INSTANTOR SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tyto smluvní podmínky (dále „Podmínky“) řídí váš přístup a/nebo užívání Služby (tak jak je popsána níže), kterou vám zprostředkovává Instantor AB(reg.č. 556818-2835), společně s jeho přidruženými a dceřinými společnostmi (dále “Instantor”. “my”, “nás” nebo “náš”). Instantor je společnost s ručením omezeným, která byla založena ve Švédsku s registrovaným sídlem na adrese Vasagatan 11, 111 20 Stockholm. Tyto Podmínkya Zásady ochrany osobních údajů společnosti Instantor a jakékoliv další dokumenty s kterými souhlasíte, společně tvoří dohodu a úplnou dohodu mezi vámi, tedy uživatelem služby (dále „uživatel“ nebo „vy“) a společností Instantor (dále („Dohoda“)). Prosíme pečlivě si přečtěte následující informace předtím, než začnete Službu využívat1

1. Souhlas se smluvními podmínkami

1.1 Tím, že ke Službě získáte přístup nebo ji začnete využívat, dáváte na vědomí, že jste přečetli, porozuměli a že souhlasíte s těmito Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte Službu nevyužívejte.

1.2 Instantor si vyhrazuje právo tyto Podmínky podle svého uvážení kdykoliv upravovat. V případech, kdy mají tyto změny na vás závažný negativní vliv, vás kontaktujeme v předstihu alespoň dvou (2) měsíců předtím, než takovéto změny vejdou v platnost, a to emailem nebo sdílením těchto upravených Podmínek na našich webových stránkách. Tím, že budete i nadále využívat naší Služby i poté, co dané změny Podmínek vejdou v platnost dáváte najevo, že s danými změnami souhlasíte. Dané změny v podmínkách budou mít vliv pouze od chvíle kdy vejdou v platnost, nikoliv retroaktivně.  Pokud s danými změnami v Dohodě nesouhlasíte, máte právo Dohodu s okamžitou platností bezplatně ukončit, a to do té doby, než dané změny vstoupí v platnost.

2. Služba

2.1 Služba Instantor vám, jakožto uživateli, umožňuje rychle a bezpečně prokázat vaši identitu a předložit finanční informace které mohou být požadovány bankami, úvěrovými institucemi a dalšími stranami ve spojení s online transakcemi nebo službami, jako je například půjčka a žádosti o úvěr, bankovní údaje pro vyplácení pojistných událostí a KYC (Know Your Customer) procesy (dále „Služba“).

2.2 Přístup ke službě získáte pomocí vašeho internetového bankovnictví či podobně. My s vaším předchozím výslovným souhlasem získáme relevantní osobní a finanční data z vašeho internetového bankovnictví tak, jak potřebujeme k zprostředkování naší Služby. Tyto mohou obsahovat informace jako například vaše rodné číslo, číslo účtu, kontaktní údaje, měsíční peněžní tok (příjmy a výdaje), plátce a příjemce plateb, přečerpání účtu, půjčky a další transakce. Tato data jsou zpracována do zprávy, kterou vy poté předložíte třetí straně, s kterou jste souhlasili sdílet vaše data prostřednictvím naší Služby.

2.3 Samotné provedení hlavních prvků Služby (jako je sběr, třídění a doručení vašich informací) netrvá déle než několik vteřin až několik minut při každé příležitosti, kdy tuto Službu využijete. S výjimkou zprostředkování přístupu k informacím tak jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů nemusíte společnosti Instantor poskytovat žádné další informace k fungování Služby.

3. Povinnosti uživatele

3.1 Jako uživatel této Služby zaručujete a souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující podmínky:

(A) Budete využívat Služby pouze k účelům, které jsou povoleny a v souladu s:

(i) Podmínkami; a

(ii) Jakýmikoliv souvisejícími zákony, nařízeními nebo všeobecně přijatými praktikami nebo směrnicemi v relevantních jurisdikcích;

(B) Jste právoplatným držitelem daného bankovního účtu a máte právo s námi sdílet relevantní informace z vašeho internetového bankovnictví, a to včetně informací na účtech, které vlastníte společně s další osobou;

(C) Máte výhradní zodpovědnost chránit důvěrnost vašich osobních bezpečnostních informací jako například přihlašovacích údajů k vašemu internetovému bankovnictví;

(D) Je vám alespoň 18 let a jste právně způsobilí k uzavření těchto Podmínek;

(E) Jakékoliv využívání této Služby jinou osobou nebo třetí stranou je přísně zakázáno. Souhlasíte s tím, že budete společnost Instantor okamžitě informovat o jakémkoliv neoprávněném užívání nebo narušení bezpečnosti o kterém se dozvíte;

(F) Nebudete využívat této Služby k žádným ilegálním nebo neoprávněným činnostem;

(G) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli automatické používání služby je zakázáno;

(H) Poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a kompletní informace, a to včetně informací o veškerých příjemcích transakcí a plateb, týkajících se daného bankovního účtu a časového období tak, jak byly tyto informace získány z vašeho výpisu z účtu pomocí internetového bankovnictví nebo podobně, a že nebudete podvodem zadržovat či upravovat tyto informace; a

(I) Nebudete dekompilovat, přepracovávat, upravovat či jinak rozebírat žádnou softwarovou součást Služby s výjimkou a pouze tak jak je povoleno v zákonech které se k tomuto tématu vztahují.

3.2 Pokud nedodržíte Sekci 3 nemáte právo Službu využívat. V případě, že využijete naši Službu v rozporu se Sekcí 3 nebo způsobíte jakoukoliv škodu společnosti Instantor nebo třetí straně, Instantor je oprávněn okamžitě odebrat váš přístup a ukončit Dohodu tím, že vás o tomto bude písemně informovat.

4. Komunikační a technické požadavky

4.1 Souhlasíte s tím, že veškerá komunikace se společností Instantor v souvislosti s touto Službou bude probíhat online, a to prostřednictvím emailu, a že Dohoda bude uzavřena v Anglickém jazyce, nebo v oficiálním jazyce země vašeho pobytu. Nicméně na vyžádání a v případech kdy je to možné bude veškerá takováto komunikace probíhat v oficiálním jazyce země vašeho pobytu.

4.2 K využívání Služby je nutné mít přístup k internetu. Služba může být využívána s jakýmkoliv průměrným internetovým prohlížečem a nevyžaduje žádnou instalaci specifického softwaru.

4.3 Pochybení týkající se vyhovení těmto podmínkám může vyústit v dlouhé prodlevy v důsledku nedostatečné kvality v technickém výkonu Služby. Instantor není zodpovědný za žádné chyby ve Službě, které vzniknou z důvodu používání nedostačujícího vybavení, hardwaru, softwaru a/nebo internetové kapacity. Instantor si vyhrazuje právo čas od času měnit technické požadavky.

5. Soukromí a osobní údaje

5.1 Součástí poskytování této Služby je i nutnost shromažďovat a užívat některé vaše osobní údaje. To, jak zacházíme s citlivými údaji je popsáno v Zásadáchochrany osobních údajů.

6. Omezení odpovědnosti

6.1 Výslovně rozumíte s souhlasíte s tím, že společnost Instator, její přidružené společnosti, zaměstnanci, agenti, přispěvatelé a poskytovatelé licencí nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, podružné nebo příkladné škody, které mohly být zapříčiněny vámi, nicméně způsobeny a to podle jakékoliv teorie odpovědnosti. To zahrnuje, ale není limitováno na, jakékoliv ztráty profitu (ať už zapříčiněny přímo či nepřímo), jakékoliv ztráty prestiže nebo reputace firmy nebo jakýchkoliv jiných nehmotných ztrát.

6.2 Jelikož některé jurisdikce zakazují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, výše zmíněná omezení se na vás nemusí vztahovat. V případě, že jsou jakákoliv omezení neupotřebitelná nebo z jakéhokoliv důvodu nevymahatelná, maximální odpovědnost společnosti Instantor za jakékoliv nepřímé, vám způsobené škody, je omezená na 1,000 SEK celkem.

6.3 V žádném případě, pokud není jinak nařízeno zákony, nebude odpovědnost společnosti Instantor plynoucí z, nebo ve spojení s těmito Smluvními podmínkami, jakkoliv vyplývající ať už ze smlouvy, přečinu, stanov nebo jinak, přesahovat 1,000 SEK.

7. Zřeknutí se odpovědnosti

7.1 I přesto, že záměrem společnosti Instantor je poskytnout co nejlepší možné služby, Instantor nemůže garantovat dostupnost Služby, nebo spolehlivost a přesnost informací, které jsou skrze Službu prezentovány. Společnost Instantor nemůže být zodpovědná za případnou nedostupnost Služby nebo za to, že některé informace nebo funkčnost nefungují tak jak se očekávalo.

7.2 Společnost Instantor nezaručuje, že (i) Služba vyhoví vašim požadavkům, (ii) Služba bude fungovat nepřerušovaně, včasně, bezpečně nebo bezchybně, (iii) výsledky, které mohou být získány prostřednictvím této Služby budou přesné nebo spolehlivé, (iv) kvalita veškerých produktů služeb, informací nebo jiných materiálů zakoupených nebo získaných prostřednictvím této Služby splní vaše očekávání, (v) veškeré chyby v technologii budou opraveny, nebo (vi) že žádná třetí strana, která založí své rozhodnutí na základě informací které o vás získá prostřednictvím této Služby budou přesné, ve váš prospěch nebo jakkoliv jinak splní vaše očekávání.

7.3 Vaše užívání služby je výhradně na vaše riziko. Služba je provozována na bázi „as is“ a „as available“. Společnost Instantor se výslovně zříká veškeré odpovědnosti týkající se služeb a veškerých informací zahrnutých nebo přístupných prostřednictvím této Služby, a to ať už vyjádřených nebo implikovaných, zahrnujíce, ale ne limitováno na implikovanou záruku obchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv třetích stran.

8. Indemnita

Souhlasíte s tím, že společnost Instantor a její přidružené společnosti budou kompenzovány a plně chráněny před veškerými nároky, odpovědnostmi, škodami, výdaji a náklady třetích stran (včetně, avšak týkající se nejen, přiměřeným poplatkům za advokáta) způsobené nebo vyplývající z vašeho užívání Služby, porušení Podmínek nebo porušování práv duševního vlastnictví nebo jakýchkoliv jiných práv kohokoliv, a to ať už vámi nebo osobou využívající váš účet.

9. Duševní vlastnictví

9.1 Společnost Instantor, její dodavatelé a/nebo poskytovatelé jejich licencí drží veškerá práva, včetně práv duševního vlastnictví (včetně, avšak týkající se nejen ochranných známek, autorských práv, vymyšleného designu, patentů a zdrojových kódů a funkcí spojených s danou Službou), týkajících se této Služby. Tyto Podmínky na vás nepřevádějí žádná práva duševního vlastnictví společnosti Instantor. Veškerá práva, tituly a úroky z a týkající se takového vlastnictví zůstávají výhradně v rukou společnosti Instantor. Instantor AB, instantor.com, logo, veškeré další ochranné známky, servisní značky, grafika a loga použitá ve spojení se Službou jsou ochrannými známkami a registrovanou obchodní značkou společnosti Instantor.

9.2 Vaše užívání Služby vám nezaručuje žádná práva ani licence k napodobování nebo jinému užívání obchodní značky Instantor ani jiných třetích stran.

10. Vyšší moc

Výslovně tímto osvobozujete společnost Instator od jakéhokoliv zpoždění či selhání výkonu v případě a v rozsahu způsobeném okolnostmi, které nejsou rozumně předvídatelné nebo jinak způsobené či podléhající kontrole strany, která uplatňuje vyšší moc, a to včetně Vis major, požárů, záplav, explozí, veřejných nepokojů, válek, hurikánů, sabotáží, terorismu, vandalismu, nehod, omezení vlády, vládních činů, soudních příkazů, pracovních stávek a jiných podobných událostí, i přes rozumné snahy této strany předejít, vyhnout se, opozdit nebo zmírnit dopady takovýchto událostí a událostí, které nemohou být připisovány neplnění povinností dané strany, které vyplývají z těchto Podmínek.

11. Různé

11.1 Pokud z jakéhokoliv důvodu soud příslušné jurisdikce shledá, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek, nebo jejich části je nevynutitelné, bude toto ustanovení vynuceno v maximální možné míře a zbývající část těchto Podmínek bude nadále plnomocná a platná.

11.2 V případě otázek týkajících se těchto Smluvních podmínek nás prosím kontaktujte na emailové adrese contact@instantor.com. V emailové komunikaci prosíme nezahrnujte osobní ani finanční informace.

12. Doba trvání a ukončení

Tato Dohoda vejde v platnost ve chvíli, kdy přijmete tyto Podmínky a zůstává v plnomocná, dokud není ukončena jednou ze smluvních stran. Máte právo kdykoliv bezplatně ukončit tuto Dohodu, a to písemnou žádostí zaslanou na emailovou adresu contact@instantor.com. S výhradou jakéhokoliv jiného práva týkajícího se ukončení, které je popsáno v těchto Podmínkách, společnost Instantor vám v případě ukončení Dohody z její strany poskytne dvou (2) měsíční písemné oznámení o jejím ukončení.

13. Stížnosti

13.1 Jsme zavázáni vám z naší strany poskytnout vysoce kvalitní servis. V případě, že jste nespokojeni ať už s naší Službou anebo věříte, že během vašeho užívání naší Služby nastala chyba prosíme kontaktujte nás co nejdříve. Pro úplné detaily procesu stížností nebo jak podat stížnost nás můžete kontaktovat na emailové adrese contact@instantor.com.

13.2 Vaši stížnost okamžitě vyřídíme a budeme se snažit jakoukoliv stížnost vyřešit během 15 pracovních dnů od data kdy jsme danou stížnost obdrželi. Pokud nejsme z důvodu neočekávaných událostí schopni na vaši žádost odpovědět během 15 dnů zašleme vám v takovémto případě oznámení s vysvětlením daných důvodů a je možné, že prodloužíme naši lhůtu na vyřízení stížnosti až na 35 dní. Pokud neobdržíte naši finální odpověď nebo s touto nejste spokojeni můžete, pokud žijete ve Švédsku, kontaktovat AIntegritetsskyddsmyndigheten a podat stížnost na adresu Box 174, 101 23 Stockholm, nebo emailem na imy@imy.se. Měli byste tak učinit během 6 měsíců od obdržení naší finální odpovědi. Pokud máte bydliště mimo Švédsko máte právo podat stížnost místnímu ombudsmanovi ve vaší zemi podle místních mimosoudních a opravných postupů. Další informace naleznete na webové stránce Evropské sítě spotřebitelských finančních stížností na adrese https://ec.europa.eu.

14. Rozhodné právo a řešení sporů

Podmínky a vztah mezi vámi a společností Instantor budou řízeny a vykládány v souladu se zákony Švédska, aniž by bylo nahlíženo na princip konfliktu práva, s výhradou jakýchkoliv závazných ustanovení podle právních předpisů země vašeho pobytu. V případě, že by použití švédského práva bylo v rozporu s vnitrostátními právními normami v zemi bydliště uživatele, budou tyto národní normy aplikovány na tyto Podmínky v co možná nejmenším rozsahu. Soudy ve Švédsku nebo soudy v zemi vašeho bydliště, podle vašeho výběru, mají pravomoc nad jakýmkoliv sporem, sporným postupem nebo nárokem vyplývajícím nebo spojeným s těmito Podmínkami nebo se vztahem mezi Vámi a společností Instantor.