CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Khi sử dụng dịch vụ của Instantor, bạn tin tưởng giao phó cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết gìn giữ lòng tin đó. Điều đó bắt đầu bằng việc giúp bạn hiểu những thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách Quyền riêng tư“) mô tả về những thông tin chúng tôi thu thập, cách thức chúng tôi sử dụng và chia sẻ cũng như lựa chọn của bạn liên quan đến những thông tin này khi sử dụng dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi (“Dịch vụ“).

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với Chính sách Quyền riêng tư này. Do vậy, vui lòng dành chút thời gian đọc kỹ Chính sách Quyền riêng tư này và Điều khoản và Điều kiện trước khi sử dụng Dịch vụ.

Instantor AB (“Instantor”), đăng ký kinh doanh số 556818-2835, có trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân thu thập được trong quá trình người dùng sử dụng Dịch vụ và do đó sẽ là bên kiểm soát dữ liệu. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho công ty khách hàng của chúng tôi mà bạn đã đồng ý chia sẻ dữ liệu của bạn. Mô tả chi tiết hơn về Dịch vụ có trong phần Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý của chúng tôi được mô tả trong phần “Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào” bên dưới. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn hoặc thắc mắc về Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@instantor.com hoặc gửi thư qua đường bưu điện đến Instantor AB, Att: Bộ phận Pháp lý, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Instantor có thể thu thập và xử lý những thông tin sau mà bạn chia sẻ với Instantor hoặc Instantor thu thập khi bạn sử dụng Dịch vụ:

a) Thông tin cá nhân và thông tin liên hệ chẳng hạn như mã số định danh cá nhân hay mã số tương tự, tên, địa chỉ, tuổi, giới tính, số điện thoại và địa chỉ email;

b) Thông tin tài chính chẳng hạn như tên ngân hàng, số tài khoản ngân hàng, số lượng tài khoản, khoản vay và lịch sử giao dịch trong tối đa 12 tháng (giao dịch, người thanh toán và người nhận khoản thanh toán, số tiền, số dư và ngày tháng), bao gồm dòng tiền hàng tháng (tiền lương và chi phí), thấu chi và đôi khi là thông tin về các khoản vay, thế chấp và tài khoản giao dịch (xem thêm trong phần “Nguồn thông tin là gì?” bên dưới);

c) Thông tin kỹ thuật liên quan đến thiết bị bạn dùng để sử dụng Dịch vụ chẳng hạn như loại trình duyệt, địa chỉ IP, loại thiết bị, hệ điều hành.

d) Thông tin về truy vấn và khiếu nại: Thông tin bạn chọn chia sẻ liên quan đến việc gửi truy vấn hoặc yêu cầu cho chúng tôi; và

e) Thông tin được sử dụng để quản lý quan hệ hợp đồng với bạn và tiếp thị giữa các doanh nghiệp: Nếu bạn là đại diện của công ty khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của Instantor, chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi qua, chẳng hạn như biểu mẫu liên hệ, tương tác của bạn với trang web của chúng tôi hoặc thông tin bạn đã đồng ý chia sẻ với chúng tôi qua các đối tác của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, chức danh, thông tin về chuyên môn, công ty bạn đại diện, dữ liệu kỹ thuật (như được định nghĩa ở trên) và lịch sử trang web.

NGUỒN THÔNG TIN LÀ GÌ?

Thông tin cá nhân và thông tin liên hệ cùng với thông tin tài chính (gọi chung là “Dữ liệu Tài khoản”) được thu thập từ ngân hàng trực tuyến bạn chỉ định thông qua Dịch vụ với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin như vậy từ công ty yêu cầu chúng tôi xác minh danh tính của bạn hoặc chứng minh khả năng hoặc tình trạng tài chính (nếu có), bằng cách xác thực thông tin này so với thông tin thu thập được từ ngân hàng trực tuyến của bạn. Trừ khi có quy định khác liên quan đến việc bạn cấp cho chúng tôi quyền truy cập, nếu không chúng tôi chỉ sử dụng thông tin từ các tài khoản giao dịch, nghĩa là không phải từ khoản vay, thế chấp, giao dịch và các tài khoản khác của bạn. Thông tin kỹ thuật được thu thập khi bạn tương tác với Dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Chính sách Quyền riêng tư này và các luật hiện hành, bao gồm luật bảo vệ dữ liệu và luật về dịch vụ thanh toán, cho các mục đích sau đây:

  • Chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Tài khoản của bạn nhằm cung cấp Dịch vụ khi có sự đồng ý của bạn. Điều này cũng bao gồm đánh giá hoạt động sử dụng Dịch vụ của bạn, phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, đảm bảo và tối ưu hóa chất lượng, đảm bảo an toàn và bảo mật cho dịch vụ, ngăn chặn và điều tra các hoạt động bất hợp pháp với Dịch vụ và thực thi Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi;
  • Nhằm theo đuổi các lợi ích hợp pháp, chúng tôi có thể sử dụng thông tin kỹ thuật (được mô tả ở trên) để phân tích việc sử dụng và cải thiện Dịch vụ.
  • Thành lập, xúc tiến hoặc bảo vệ chống lại các khiếu nại pháp lý; nhằm đáp ứng quy trình pháp lý (ví dụ: lệnh tòa hoặc trát hầu tòa) nếu chúng tôi thiện chí cho rằng cần phải làm như vậy; và nhằm tuân thủ pháp luật áp dụng cho hoạt động kinh doanh của Instantor, chẳng hạn như luật kế toán, luật thuế; và để phản hồi các truy vấn, yêu cầu và khiếu nại; và
  • Nếu bạn là đại diện của khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của Instantor, chúng tôi có thể sử dụng thông tin được mô tả trong “Thông tin được sử dụng để quản lý quan hệ hợp đồng với bạn và tiếp thị giữa các doanh nghiệp” ở trên để (i) tham gia và thực hiện hợp đồng với công ty bạn đại diện và (ii) theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi nhằm cải thiện giao tiếp với bạn, cung cấp cho bạn nội dung và tài liệu tiếp thị liên quan, chẳng hạn như bản tin, chương trình ưu đãi và quảng cáo.

Chúng tôi cũng sẽ xử lý thông tin của bạn theo định dạng bất định, cho mục đích phân tích và nhằm cải thiện Dịch vụ trong tương lai.

CHÚNG TÔI TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua Dịch vụ có thể được tiết lộ cho những người nhận thuộc các danh mục sau:

  • Khách hàng của chúng tôi mà bạn đã đồng ý chia sẻ dữ liệu của mình thông qua Dịch vụ. Xin lưu ý rằng sau khi chúng tôi tiết lộ dữ liệu của bạn cho người nhận được chấp thuận, người nhận tự chịu trách nhiệm độc lập về việc xử lý tiếp theo đối với dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với chính sách quyền riêng tư tương ứng của họ.
  • Các công ty khác trong nhóm công ty của chúng tôi hoặc bất kỳ bên kế vị nào có tên trong doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi. Danh sách nhóm công ty của chúng tôi có sẵn theo yêu cầu.
  • Trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ, chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên phân phối Dịch vụ, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu phụ được giữ lại để thực hiện các chức năng thay mặt cho chúng tôi hoặc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và nhà cung cấp dịch vụ pháp lý, kế toán, kiểm toán và các dịch vụ chuyên nghiệp khác. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu phụ đều bị cấm sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích khác ngoài mục đích cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi hoặc theo quy định của pháp luật.
  • Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các bên khác nếu pháp luật yêu cầu hoặc để đáp ứng yêu cầu pháp lý, ví dụ như lệnh tòa án, trát hầu tòa hoặc yêu cầu cụ thể từ cơ quan thực thi pháp luật nếu chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin dưới dạng ẩn danh hoặc tổng hợp (theo đó, sẽ không có cá nhân nào được xác định riêng rẽ) cho mục đích marketing và phát triển chiến lược.

Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp pháp lý, kỹ thuật và tổ chức hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và với mức độ bảo vệ đầy đủ khi được truyền đến hoặc được chia sẻ với các bên thứ ba được lựa chọn.

CHIA SẺ VỚI BÊN NHẬN BÊN NGOÀI QUỐC GIA NƠI BẠN CƯ TRÚ

Một số bên thứ ba nêu trên có thể ở bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, bao gồm bên ngoài Liên minh châu Âu/Khu vực kinh tế châu Âu (ví dụ: ở một nước thứ ba), trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết theo luật hiện hành cho việc truyền thông tin đó qua biên giới tuân thủ pháp luật hiện hành. Ví dụ: điều này có thể bao gồm việc sử dụng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban châu Âu phê chuẩn hoặc đảm bảo người nhận được chứng nhận theo Khung bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-châu Âu (US-EU Privacy Shield Framework).

CHÚNG TÔI LƯU GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để cung cấp Dịch vụ, và quá trình này thường mất vài phút. Tuy nhiên, khi chúng tôi nghi ngờ hoặc phát hiện sai sót trong dữ liệu của bạn có thể dẫn đến suy giảm chất lượng Dịch vụ và/hoặc cung cấp dữ liệu không chính xác cho công ty mà bạn muốn chia sẻ dữ liệu thì chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu đó trong thời gian cần thiết để khắc phục lỗi, và quá trình này thường mất vài ngày, nhưng không quá hai tuần. Khi luật hiện hành có quy định về thời gian lưu giữ nhất định, chẳng hạn như theo luật kế toán hoặc luật thuế, dữ liệu của bạn sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian tối thiểu theo yêu cầu của luật đó. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa hoặc ẩn danh khi không còn liên quan đến các mục đích mà theo đó nó được thu thập. Thông tin liên quan đến các truy vấn và khiếu nại cũng như thông tin được sử dụng để quản lý quan hệ hợp đồng với bạn và tiếp thị giữa các doanh nghiệp (như được định nghĩa ở trên) sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục đích xử lý thông tin này hoặc cho mục đích tiếp thị, cho đến khi bạn chọn không tham gia việc xử lý liên quan.

Mặc dù đã được đề cập ở trên nhưng xin hãy lưu ý rằng dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chúng tôi lưu trữ thay mặt cho khách hàng của chúng tôi, tức là không vì mục đích riêng của chúng tôi. Vui lòng xem thêm trong phần “Xử lý được thực hiện với tư cách bên xử lý dữ liệu” bên dưới.

BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp thích hợp để giữ cho dữ liệu được an toàn và ngăn chặn truy cập hoặc sử dụng trái phép. Ví dụ, tất cả dữ liệu cá nhân được thu thập sẽ được xử lý với mức độ bảo mật cao nhất có thể và, nếu thích hợp, sẽ được truyền và xử lý bằng cách áp dụng SSL (Lớp cổng bảo mật) và thủ tục mã hóa an toàn.

TRẺ EM

Người dưới 18 tuổi không được sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi không và sẽ không cố ý thu thập thông tin từ bất kỳ người nào chưa được giám sát dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi lưu giữ dữ liệu về người đó, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để xóa dữ liệu đó, miễn là chúng tôi không bị ngăn chặn thực hiện điều đó theo luật pháp.

QUYỀN CỦA BẠN

Theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có một số quyền nhất định với tư cách là chủ thể dữ liệu. Các quyền đó được liệt kê dưới đây. Xin lưu ý rằng những quyền này không phải là vô điều kiện và việc cố gắng sử dụng bất kỳ quyền nào được liệt kê dưới đây sẽ không phải lúc nào cũng khiến chúng tôi hành động theo yêu cầu.

Rút lại sự đồng ý: Bạn có quyền rút lại sự đồng ý xử lý dữ liệu. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, xin lưu ý rằng điều này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý được thực hiện trước khi bạn rút lại sự đồng ý và Instantor, trong một số trường hợp nhất định, có thể có cơ sở pháp lý khác để xử lý và do đó có thể tiếp tục quá trình xử lý.

Quyền truy cập: Vào bất cứ thời điểm nào và hoàn toàn miễn phí, bạn có quyền nhận bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và thông tin về cách xử lý dữ liệu đó. Xin lưu ý rằng Instantor cần xác định danh tính của bạn để có thể trả lời yêu cầu của bạn.

Quyền đính chính và hạn chế: Bạn có quyền đính chính dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ về bạn mà không chậm trễ quá mức. Hơn nữa, bạn có quyền yêu cầu Instantor hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở một số điều kiện nhất định, ví dụ, như khi bạn phản đối tính chính xác của dữ liệu cá nhân hoặc Instantor không còn cần dữ liệu cá nhân cho mục đích xử lý được mô tả ở đây.

Quyền xóa: Bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn mà không chậm trễ quá mức, chẳng hạn như nếu dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho mục đích xử lý được mô tả ở đây. Xin lưu ý rằng Instantor không có nghĩa vụ xóa dữ liệu cá nhân nếu Instantor có thể chứng minh rằng việc xử lý là cần thiết, ví dụ như để thành lập, xúc tiến hoặc bảo vệ yêu cầu pháp lý hoặc tuân thủ yêu cầu pháp lý.

Quyền phản đối: Bạn có quyền phản đối Instantor xử lý dữ liệu cá nhân của bạn căn cứ trên lợi ích hợp pháp. Nếu bạn phản đối việc xử lý như vậy, Instantor sẽ không còn có quyền xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên cơ sở pháp lý đó, trừ khi Instantor có thể chứng minh quyền lợi hợp pháp có khả năng áp đảo quyền lợi của bạn.

Quyền di chuyển dữ liệu: Bạn cũng có quyền nhận dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn và dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho Instantor, theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy và có quyền truyền dữ liệu cá nhân đó sang cho một bên kiểm soát khác.

Nếu bạn muốn nhận bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn, nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được đề cập ở trên, hoặc muốn rút lại sự đồng ý, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua privacy@instantor.com hoặc với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo dpo@instantor.com.

Nếu bạn không hài lòng với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn cũng có thể khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu của Thụy Điển (Tiếng Thụy Điển: Datainspektionen), theo địa chỉ datainspektionen@datainspektionen.se hoặc Box 8114, 104 20 Stockholm, Thụy Điển, số điện thoại +46 08-657 61 00. Bạn cũng có thể liên hệ với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu tại quốc gia bạn cư trú, và họ sẽ hợp tác với cơ quan bảo vệ dữ liệu của Thụy Điển trong trường hợp này.

Instantor có quyền cập nhật theo thời gian và thực hiện các thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư này. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi trên trang web của chúng tôi. Vui lòng thường xuyên kiểm tra tại đây để biết mọi cập nhật về Chính sách Quyền riêng tư này.

Trong trường hợp xảy ra sự cố về bảo mật hoặc hoạt động có ảnh hưởng đến thông tin của người dùng, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin yêu cầu trên trang web. Nếu bạn muốn nhận thông báo qua các phương tiện khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@instantor.com.

Vui lòng ghé thăm trang web tại www.instantor.com để biết thêm thông tin cùng các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

XỬ LÝ ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI TƯ CÁCH BÊN XỬ LÝ DỮ LIỆU

Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho khách hàng bao gồm việc chúng tôi, thay mặt cho khách hàng tương ứng, lưu trữ thông tin mà bạn đã đồng ý chia sẻ với khách hàng đó. Chúng tôi cung cấp kho lưu trữ này cho khách hàng của mình và sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân được lưu trữ cho lợi ích của chính chúng tôi. Khách hàng của chúng tôi thường sử dụng dịch vụ này với mục đích thúc đẩy việc lưu giữ hồ sơ và truy xuất nguồn gốc thông tin họ sử dụng liên quan đến quyết định ký kết hợp đồng hoặc cung cấp dịch vụ trực tuyến cho bạn. Khách hàng của chúng tôi chịu trách nhiệm sử dụng dữ liệu cá nhân phù hợp với pháp luật hiện hành và họ có thể tùy ý xóa thông tin khỏi kho lưu trữ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân này, khách hàng của chúng tôi (tức là công ty bạn đồng ý chia sẻ thông tin của bạn) là bên kiểm soát dữ liệu. Chúng tôi là bên xử lý dữ liệu của khách hàng khi chúng tôi lưu trữ dữ liệu thay mặt cho khách hàng và sẽ chỉ sử dụng dữ liệu theo hướng dẫn của khách hàng. Vì những mục đích này, chúng tôi sẽ luôn tham gia vào thỏa thuận xử lý dữ liệu với khách hàng. Nếu bạn không muốn công ty mà bạn đã chia sẻ dữ liệu của mình được lưu trữ dữ liệu, vui lòng liên hệ với công ty liên quan đó.