saņēmējiem:

  • Mūsu klientiem, ar kuriem Jūs esat piekrituši kopīgot savus datus caur Pakalpojumu. Ņemiet vērā, ka pēc tam, kad mēs atklājam Jūsu datus apstiprinātajam saņēmējam, saņēmējs ir patstāvīgi atbildīgs par savu turpmāko Jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar viņu attiecīgo konfidencialitātes politiku.
  • Citiem uzņēmumiem mūsu uzņēmumu grupā, vai arī jebkuriem tiesību pārņēmējiem, kas pieder mūsu biznesam vai aktīviem. Mūsu grupu uzņēmumu saraksts ir pieejams pēc pieprasījuma.
  • Ciktāl tas nepieciešams, lai nodrošinātu Pakalpojumu, mēs varam arī izpaust Jūsu personīgos datus Pakalpojuma izplatītājiem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem un apakšuzņēmējiem, kas pilnvaroti veikt funkcijas mūsu vārdā, vai, lai sniegtu pakalpojumus mums, piemēram, infrastruktūras nodrošinātājus un pakalpojumu sniedzējus juridisko, grāmatvedības, audita un citu profesionālo pakalpojumu jomā.
  • Mēs varam arī izpaust personīgos datus ārējām pusēm, ja to pieprasa likums vai atbildes uz juridiskiem lūgumiem, piemēram, tiesas rīkojumi, tiesas pavēstes vai īpaši tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumi.

Papildus mēs varam izmantot un izpaust informāciju anonīmā vai apkopotā formā (tā, lai neviena persona nevarētu būt identificējama) mārketinga un stratēģiskās attīstības mērķiem.

Mēs veicam visus saprātīgos juridiskos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati tiek apstrādāti droši un ar atbilstošu aizsardzības līmeni, ja tie tiek pārsūtīti vai kopīgoti ar šādām atlasītām trešajām personām.

KOPĪGOŠANA AR SAŅĒMĒJIEM ĀRPUS JŪSU MĪTNES VALSTS

Dažas no iepriekš norādītajām trešajām personām var atrasties ārpus Jūsu mītnes valsts, tostarp ārpus Eiropas Savienības / Eiropas Ekonomikas zonas (t.i., tā sauktajā trešajā valstī), šādā gadījumā mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, kas vajadzīgi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, lai šāda informācijas pārsūtīšana pāri robežām atbilstu piemērojamiem likumiem. Piemēram, tas var ietvert standarta līguma klauzulu izmantošanu, ko pieņēmusi ES Komisija, vai nodrošināt, ka saņēmējs ir sertificēts saskaņā ar ASV un ES konfidencialitātes aizsardzības regulējumu.

CIK ILGI MĒS PATURAM JŪSU PERSONĪGO INFORMĀCIJU?

Mēs saglabāsim Jūsu personīgos datus tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu Pakalpojumu, kas parasti ilgst dažas minūtes. Tomēr, ja tiek konstatētas vai mums rodas aizdomas par kļūdām Jūsu datos, kuras var izraisīt Pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanos un / vai nepareizu datu piegādi uzņēmumam, ar kuru vēlaties kopīgot savus datus, mēs saglabāsim datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai šīs kļūdas novērstu, kas parasti ir dažas dienas, bet ne ilgāk kā divas nedēļas. Ja piemērojamie tiesību akti pieprasa noteiktu aiztures laiku, piemēram, saskaņā ar grāmatvedības vai nodokļu likumiem, Jūsu dati tiks glabāti minimālajā laikposmā, kas paredzēts šādos likumos. Jūsu personas dati tiks dzēsti vai anonimizēti, kad tie vairs nebūs svarīgi mērķiem, kādiem tie tika apkopoti.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, neraugoties uz iepriekšminēto, mēs varam glabāt Jūsu personīgos datus mūsu klientu vārdā, t.i., nevis mūsu pašu vajadzībām. Vairāk informācijai aplūkojiet sadaļu “Datu apstrādātāja veiktā apstrāde”.

DROŠĪBA

Mēs apņemamies aizsargāt Jūsu personīgos datus un veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu to drošību un novērstu nesankcionētu piekļuvi vai izmantošanu. Piemēram, visi apkopotie personīgie dati tiek apstrādāti pēc iespējas konfidenciāli, un, ja nepieciešams, tie tiks pārsūtīti un apstrādāti piemērojot SSL (drošas datu pārraides protokols) un drošas šifrēšanas procedūras.

NEPILNGADĪGIE

Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, nav tiesīgas izmantot Pakalpojumu. Mēs apzināti neapkopjam un neapkoposim informāciju no jebkuras neuzraudzītas personas, kura ir jaunāka par 18 gadiem. Ja mums taps zināms, ka mēs glabājam datus par šādu personu, mēs veiksim visus saprātīgos pasākumus, lai izdzēstu šādus datus, ar nosacījumu, ka mums to neaizliedz likums.

JŪSU TIESĪBAS

Saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, Jums ir noteiktas tiesības kā tā sauktajam datu subjektam. Šīs tiesības ir uzskaitītas zemāk. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiesības nav beznosacījuma, un mēģinājums izmantot kādu no zemāk minētajām tiesībām ne vienmēr liks mums rīkoties atbilstoši pieprasījumam.

Piekrišanas atsaukšana: Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu Jūsu datu apstrādei. Ja Jūs atsaucat savu piekrišanu, lūdzu, ņemiet vērā, ka tas neietekmē apstrādes likumību, kas veikta pirms atsaukšanas, un, ka konkrētos apstākļos Instantor var būt cits juridisks pamats apstrādei un tādēļ mums var būt tiesības turpināt apstrādi.

Piekļuves tiesības: Jūs esat tiesīgs jebkurā laikā un bez maksas saņemt personīgo datu kopiju, ko mēs esam apkopojuši, un informāciju par to apstrādi. Lūdzu ņemiet vērā, ka Instantor nepieciešams noteikt Jūsu identitāti, lai spētu atbildēt uz Jūsu pieprasījumu.

Tiesības labot un ierobežot: Jums ir tiesības saņemt labojumus nepareizos vai nepilnīgos Jūsu personīgajos datos, bez liekas kavēšanās. Turklāt Jums ir tiesības pieprasīt, lai Instantor ierobežotu Jūsu personīgo datu apstrādi pie noteiktiem nosacījumiem, piemēram, ja Jūs apstrīdat personīgo datu precizitāti vai Instantor vairs nav nepieciešami personīgie dati apstrādei, kas aprakstīta šajā dokumentā.

Tiesības dzēst: Jums ir tiesības pieprasīt savu personīgo datu dzēšanu bez liekas kavēšanās, piemēram, ja personīgie dati vairs nav nepieciešami šajā dokumentā aprakstītajiem mērķiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Instantor nav pienākums dzēst personīgos datus, ja Instantor var pierādīt, ka apstrāde ir nepieciešama, piemēram, priekš juridiskas prasības izveidošanas, īstenošanas vai aizstāvēšanas vai lai izpildītu likumīgas prasības.

Tiesības iebilst: Pamatojoties uz likumīgām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret to, ka Instantor apstrādā Jūsu personīgos datus. Ja Jūs iebilstat pret šādu apstrādi, balstoties uz juridiskiem pamatiem, Instantor vairs nebūs tiesīgs apstrādāt Jūsu personīgos datus, ja vien Instantor spēj pierādīt likumīgu interesi, kas ir pārāka par Jūsu interesēm.

Tiesības uz datu pārnesamību: Jums ir tiesības saņemt personīgos datus un datus, ko Jūs esat snieguši Instantor, strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā un Jums ir tiesības nodot šādus personīgos datus citam datu apstrādātājam.

Ja Jūs vēlaties saņemt Jūsu personīgo datu kopiju, kuriem mēs veicam apstrādi, vai izmantot kādu no iepriekš minētajām tiesībām vai atsaukt savu piekrišanu, lūdzu, sazinieties ar mums rakstot uz e-pastu privacy@instantor.com vai mūsu datu aizsardzības inspektoram dpo@instantor.com.

Ja neesat apmierināti ar Jūsu personīgo datu apstrādi, Jūs varat iesniegt sūdzību arī Swedish Authority for Privacy Protection (Swe: Integritetsskyddsmyndigheten), rakstot uz e-pastu dimy@imy.se vai sūtot vēstuli uz Box 8114, 104 20 Stockholm, Sweden, vai zvanot pa tālr. 46 08 -657 61 00. Jūs varat arī sazināties ar datu aizsardzības pārraudzības iestādi savā mītnes valstī, kas tādā gadījumā sadarbosies ar Zviedrijas datu aizsardzības iestādi.

Instantor patur tiesības laiku pa laikam atjaunināt un veikt izmaiņas šajā Konfidencialitātes Politikā. Pirms būtisku izmaiņu veikšanas šajā konfidencialitātes politikā, mēs informēsim Jūs par izmaiņām mūsu tīmekļa vietnē. Lūdzu, regulāri pārbaudiet visas izmaiņas Konfidencialitātes Politikā tīmekļa vietnē.

Gadījumā, ja notiks kāds operatīvs vai drošības incidents, kas ietekmē mūsu lietotāju informāciju, mēs nodrošināsim nepieciešamo informāciju mūsu tīmekļa vietnē. Ja vēlaties saņemt paziņojumu citādi, lūdzu, sazinieties ar mums rakstot uz e-pastu privacy@instantor.com.

Lūdzu, apmeklējiet mūsu vietni www.instantor.com, lai iegūtu plašāku informāciju par mums un mūsu pakalpojumiem.

DATU APSTRĀDĀTĀJA VEIKTĀ APSTRĀDE

Mūsu sniegtais Pakalpojums ietver to, ka mēs, attiecīgā klienta vārdā, saglabājam informāciju, kuru Jūs esat piekritis kopīgot ar šo klientu. Mēs nodrošinām šo datu uzglabāšanu priekš saviem klientiem, un mēs neizmantosim saglabātos personīgos datus mūsu pašu peļņai. Mūsu klientu pienākums ir izmantot personīgos datus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un viņi jebkurā brīdī drīkst dzēst informāciju no mūsu uzglabāšanas vietas. Lai apstrādātu Jūsu personīgos datus, mūsu klienti (t.i., uzņēmums, ar kuru esat vienojušies dalīties ar Jūsu informāciju) ir datu pārzinātāji. Mēs esam mūsu klientu datu apstrādātājs, jo mēs tos uzglabājam viņu vārdā un izmantosim tos kā to mums norādījuši mūsu klienti. Šim nolūkam mēs ar saviem klientiem vienmēr noslēgsim datu apstrādes līgumu. Ja Jūs nevēlaties, lai uzņēmums, ar kuru esat kopīgojis savus datus, uzglabātu šos datus, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo uzņēmumu.