POLITYKA PRYWATNOŚCI INSTANTOR

Korzystając z serwisu Instantor, powierzasz nam swoje dane osobowe. Zobowiązujemy się do utrzymania Twojego zaufania. Zaczynamy od pomocy w zrozumieniu naszych praktyk dotyczących prywatności. Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności“) opisuje dane, które zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i udostępniamy, a także Twoje wybory dotyczące tych danych podczas korzystania z naszego serwisu (“Serwis“).

Podczas korzystania z Serwisu przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dlatego prosimy o poświęcenie czasu na dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności oraz naszym Regulaminem przed skorzystaniem z Serwisu.

Instantor AB (“Instantor“), numer rejestracji 556818-2835, jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, które są gromadzone przez nią podczas korzystania z Serwisu, a zatem jest administratorem danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby udostępnić je firmie, której zgodziłeś się udostępnić Twoje dane i która jest naszym klientem. Podstawa prawna tego przetwarzania jest opisana poniżej w sekcji “Jak wykorzystujemy dane osobowe”. Jeśli posiadasz pytania dotyczące Twoich danych osobowych lub dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@instantor.com lub zwykłą pocztą na adres Instantor AB, Att: Legal, Vasagatan 11, 111 20 Sztokholm.

GROMADZONE DANE OSOBOWE

Instantor może gromadzić i przetwarzać następujące dane, które udostępniasz Instantor lub gromadzone przez Instantor podczas korzystania z Serwisu:

a) Dane osobowe i kontaktowe takie jak osobisty numer identyfikacyjny lub podobny, imię i nazwisko, adres, wiek, płeć, numer telefonu, adres e-mail;

b) Dane finansowe takie jak nazwa banku, numer rachunku bankowego, liczba rachunków, pożyczek i do 12 miesięcy historii transakcji (transakcja, płatnik, odbiorca, kwota, saldo i data), w tym miesięczne przepływy pieniężne (wynagrodzenie i wydatki), kredyty w rachunku bieżącym, a czasami informacje o pożyczkach, kredytach hipotecznych i kontach handlowych (więcej informacji w części “Jakie są źródła danych?” poniżej); i

c) Dane techniczne związane z urządzeniem, z którego korzystasz podczas korzystania z Serwisu, takie jak typ przeglądarki, adres IP, typ urządzenia, system operacyjny.

JAKIE SĄ ŹRÓDŁA DANYCH? 

Dane osobowe i kontaktowe, a także dane finansowe (łącznie “Dane Konta“) są pobierane z Twojego banku internetowego po uzyskaniu Twojej akceptacji. Możemy również uzyskiwać takie dane firm, prosząc Cię o zidentyfikowanie siebie lub uwiarygodnienie swoich możliwości finansowych lub statusu (jeśli dotyczy), poprzez sprawdzenie tych danych w oparciu o dane uzyskane z Twojego banku internetowego. O ile nie określono inaczej w związku z udzieleniem przez nas dostępu, korzystamy wyłącznie z danych kont transakcyjnych, tj. nie z rachunków kredytowych, hipotecznych, handlowych i innych. Dane techniczne są gromadzone podczas interakcji z Serwisem lub naszymi stronami internetowymi.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Wykorzystamy Twoje dane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa, w tym dot. ochrony danych osobowych i przepisów dotyczące usług płatniczych w następujących celach:

  • Za Twoją zgodą użyjemy Twoich Danych Konta do dostarczenia usług Serwisu. Obejmuje to również analizę Twojego korzystania z Usługi, wykrywanie i rozwiązywania problemów technicznych, zapewnienia jakości, utrzymywania bezpieczeństwa usługi, zapobiegania i badania nielegalnych działań w Serwisie oraz egzekwowania naszego Regulaminu;
  • Aby realizować nasze uzasadnione interesy, możemy wykorzystywać dane techniczne (opisane powyżej) do analizy korzystania i ulepszania Serwisu.
  • Do ustanawiania i ochrony przeciwko roszczeniom prawnym; w odpowiedzi na proces sądowy (np. nakaz sądowy lub wezwanie sądowe) jeśli wierzymy w działanie w dobrej wierze; i do zachowania zgodności z przepisami prawa dotyczącymi działalności Instantor, takimi jak przepisy księgowe i podatkowe.;

Przetworzymy również Twoje dane w zdeklarowanym formacie, do celów analitycznych i do przyszłego ulepszenia Serwisu

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

  • Nasi klienci, którym zgodziłeś się udostępnić swoje dane za pośrednictwem Serwisu. Pamiętaj, że po udostępnieniu Twoich danych uzgodnionemu odbiorcy, odbiorcy są niezależnie odpowiedzialni za dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie ze swoją polityką prywatności.
  • Inne firmy należące do naszej grupy spółek lub dowolni następcy prawni naszej firmy lub jej aktywów. Lista spółek z naszej grupy jest dostępna na żądanie.
  • W zakresie niezbędnym do świadczenia usług Serwisu możemy również ujawnić Twoje dane osobowe dystrybutorom serwisu, a także usługodawcom i podwykonawcom upoważnionym do wykonywania funkcji w naszym imieniu lub w celu świadczenia nam usług, takich jak dostawcy infrastruktury i dostawcy usług prawnych, księgowych, audytorskich lub innych usług profesjonalnych. Wszystkim usługodawcom i podwykonawcom zabrania się wykorzystywania danych osobowych do celów innych niż świadczenie takich usług dla nas lub w inny sposób niż wymagany przez prawo.
  • Możemy również ujawniać dane osobowe podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na wnioski prawne, przykładowo nakazy sądowe, wezwania lub konkretne żądania ze strony organów ścigania.

Ponadto możemy wykorzystywać i ujawniać informacje w formie anonimowej lub zbiorczej (gdzie żadna osoba nie jest identyfikowana osobiście) w celach marketingowych i rozwoju strategicznego.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione prawne, techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia, że ​​Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i z odpowiednim poziomem ochrony, podczas gdy są przekazywane lub udostępniane ww. stronom trzecim.

UDOSTĘPNIANIE ODBIORCOM POZA TWOIM KRAJEM ZAMIESZKANIA

Niektóre z ww. stron trzecich mogą być zlokalizowane poza Twoim krajem zamieszkania, w tym poza Unią Europejską/Europejskim Obszarem Gospodarczym (tj. w tzw. państwie trzecim). W takim przypadku podejmiemy wszystkie niezbędne kroki wymagane przez obowiązujące prawo w celu aby takie przekazywanie informacji przez granice było zgodne z obowiązującym prawem. Może to, przykładowo, obejmować stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE lub zapewnienie, że odbiorca jest certyfikowany zgodnie z ramami Tarczy Prywatności USA-UE.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe zachowamy przez okres czasu niezbędny dla świadczenia Ci Usług, co zazwyczaj trwa kilka minut. Jeżeli jednak będziemy podejrzewać lub wykryjemy błąd w Twoich danych, który może wpłynąć na obniżenie jakości świadczonych przez nas Usług i/lub podanie nieprawidłowych danych firmie, której chcesz udostępnić swoje dane, wówczas zachowamy Twoje dane przez okres czasu potrzebny do rozwiązania tych problemów, co zazwyczaj zajmuje kilka dni, lecz nie więcej niż dwa tygodnie. Jeśli obowiązujące prawo wymaga określonego czasu przechowywania, np. przepisy księgowe lub podatkowe, Twoje dane będą przechowywane przez minimalny okres wymagany przez takie przepisy. Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, gdy przestaną być istotne dla celów, w których zostały zebrane.

Pamiętaj, że Twoje dane osobowe, pomimo wyżej wymienionych, mogą być przechowywane przez nas w imieniu naszych klientów, tj. nie dla naszych własnych celów. Zobacz więcej w sekcji “Przetwarzanie jako przetwarzający dane” poniżej.

BEZPIECZEŃSTWO

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych i podejmujemy odpowiednie środki, aby zabezpieczyć je przed nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem. Przykładowo, wszystkie zebrane dane osobowe będą traktowane z zachowaniem poufności tak dalece, jak to możliwe, i w razie potrzeby, będą przesyłane i obsługiwane przy zastosowaniu SSL (Secure socket layer) i bezpiecznych procedur szyfrowania.

DZIECI

Osoby poniżej 18 roku życia nie są uprawnione do korzystania z Serwisu. Nie zbieramy i nie będziemy świadomie zbierać informacji od osób poniżej 18 roku życia . Jeśli dowiemy się, że przechowujemy dane takiej osoby, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia takich danych, pod warunkiem, że nie będzie to prawnie zabronione.

TWOJE PRAWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych posiadasz określone prawa jako tzw. osoba, której dane dotyczą. Prawa te są wymienione poniżej. Pamiętaj, że prawa te nie są bezwarunkowe i próba powołania się na którekolwiek z poniższych praw nie zawsze spowoduje, że będziemy postępować zgodnie z tym żądaniem.

Wycofanie zgody: Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, pamiętaj, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego przed wycofaniem, a Instantor może w pewnych okolicznościach mieć inną podstawę prawną do przetwarzania, a zatem może być uprawniony do kontynuowania takiego przetwarzania danych.

Prawo dostępu: Jesteś w każdej chwili i bezpłatnie uprawniony do otrzymania kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz informacji o sposobie ich przetwarzania. Należy pamiętać, że Instantor musi, aby móc odpowiedzieć na Twoją prośbę, być w stanie określić swoją tożsamość.

Prawo do sprostowania i ograniczenia: Masz prawo, niezwłocznie poprawić niedokładne lub niekompletne dane osobowe. Ponadto masz prawo zażądać, aby Instantor ograniczył przetwarzanie twoich danych osobowych pod pewnymi warunkami, w których, przykładowo, kwestionujesz dokładność danych osobowych lub Instantor nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania opisanego w niniejszej polityce.

Prawo do usunięcia: Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli, przykładowo, dane osobowe nie są już potrzebne do celów opisanych w niniejszej polityce. Należy pamiętać, że Instantor nie jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych, jeśli Instantor może wykazać, że przetwarzanie jest konieczne, na przykład w celu ustalenia, wykonania lub ochrony roszczenia prawnego lub spełnienia wymogu prawnego.

Prawo do sprzeciwu: Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Instantor w oparciu o uzasadnione interesy. Jeśli nie wyrazisz zgody na takie przetwarzanie, Instantor nie będzie dalej uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o taką podstawę prawną, chyba że Instantor może wykazać uzasadniony interes, który jest nadrzędny wobec Twoich interesów

Prawo do przenoszenia danych: Możesz również mieć prawo do otrzymywania danych osobowych dotyczących użytkownika i dostarczonych do Instantor, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu formacie komputerowym i posiadać prawo do przesyłania takich danych osobowych do innego kontrolera danych

Jeśli chcesz otrzymać kopię swoich danych osobowych, jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw lub wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@instantor.com lub z naszym inspektorem ds. ochrony danych pod adresem dpo@instantor.com.

Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz również złożyć reklamację do Swedish Authority for Privacy Protection (Swe: Integritetsskyddsmyndigheten), na adres imy@imy.se lub Box 8114, 104 20 Szokholm, Szwecja, tel. +46 08-657 61 00. Możesz również skontaktować się z organem nadzorującym ochronę danych w swoim kraju zamieszkania, który w takim przypadku będzie współpracował ze szwedzkim organem ds. ochrony danych.

Instantor zastrzega sobie prawo do  aktualizowania i wprowadzania zmiany do niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Przed dokonaniem jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności poinformujemy Cię o zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej. Regularnie sprawdzaj tutaj wszelkie aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności.

W przypadku zdarzenia operacyjnego lub naruszenia bezpieczeństwa, które wpływa na informacje naszych użytkowników, udostępnimy takie informacje na naszej stronie internetowej. Jeśli wolisz otrzymywać powiadomienia w inny sposób, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@instantor.com.

Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.instantor.com aby uzyskać więcej informacji o nas i naszych usługach.

PRZETWARZANIE JAKO PRZETWARZAJĄCY DANE

Nasze usługi dla naszych klientów obejmują, że my, w imieniu danego klienta, przechowujemy informacje, które zgodziłeś się udostępnić temu klientowi. Zapewniamy przechowywanie tych danych dla naszych klientów i nie wykorzystujemy przechowywanych danych osobowych dla własnych zysków. Obowiązkiem naszych klientów jest wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W każdej chwili mogą oni usunąć informacje z naszego magazynu. W celu przetwarzania Twoich danych osobowych, nasi klienci (tj. firma, której zgodziłeś się udostępnić swoje dane) są administratorami tych danych. Jesteśmy przetwarzającym dane naszych klientów, ponieważ przechowujemy dane w ich imieniu i wykorzystujemy dane wyłącznie zgodnie z instrukcjami naszych klientów. W tym celu zawsze zawieramy umowę o przetwarzaniu danych z naszymi klientami. Jeśli nie chcesz, aby firma udostępniła Twoje dane w celu ich przechowywania, skontaktuj się bezpośrednio z tą firmą.