INSTANTOR PERSONVERNKSÆRKLERING

Når du bruker Instantor sin tjeneste, så stoler du på oss med din personlige data. Vi er dedikert til å opprettholde den tillitten. Det starter ved å hjelpe deg ved å forstå vår personvernspraksis. Denne Personvernerklæringen («Personvernerklæringen») beskriver informasjonen vi samler inn, hvordan den brukes og deles, og dine valg angående denne informasjonen når du bruker vår tjeneste («Tjenesten»).

Når du bruker Tjenesten, vil vi håndtere din personlige data i henhold til denne Personvernerklæringen. Derfor, håper vi du tar deg tiden til å lese nøye gjennom denne Personvernerklæringen og våre Vilkår og Betingelser.

Instantor AB (“Instantor“), reg. Nr. 556818-2835, er ansvarlig for håndtering av den personlige dataen som blir hentet inn ved bruk av Tjenesten og er dataoperatøren. Vi håndterer din personlige data for å gjøre den tilgjengelig til det selskapet som du har godkjent å dele din data med og som også er en kunde av oss. Vårt juridiske grunnlag for håndteringen er beskrevet under «Hvordan bruker vi din personlige data» nedenfor. Om du har noen forespørsler angående din personlige data eller noen spørsmål angående denne Personvernerklæringen, vennligst kontakt oss på privacy@instantor.com eller via ordinær post på Instantor AB, Att: Legal, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm.

PERSONLIG DATA VI HENTER INN

Instantor kan hente inn og håndtere følgende informasjon som du deler med Instantor eller som Instantor når du bruker Tjenesten:

a) Personlig og kontaktinformasjon som fødselsnummer eller lignende, navn, adresse, alder, kjønn, telefonnummer og/eller e-post adresse;

b) Finansiell informasjon som navnet på din bank, kontonummer, antall kontoer, lån og opp til 12 måneder med transaksjonshistorie (transaksjoner, betaler, mottaker, beløp, saldo og dato), inkludert månedlig kontantstrøm (lønn og utgifter), overtrekk, informasjon om lån, boliglån og aksjehandelskonto (se mer under seksjonen «Hva er informasjonskildene?» Nedenfor);

c) Teknisk informasjon relatert til din enhet som du bruker med Tjenesten, slikt som nettleser, IP adresse, type enhet og/eller operasjonssystem.

HVA ER INFORMASJONSKILDENE?

Personlig- og kontaktinformasjon samt finansiell informasjon (sammen «Kontodata») hentet fra din nettbank ved godkjennelse fra deg. Vi kan også få slik informasjon fra selskaper som spør deg om å identifisere deg selv eller å vise din økonomiske kapabilitet eller status (som passende), ved å validere denne informasjonen mot informasjonen samlet fra din nettbank. Hvis ikke annet er beskrevet i koblingen som du har gitt oss tilgang til, vi bruker bare informasjon fra transaksjonskontoer, dvs. Ikke fra dine lån, boliglån, aksjehandelskontoer og andre kontoer. Teknisk informasjon blir samlet inn når du bruker Tjenesten eller våre nettsider.

HVORDAN BRUKER VI DIN PERSONLIGE DATA?

Vi vil bruke din informasjon i henhold til denne Personvernerklæringen og gjeldende lover, inkluder databeskyttelseslover og lover om betalingstjenester, til følgende formål:

  • Med ditt samtykke, vil vi bruke din Kontodata for å levere Tjenesten. Dette inkluderer også målinger av din bruk av Tjenesten, oppdagelse og finne løsninger på tekniske problemer, opprettholdelse av kvaliteten, å holde tjenesten trygg, forhindre og etterforske ulovlige aktiviteter på Tjenesten og håndheve våre Vilkår og Betingelser;
  • Å forfølge våre legitime interesser, kan vi bruke den tekniske informasjonen (beskrevet ovenfor) for å analysere bruk og forbedre Tjenesten.
  • For å etablere, utøve eller forsvare seg mot rettslige svar; å svare på juridisk prosess (f.eks. Domstolordre eller stevning) hvis vi er i god tro om at det er nødvendig å gjøre det; og å overholde lovgivningen som gjelder for Instator sin virksomhet, slik som regnskap og skattelovgivning.;

Vi vil også håndtere din informasjon i en ikke-identifiserbart format, for analytiske formål og for å fortsette å forbedre Tjenesten.

HVORDAN GIR VI UT DIN PERSONLIGE DATA?

Personlige data samlet inn gjennom Tjenesten kan bli gitt ut til følgende kategorier av mottakere:

  • Våre kunder som du har avtalt å dele din data med via Tjenesten. Merk deg at etter at vi har gitt din data til den avtalte mottakeren, så er mottakeren alene ansvarlig for deres videre håndtering av din personlige data i henhold til deres retningslinjer for personvern.
  • Andre selskaper innenfor vår gruppe av selskaper, eller andre etterfølgere som har retten til vår virksomhet eller eiendeler. En liste av våre selskaper er tilgjengelig på forespørsel.
  • Til den grad det er nødvendig å tilby Tjenesten, kan vi også levere ut din personlige data til distributører av Tjenestene, samt tjenesteleverandører og underleverandører for å utføre handlinger på vegne av oss eller å yte tjenester til oss, for eksempel leverandører av infrastruktur, juridisk hjelp, regnskap, revisjon og andre profesjonelle tjenester. Alle tjenesteleverandørene og underleverandører har ikke lov til å bruke personlig data for andre formål enn å yte tjenester til oss eller som kreves av loven.
  • Vi kan også gi ut personlig data til eksterne parter dersom det kreves ved lov, eller som svar på juridiske forespørsler, for eksempel rettsordrer, stevninger eller spesifikke forespørsler fra politimyndigheter.

I tillegg, kan vi bruke og gi informasjon i anonym eller samlet form (slik at ingen individer er identifiserbare) til markedsføring og strategiske utviklingsmål.

Vi tar alle forventede juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at din informasjon blir håndtert på en sikker måte og med et passende sikkerhetsnivå når det overføres til eller deles med slike tredjeparter.

DELE MED MOTTAKERE UTENFOR DITT BOSTEDSLAND

Noen tredjeparter identifisert ovenfor kan være lokalisert utenfor ditt bostedsland inkluder utenfor EU/EØS (dvs. I et såkalt tredjeland), i så fall tar vi alle nødvendige skritt som kreves i henhold til gjeldende lov for at slik overføring av informasjon over landegrenser skal være i samsvar med gjeldende lov. Dette kan for eksempel inkludere bruken av standard kontraktsklausuler vedtatt av EU-Kommisjonen eller at mottakeren er sertifisert i henhold til US-EU Privacy Shield Rammeverket.

HVOR LENGE OPPBEVARER VI DIN PERSONLIGE DATA?

Vi vil oppbevare din personlige data så lenge det er nødvendig for å kunne levere Tjenesten, som normalt er noen få minutter. Men, hvor vi mistenker feil i din data som kan resultere i en dårligere kvalitet på Tjenesten og/eller levering av feil data til selskapet som du ønsker å dele dataen med, vil vi oppbevare dataen så lenge det er nødvendig for å fikse problemene, noe som normalt er noen få dager og ikke mer enn to uker. Hvor gjeldende lov krever en viss bevaringstid, slikt som regnskap- eller skattelover, vil dataene dine oppbevares i minimumsperioden som kreves av slike lover. Din personlige data vil bli slettet eller anonymisert når den ikke lenger er relevant for de formålene som den ble samlet inn for

Vær oppmerksom på at din personlige data, til tross for det som er nevnt ovenfor, kan lagres av oss på vegne av våre kunder, dvs. Ikke for våre egne formål. Se mer under seksjonen «Behandling utført som dataoppevarer» nedenfor.

SIKKERHET

Vi er opptatt av å beskytte din personlige data og utførene passende tiltak for å holde den trygg og forhindre uautorisert tilgang eller bruk. For eksempel, all personlige data som samles inn vil bli behandlet med konfidensialitet så langt som det er mulig og vil, der det er hensiktsmessig, overføres og håndteres ved å bruke SSL (Secure socket layer) og sikre krypteringsprosedyrer.

BARN

Personer under 18 år har ikke lov å bruke tjenesten. Vi samler ikke bevist inn opplysninger fra enhver person uten tilsyn og under alderen 18 år. Om vi blir klar over at vi har data om en slik person, vil vi utføre nødvendige tiltak for å slette slik data, forutsatt at vi ikke er lovlig forhindret fra å gjøre det.

DINE RETTIGHETER

I henhold til gjeldende lovgivning om databeskyttelse, har du visse rettigheter som et såkalt data subjekt. Rettighetene er listet nedenfor. Vennligst merk deg at rettighetene ikke er ubetingede, og at et forsøk på å påberope seg noen av rettighetene som er oppført nedenfor, vil ikke alltid føre til at vi handler i samsvar med forespørselen.

Tilbaketrekking av samtykke: Du har retten til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av din data. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke, vær oppmerksom på at dette ikke påvirker lovligheten til behandlingen som ble utført før tilbaketrekkingen og at Instantor kan, under enhver omstendighet, ha en annen juridisk grunn til håndtering og kan derfor fortsatt være pålagt til å fortsette håndteringen.

Retten til tilgang: Du har til enhver tid og helt gratis rett til å motta en kopi av den personlige dataen som vil har om deg og informasjon om hvordan denne blir behandlet. Vær oppmerksom på at Instantor trenger, for å kunne behandle denne forespørselen, ha mulighet til å bekrefte din identitet.

Rett til å utbedre og begrense: Du har rett til å, uten unødvendige forsinkelser, få unøyaktig eller ufullstendig personlig informasjon om deg korrigert. Videre, har du rett til å forespørre at Instantor begrenser håndteringen av din personlige data under enkelte forhold hvor, for eksempel, du tviler på nøyaktigheten til dataen eller Instator ikke lenger behøver den personlige dataen for formålene med behandlingen som er beskrevet her.

Rett til å slette: Du har retten til å få din personlige data slettet uten unødvendig forsinkelse hvis, for eksempel den personlige dataen ikke lenger er nødvendig for formålene med behandlingen som er beskrevet her. Vær oppmerksom på at Instantor ikke er forpliktet til å slette den personlige dataen hvis Instantor kan vise at håndtering er nødvendig, for eksempel, for forretningen, øvelser eller forsvar av et juridisk krav eller for å overholde loven.

Rett til å protestere: Du har rett til å protestere på Instator sin håndtering av din personlige data basert på dine legitime interesser. Om du er uenig i slik håndtering, vil ikke Instantor lengre hat rett til å håndtere din personlige data basert på et slikt juridisk grunnlag, med mindre Instantor kan bevise at dem har en legitim interesse som overstyrer dine interesser

Rett til dataportabilitet: Du kan å ha rett til å motta den personlige dataen om deg og som du har gitt til Instantor, på en strukturert, i et vanlig og maskinlesbart format og retten til å overføre slik personlig data til en annen dataoperatør.

Dersom du ønsker å motta en kopi av din personlige data som vi har om deg, om du ønsker å håndheve noen av rettighetene nevnt ovenfor, eller trekke tilbake din tillatelse, vennligst kontakt oss på privacy@instantor.com eller vår datasikkerhets sjef på dpo@instantor.com.

Om du ikke er fornøyd med vår håndtering av din personlige data kan du også sende en klage til den Svenske databeskyttelsesmyndigheten (Se: Datainspektionen), på datainspektionen@datainspektionen.se eller Boks 8114, 104 20 Stockholm, Sverige, telefonnummer +46 08-657 61 00. Du kan også kontakte databeskyttelsesmyndighet i ditt bostedsland, som i så fall vil samarbeide med svenske databeskyttelsesmyndigheten.

Instantor reserverer seg retten til å fra tid til annen å oppdatere og utføre endringer i denne Personvernerklæringen. Før vi utfører noen materielle endringer til denne Personvernerklæringen, vil vi informere deg om endringene på vår nettside. Vennligst sjekk her regelmessig for enhver oppdatering til denne Personvernerklæringen.

I tilfelle en operasjonell eller sikkerhetshendelse som påvirker informasjonen til våre brukere, vil vi gjøre nødvendig informasjon tilgjengelig på vår nettside. Dersom du foretrekker å bli kontaktet på andre måter, vennligst kontakt oss på privacy@instantor.com.

Vennligst besøk vår nettside www.instantor.com for mer informasjon om oss og våre tjenester.

HÅNDTERING UTFØRT SOM EN DATAOPPEVARER

Tjenesten vi leverer til våre kunder inkluderer at vi, på vegne av våre respektive kunder, lagrer informasjonen som du har godkjent at skal deles. Vi tilbyr denne oppbevaringen for våre kunder og vi vil ikke bruke den lagrede personlige dataen for egen vinning. Det er våre kunder sitt ansvar å bruke den personlige dataen i henhold til gjeldende lover og de kan når som helst slette informasjonen fra vår oppbevaring. For denne håndteringen av din personlige data, er våre kunder (dvs. Selskapet som du har godkjent å dele din informasjon med) dem som har kontroll over dataen. Vi er dem som oppbevarer våre kunders data siden på vegne av dem og vi vil kun bruke dataen slik vi blir instruert av våre kunder. For disse formålene, vil vi alltid inngå en databehandlingsavtale med våre kunder. Om du ikke ønsker at selskapet du har delt din data med skal oppbevare dataen, vennligst kontakt det relevante selskapet.