ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА INSTANTOR

Настоящите общи условия за ползване на услугите на Instantor (наричани по-долу „Общи условия“) уреждат достъпа и/или използването на Услугата (според дефиницията по-долу), която Instantor AB(регистрационен номер 556818-2835), заедно с дъщерните си дружества и филиали („Instantor“, „ние“, „нас“ или „наш“) предоставят на клиента. Instantor е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Швеция на адрес Vasagatan 16, 111 20 Стокхолм. Настоящите Общи условия, както и Политиката за поверителностна Instantor, както и други допълнителни условия, за които сте дали своето съгласие, съставляват споразумение и договореност между Вас, потребителят на Услугата („потребител“ или „Вие“) и Instantor (с общо название „Договор“). Прочетете внимателно информацията, предоставена по-долу, преди да започнете да използвате Услугата.

1. Съгласие с Общите условия и промяна на Общите условия

1.1 С получаване на достъп до Услугата или при използване на Услугата Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали настоящите Общи условия и се съгласявате с тях. В случай че не сте съгласни с настоящите Общи условия, не използвайте Услугата.

1.2 Instantor си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време и по своя преценка. В случай че въведените промени биха имали неблагоприятен ефект от материален характер за Вас, ние ще ви уведоми за съответните промени поне два (2) месеца преди те да влязат в сила, като Ви изпратим електронна поща или като публикуваме актуализираните Общи условия на нашия уеб сайт. Ако продължите да използвате Услугата, след като промените в Общите условия влязат в сила, това автоматично ще бъде прието като съгласие с актуализираните Общи условия. Актуализираните Общи условия винаги ще бъдат прилагани в бъдеще, а не със задна дата. Ако не желаете да приемете промените в Договора, можете безплатно да прекратите Договора, но не по-късно от момента, в който промените влизат в сила. Прекратяването на Договора се прилага мигновено.

2. Услугата

2.1 Услугата на Instantor дава възможност на Вас като клиент бързо и сигурно да се идентифицирате и да подавате финансова информация, която може да бъде изискана от банки, кредитни компании и други институции във връзка с онлайн транзакции или услуги, например заявка за заем или кредит, потвърждаване на акаунт за процеси по изплащане или опознаване на клиента (накратко наричана „Услугата“).

2.2 Вие получавате достъп до Услугата посредством Вашата интернет банка или подобен доставчик. След изрично разрешение от Ваша страна, ние ще извлечем съответни лични и финансови данни от Вашата интернет банка, необходими за предоставяне на Услугата. Такива данни са например ЕГН, номер на сметка, адресна информация, месечен паричен поток (заплата и разходи), податели и получатели на изплащания, овърдрафти, заеми и други транзакции. Данните се компилират в отчет, който подавате към други институции, с който желаете да споделяте вашите данни посредством Услугата.

2.3 Изпълнението на основните компоненти на Услугата (събиране, структуриране и доставяне на Вашите данни) отнема от няколко секунди до няколко минути всеки път, когато използвате Услугата. Освен предоставяне на достъп до информацията, описана в нашата Политика за поверителност, не е необходимо да предоставяте допълнителна информация на Instantor за употреба на Услугата.

3. Задължения на потребителя

3.1 Като потребител на Услугата Вие гарантирате и се съгласявате да спазвате следното:

(A) Ще използвате Услугата само за цели, позволени от и в съгласиe с:

(i) Общите условия; и

(ii) всеки приложим закон, наредба или общоприети практики или насоки в съответните юрисдикции;

(B) Вие сте законен притежател на съответната банкова сметка и имате право да предоставяте необходимата информация от Вашата интернет банка към нас, включително информация за съвместни сметки с едно или повече лица;

(C) Вие изцяло носите отговорност за защита на конфиденциалността на личната си информация за сигурност, например информация за удостоверяване на самоличността Ви във Вашата интернет банка (парола);

(D) Вие имате навършени 18 години и сте правоспособни да приемете Общите условия;

(E) Употребата на Услугата от друг човек или трети лица е строго забранена. Вие се съгласявате моментално да уведомите Instantor, в случай че установите неоторизирана употреба или пробив в сигурността;

(F) Няма да използвате Услугата по незаконен и/или неоторизиран начин;

(G) Вие потвърждавате и се съгласявате, че всяка автоматизирана употреба на Услугата е забранена;

(H) Вие ще предостите истинна, точна, настояща и пълна информация, включително информация за всички транзакции и получатели на плащания от съответната банкова сметка и за зададен времеви период, по начина по който са вписани в банковото извлечение от вашата банка или подобен доставчик, и няма да задържате или променяте тази информация с цел измама; и

(I) Вие няма да декомпилирате, да възпроизвеждате, да променяте или да разбивате на части нито един от софтуерните компоненти на Услугата, освен и само в рамките, позволени от закона.

3.2 Ако не се придържате към изискванията в този Раздел 3, нямате право да използвате Услугата. В случай че използвате Услугата в нарушение с правилата в Раздел 3 или ако употребата може да причини щети на Instantor или на трети страни, Instantor има право автоматично да прекрати достъпа и да анулира Договора, като ви уведоми в писмен вид за своите действия.

4. Комуникационни и технически изисквания

4.1 Вие се съгласявате, че всяка комуникация с Instantor във връзка с Услугата ще се осъществява онлайн посредством електронна поща (имейл) и че Договорът ще бъде сключен на английски език или на официалния език на държавата, в която пребивавате. Основният език за комуникация между Вас и Instantor е английски език. При налична възможност и изрична заявка от Ваша страна комуникацията може да се осъществи на официалния език на държавата, в която пребивавате.

4.2 За да използвате Услугата, трябва да имате достъп до интернет. Услугата може да се използва с всеки средностатистически интернет браузър и не изисква инсталирането на допълнителен софтуер.

4.3 Ако не можете да изпълните тези изисквания, може да се наложи да осъществявате допълнителни сесии поради недостатъчно качество за техническото изпълнение на Услугата. Instantor не носи отговорност за проблеми, възникнали при работа с Услугата поради липса на подходящо оборудване, хардуер или софтуер и/или скорост на интернет връзка. Instantor си запазва правото да променя техническите изисквания при необходимост.

5. Поверителност и лични данни

5.1 За да Ви предоставим Услугата, ние трябва да събираме и обработваме определени лични данни. Всички наши практики за защита на личните данни са описани в нашата Политика за поверителност.

6. Ограничаване на отговорност

6.1 Вие изрично разбирате и се съгласявате, че Instantor, неговите филиали, служители, агенти, сътрудници и лицензодатели не носят отговорност пред Вас за каквито и да било преки, косвени, случайни или специални щети в резултат от последващи или примерни действия, които могат да възникнат за Вас, независимо от тяхната причина и предявено правно основание. Това включва, но не се ограничава до загуба на печалба (независимо дали е направена пряко или непряко), загуба на репутация или бизнес репутация и всякакви други нематериални загуби.

6.2 Тъй като някои юрисдикции забраняват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, горното ограничение може да не важи за Вас. Ако някое ограничение не може да бъде приложено по каквато и да е причина, максималната отговорност на Instantor към Вас за произволни щети от непряк вид е ограничена до общо 1000 SEK (шведски крони).

6.3 При никакви обстоятелства, освен ако не е предвидено друго от задължителните закони, пълната отговорност на Instantor, произтичаща от или във връзка с Услугата или настоящите Общи условия, не може да надвишава 1000 SEK, независимо дали тази отговорност е породена от договореност, закононарушение, по силата на устав или по друг начин.

7. Отказ от отговорност

7.1 Въпреки че намерението на Instantor е да предоставя възможно най-добра услуга на клиентите си, Instantor не може да гарантира достъпност до Услугата или надежност и коректност на информацията, представена чрез Услугата. Instantor не може да бъде подведен под отговорност, в случай че Услугата не е достъпна или ако някаква част от информацията или функционалността не работи по очаквания начин.

7.2 Instantor не гарантира, че (i) Услугата ще съответства на Вашите очаквания, (ii) Услугата ще бъде постоянна, навременна, сигурна и безгрешна, (iii) резултати, които могат да бъдат получени при работа с Услугата, ще бъдат коректни и надеждни, (iv) качеството на продукти, услуги, информация или други материали, закупени или получени от Вас чрез Услугата ще съответстват на Вашите очаквания, (v) евентуални технологични грешки ще бъдат отстранени, или (vi) че трети страни, които вземат решения на база на Вашата информация, получена посредством Услугата, ще бъдат коректни, във ваша ползва или че ще съответстват на очакванията Ви.

7.3 Вие поемате изцяло отговорност за Вашата употреба на Услугата. Услугата се предоставя на база „както е“ и „на разположение“. Instantor изрично се отказва от всякакви гаранции от всякакъв вид за услугата и цялата информация, включена в или достъпна от Услугата, независимо дали е изрична или подразбираща се, включително, но не ограничена до подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за определена цел и ненарушаване на права на трети страни.

8. Обезщетение

Вие се съгласявате да защитите и напълно да компенсирате Instantor и неговите филиали за всякакви искове, отговорности, щети, разходи и разноски на трети лица (включително, но не само, разумни адвокатски хонорари), причинени от или произтичащи от използване на Услугата, нарушаване на настоящите Общи условия или посегателство от Ваша страна или от страна на друг потребител на Вашата сметка над интелектуална собственост или друго право.

9. Интелектуална собственост

9.1 Instantor, неговите доставчици и/или лицензодатели притежават всички права върху Услугата, в това число и правата върху интелектуалната собственост (включително, но не само върху търговски марки, авторско право, дизайн на изобретения, патент и изходен код и функции в Услугата). Настоящите Общи условия не прехвърлят към Вас интелектуална собственост от Instantor, а всички права, претенции и интерес към тази собственост остават само с Instantor. Instantor AB, instantor.com, логото и всички други търговски марки, търговски марки, свързани с услуги, графики и лога, използвани във връзка с Услугата, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Instantor.

9.2 Вашата употреба на Услугата не ви предоставя никакви права или лиценз да възпроизвеждате или използвате по друг начин всички търговски марки на Instantor или на трети страни.

10. Форсмажор

Вие изрично опрощавате на Instantor всяко забавяне или неуспех при изпълнение, ако такова е причинено до известна степен от обстоятелства, които не са разумно предвидими или по друг начин са причинени от или под контрола на страната, претендираща за форсмажорни обстоятелства, включително природни бедствия, пожари, наводнения, експлозии, бунтове, войни, ураган, саботаж, тероризъм, вандализъм, катастрофи, правителствени ограничения, правителствени актове, възбрани, трудови стачки и други подобни събития, въпреки разумните усилия на тази страна да предотврати, да избегне, да забави или да смекчи силата на подобни събития или случки, които не се дължат на невъзможността на страната да изпълни задълженията си по настоящите Общи условия.

11. Разни

11.1 Ако по някаква причина компетентна юрисдикция установи, че някоя от клаузите в настоящите Общи условия или част от тях е неприложима, тази клауза ще бъде изпълнена до максимално допустима степен, а останалата част от настоящите Общи условия ще продължи да действа в пълна сила.

11.2 Ако имате въпроси относно настоящите Общи условия или Услугата, моля свържете се с нас по електронна поща на адрес contact@instantor.com. Моля, не включвайте информация от личен или финансов характер във вашето електронно писмо (имейл).

12. Срок и прекратяване

Настоящият Договор влиза в сила, когато приемете настоящите Общи условия, и е валиден, докато не бъде прекратен от една от двете страни. Вие можете безплатно да прекратите Договора по всяко време в писмен вид като за целта изпратите имейл на адрес contact@instantor.com. Ако Instantor желае да прекрати Договора на база на правата за прекратяване, описани в настоящите Общи условия, Instantor ще ви предостави в писмен вид известие за прекратяване в рамките на два (2) месеца преди датата на прекратяване.

13. Оплаквания

13.1 Ние се ангажираме да гарантираме висококачествено обслужване от наша страна. В случай че сте недоволни от нашата Услуга или смятате, че е възникнала грешка при използване на Услугата, моля свържете се с нас възможно най-скоро. За пълни подробности относно процедурата ни за подаване на жалби или за подаване на жалба, можете да се свържете с нас на имейл адрес contact@instantor.com.

13.2 Ние незабавно ще обработим Вашето оплакване и ще се постараем да разрешим казуса в рамките на 15 работни дни от датата на получаване на оплакването. Ако поради специални причини сме възпрепятствани да предоставим отговор в рамките на 15 работни дни, ще ви уведомим за възникналите причини и ще удължим периода за разрешаване на казуса до максимум 35 дни. Ако не получите отговор от наша страна или ако не сте задоволени с получения отговор, можете, ако се намирате в Швеция, да се свържете с отдела по рекламации Allmänna reklamationsnämnden и да подадете жалба на адрес Box 174, 101 23 Stockholm, имейл arn@arn.se. Вашата жалба трябва да бъде подадена в рамките на шест (6) месеца от датата на получаване на отговор от наша страна. Ако живеете извън Швеция, възможно е да имате право да отправите жалба към местен омбудсман във Вашата държава и да изпълните местните процедури за извънсъдебно разрешаване и обжалване, за да регистрирате жалбата си. Допълнителна информация за подаване на финансови жалби от потребители можете да откриете на уеб сайта на Европейската комисия на адрес https://ec.europa.eu.

14. Приложимо право и разрешаване на спорове

Настоящите Общи условия и взаимоотношенията между Вас и Instantor се ръководят и се тълкуват в съответствие със законите на Швеция, без да възниква конфликт на правни принципи, подлежащи на всички задължителни разпоредби съгласно законите на Вашата държава по местоживеене. В случай че прилагането на шведското законодателство би било в противоречие с националното законодателство в страната, в която потребителят живее, то националното законодателство ще бъде приложено доколкото е възможно към настоящите Общи условия. Съдилищата на Швеция или съдилищата във Вашата страна по пребиваване, по ваш избор, имат юрисдикция по всеки конфликт, спор или претенция, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия или взаимоотношенията между Вас и Instantor.