INSTANTOR PRIVACYBELEID

Op het moment dat u van de Dienst van Instantor gebruik maakt, vertrouwt u ons uw persoonlijke gegevens toe. Wij doen er alles aan om uw vertrouwen niet te beschamen. Dat begint bij het helpen begrijpen van onze handelswijze met betrekking tot privacy. Dit document aangaande privacy (het ‘Privacybeleid‘) beschrijft de informatie die wij verzamelen, de manier waarop deze informatie wordt gebruikt en gedeeld, en uw keuzes met betrekking tot deze informatie bij het gebruik van onze Dienst (de ‘Dienst‘).

Op het moment dat u van de Dienst gebruik maakt, verwerken wij uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Neem daarom de tijd om dit Privacybeleid en onze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u de Dienst gebruikt.

Instantor AB (‘Instantor‘), registratienummer 556818-2835, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het gebruik van de Dienst en wordt daarom aangemerkt als gegevensbeheerder. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens en stellen deze beschikbaar aan het bedrijf waarmee u heeft ingestemd om uw gegevens te delen, dat tevens klant van ons is. De juridische basis voor de verwerking van gegevens door ons staat hieronder beschreven in ‘Op welke manier gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?’. Als u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens of over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op via privacy@instantor.com of per post aan Instantor AB t.a.v. Legal, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Instantor kan de volgende informatie die u deelt met Instantor of die Instantor verzamelt wanneer u de Dienst gebruikt verzamelen of verwerken:

a) Persoonsgegevens en contactgegevens zoals een persoonlijk identificatienummer, naam, adres, leeftijd, geslacht, telefoonnummer of e-mailadres;

b) Financiële gegevens zoals de naam van uw bank, uw bankrekeningnummer, het aantal rekeningen dat u heeft, leningen en financiële transactie tot 12 maanden terug (betaler, ontvanger, bedrag, saldo en datum), maandelijkse inkomsten en uitgaven (salaris), rood staan, en mogelijk informatie over leningen, hypotheken en beleggingsrekeningen (zie ‘Welke informatiebronnen zijn er?); en

c) Technische gegevens die betrekking hebben op het apparaat dat u gebruikt op het moment dat u van de Dienst gebruik maakt, zoals het type browser, het IP-adres, het type apparaat en het besturingssysteem.

WELKE INFORMATIEBRONNEN ZIJN ER?

Persoonsgegevens, contactgegevens en financiële gegevens (samen ‘Accountgegevens‘) worden nadat u toestemming heeft gegeven bij uw internetbank opgehaald. We kunnen dergelijke informatie ook van een bedrijf ontvangen dat u vraagt om identificatie of om het toelichten van uw financiële positie (indien van toepassing) door deze informatie te vergelijken met de informatie die wij van uw bank hebben ontvangen. Tenzij anders vermeld (in verband met de toegang die u ons verleent), gebruiken wij alleen informatie van uw lopende rekening, d.w.z. niet van uw leningenrekening, hypotheekrekening, beleggingsrekening of andere rekeningen. Technische gegevens worden verzameld op het moment u communiceert met de Dienst of onze websites.

OP WELKE MANIER GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij zullen uw gegevens gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid en relevante wetgeving, inclusief gegevensbeschermingswetgeving en wetten inzake betalingsdiensten, voor de volgende doeleinden:

  • Met uw toestemming zullen wij uw Accountgegevens gebruiken om de Dienst te leveren. Hieronder is inbegrepen het meten van het gebruik door u van de Dienst, het opsporen en oplossen van technische problemen, zorgdragen voor kwaliteit, het beveiligen van de Dienst, het voorkomen en onderzoeken van illegale activiteiten op de Dienst en het afdwingen van onze Algemene Voorwaarden;
  • Wij kunnen technische gegevens (zoals hierboven beschreven) gebruiken voor het analyseren en verbeteren van de Dienst.
  • Voor het vaststellen en starten van en voor de verdediging tegen juridische schadeclaims; om te reageren op een proces (bijvoorbeeld een rechterlijk bevel of dagvaarding) mits we te goeder trouw geloven dat dit nodig is; en om te voldoen aan wetgeving die relevant is voor de activiteiten van Instantor, zoals boekhoudkundige en fiscale wetgeving.

We zullen uw gegevens daarnaast ook verwerken voor analytische doeleinden en voor toekomstige verbeteringen van de Dienst, op een manier die niet te herleiden is tot de persoon.

AAN WELKE PARTIJEN GEVEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR?

De persoonlijke gegevens die via de Dienst worden verzameld, kunnen worden doorgegeven aan de volgende categorieën ontvangers:

  • Klanten van ons waarmee u uw gegevens via de Dienst wilt delen. Merk op dat de klant na ontvangst van uw gegevens zelf verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met zijn privacybeleid.
  • Andere bedrijven binnen onze groep van bedrijven, of rechtmatige opvolgers van onze onderneming of activa. Een lijst met bedrijven binnen onze groep van bedrijven is op aanvraag beschikbaar.
  • Voor zover nodig voor het kunnen aanbieden van de Dienst kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan distributeurs van de Dienst, en aan dienstverleners en onderaannemers die namens ons taken uitvoeren of diensten aan ons verlenen, zoals hostingbedrijven en aanbieders van juridische diensten, boekhoudkundige diensten, auditdiensten en andere professionele diensten. Het is dienstverleners en onderaannemers niet toegestaan om persoonlijke gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van diensten aan ons, of voor andere wettelijk vereiste doeleinden.
  • Wij kunnen persoonlijke gegevens ook doorgeven aan externe partijen indien dat een wettelijke vereiste is, of na een rechterlijk verzoek zoals een bevelschrift, dagvaardingen of specifiek verzoek van een handhavingsinstantie.

Daarnaast gebruiken wij informatie mogelijk in anonieme of geaggregeerde vorm (waarbij u niet persoonlijk geïdentificeerd kunt worden) voor marketingdoeleinden en strategische ontwikkelingsdoeleinden.

We nemen alle juridische, technische en organisatorische maatregelen die in het redelijke liggen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en met een afdoende niveau van bescherming worden gehanteerd tijdens overdracht aan of delen met dergelijke derde partijen.

DELEN MET ONTVANGERS BUITEN UW LAND VAN VERBLIJF

Sommige van de hierboven genoemde derde partijen bevinden zich mogelijk buiten het land waar u woont en buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte (in een zg. derde land). In zo’n geval nemen wij alle nodige wettelijk vereiste maatregelen bij de overdracht van informatie over de grens. Dit kan bijvoorbeeld zijn het gebruik van contractuele standaardclausules die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, of zorgen dat de ontvanger is erkend binnen het VS-EU Privacy Shield Framework.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig om de Service aan te bieden; normaal gesproken een paar minuten. Wanneer we echter fouten in uw gegevens vermoeden of detecteren die kunnen leiden tot een verslechterde servicekwaliteit en/of levering van onjuiste gegevens aan het bedrijf waarmee u uw gegevens wilt delen, bewaren we de gegevens zo lang als nodig om die gegevens te corrigeren; normaal gesproken enkele dagen en niet langer dan twee weken. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden, normaal gesproken 1-2 maanden. Indien van rechtswege een bepaalde retentietijd vereist, bijvoorbeeld onder boekhoudkundige of fiscale regels, worden uw gegevens bewaard gedurende de minimumperiode die door dergelijke wetgeving wordt vereist. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer zij niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Houd er rekening mee dat uw persoonlijke gegevens, ondanks het bovenstaande, namens onze klanten door ons kunnen worden opgeslagen, d.w.z. niet voor onze eigen doeleinden. Zie: ‘Rol als gegevensverwerker’.

BEVEILIGING

Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en nemen passende maatregelen om ze te beveiligen en ongeoorloofde toegang en misbruik te voorkomen. Persoonlijke gegevens worden bijvoorbeeld zoveel mogelijk vertrouwelijk behandeld en waar mogelijk verzonden en verwerkt met toepassing van SSL (Secure Socket Layer) en andere beveiligde coderingsprocedures.

MINDERJARIGEN

Personen jonger dan 18 jaar hebben niet het recht om gebruik te maken van de Dienst. Wij zullen niet bewust informatie verzamelen van personen zonder toezicht onder de 18 jaar. Zodra we ons ervan bewust worden dat we gegevens van een minderjarige bijhouden, zullen we maatregelen nemen om die gegevens te verwijderen, behalve als het ons van rechtswege niet is toegestaan dat te doen.

UW RECHTEN

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u bepaalde rechten als gegevenssubject. Deze rechten staan hieronder vermeld. Houd er rekening mee dat deze rechten niet onvoorwaardelijk zijn en dat een poging om een van de hieronder vermelde rechten af te dwingen niet altijd tot gevolg heeft dat wij zullen handelen in overeenstemming met uw verzoek.

Intrekking van toestemming: U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, houd er dan rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking, en dat Instantor onder bepaalde omstandigheden een andere wettelijke basis voor de verwerking kan hebben en daarom gerechtigd kan zijn om de verwerking voort te zetten.

Recht op toegang: U bent te allen tijde gerechtigd kosteloos een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en informatie over hoe deze worden verwerkt. Let op: om uw verzoek te kunnen inwilligen moet Instantor uw identiteit kunnen vaststellen.

Recht op rectificatie en inperking: U heeft het recht om, zonder onnodige vertraging, onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren. Bovendien heeft u het recht om te verzoeken dat Instantor de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde voorwaarden inperkt, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonlijke gegevens betwist of als Instantor de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden die hier zijn omschreven.

Recht op wissen: U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen, bijvoorbeeld als de persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor een doel zoals hier omschreven. Let op: Instantor is niet gehouden de persoonlijke gegevens te verwijderen als Instantor kan aantonen dat de verwerking ervan noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het vaststellen of uitoefenen van of verdediging tegen een rechtsvordering of om te voldoen aan een wettelijke vereiste.

Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Instantor op basis van een wezenlijk belang. Als u bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking, zal Instantor niet langer het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken op grond van die wettelijke basis, tenzij Instantor een wezenlijk belang kan aantonen dat uw belang overstijgt.

Recht op gegevensoverdracht: U heeft mogelijk het recht om de persoonlijke gegevens over u die u aan Instantor hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar gegevensformaat, en het recht om dergelijke persoonlijke gegevens naar een andere gegevensbeheerder te verzenden.

Als u een kopie wilt ontvangen van de persoonlijke gegevens over u die wij verwerken, als u een van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen of uw toestemming wilt intrekken, neemt u dan contact met ons op via privacy@instantor.com of met onze medewerker voor gegevensbescherming via dpo@instantor.com.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u ook een klacht indienen bij de Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming (in het Zweeds: Datainspektionen) via datainspektionen@datainspektionen.se of Postbus 8114, 104 20 Stockholm, Zweden, telefoonnummer +46 08 -657 61 00. U kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont, die in dat geval zal samenwerken met de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit.

Instantor behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid zo nu en dan bij te werken en te wijzigen. Wij zullen u op voorhand via onze website op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in dit Privacybeleid. Check onze website regelmatig voor eventuele wijzingen van het Privacybeleid.

In geval er zich een operationeel incident of veiligheidsincident voordoet dat van invloed is op de gegevens van onze gebruikers, zullen we de nodige informatie beschikbaar stellen op onze website. Als u op een andere manier op de hoogte wilt worden gesteld, neemt u dan contact met ons op via privacy@instantor.com.

Bezoek onze website www.instantor.com voor meer informatie over ons en onze diensten.

ROL ALS GEGEVENSVERWERKER

Onze dienst aan onze klanten brengt met zich mee dat wij namens de klant in kwestie informatie opslaan die u met die klant wilt delen. We bieden deze opslagruimte aan aan onze klanten en we zullen de opgeslagen persoonlijke gegevens niet gebruiken voor eigen gewin. Het is de verantwoordelijkheid van onze klanten om persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met de wet, en het staat hen vrij om informatie op elk gewenst moment uit onze opslag te verwijderen. Voor wat betreft deze verwerking van uw persoonlijke gegevens zijn onze klanten (dat wil zeggen de bedrijven waarmee u uw gegevens wilt delen) gegevensbeheerders. Wij zijn de gegevensverwerker van onze klanten, aangezien we de gegevens namens hen opslaan en de gegevens alleen gebruiken zoals door onze klanten aangegeven. Vanwege deze relatie gaan wij altijd een gegevensverwerkingsovereenkomst aan met onze klanten. Als u niet wilt dat het bedrijf waarmee u uw gegevens wilt delen uw gegevens opslaat, neem dan contact op met het betreffende bedrijf.