INSTANTOR VILKÅR OG BETINGELSER

Disse vilkår og betingelser (“Vilkårene“) regulerer din adgang til og/eller brug af Tjenesten (som defineret nedenfor), som Instantor AB(reg.nr. 556818-2835) samt dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder (“Instantor“, “vi“, “os” eller “vores“) giver dig adgang til. Instantor er et aktieselskab med hjemsted i Sverige på adressen: Vasagatan 11, 111 20 Stockholm. Vilkårene og Instantors Privatlivspolitik og eventuelle yderligere vilkår, som du accepterer, udgør en aftale og den samlede aftale mellem dig, dvs. brugeren af tjenesten (“brugeren” eller “dig“) og Instantor (samlet: “Aftalen“). Læs venligst følgende oplysninger omhyggeligt, inden du anvender Tjenesten.

1. Accept af Vilkårene og ændringer

1.1 Ved at opnå adgang til eller bruge Tjenesten anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret disse vilkår. Hvis du ikke accepterer Vilkårene, skal du ikke bruge tjenesten.

1.2 Instantor forbeholder sig ret til at ændre Vilkårene efter eget skøn til enhver tid. Hvis sådanne ændringer har en væsentlig negativ indvirkning på dig, varsler vi dig i forvejen om ændringerne via e-mail eller ved at opdatere Vilkårene på vores hjemmeside mindst to (2) måneder før sådanne ændringer træder i kraft. Din fortsatte brug af Tjenesten, efter ændringer af Vilkårene er trådt i kraft, vil blive betragtet som en accept af de opdaterede vilkår. De Vilkårene med opdateringer gælder fremadrettet og ikke med tilbagevirkende kraft. Hvis du ikke accepterer ændringerne af Aftalen, kan du senest ved ikrafttrædelsen af de relevante ændringer opsige Aftalen gratis med øjeblikkelig virkning.

2. Tjenesten

2.1 Instantor-tjenesten gør det muligt for dig som forbruger hurtigt og sikkert at identificere dig selv og indgive finansielle oplysninger, som banker, kreditinstitutter og andre kan anmode om i forbindelse med online-transaktioner eller tjenester, såsom lån og kreditansøgninger, kontobekræfteler af udbetalinger og KYC-procedurer (”Know Your Customer”) (“Tjenesten“).

2.2 Du har adgang til tjenesten via din egen internetbank eller lignende. Med din forudgående udtrykkelige accept henter vi de relevante personlige og finansielle oplysninger fra din internetbank, som er nødvendige for os for at kunne levere Tjenesten. Dette kan omfatte dit nationale identifikationsnummer (CPR-nr.), kontonummer, kontaktoplysninger, månedlig kontantstrøm (løn og udgifter), betalere og betalingsmodtagere, overtræk, lån og andre transaktioner. Oplysningerne samles i en rapport, som du sender til den tredjepart, som du har accepteret at dele dine oplysninger med via Tjenesten.

2.3 Udførelsen af ​​hovedelementerne i Tjenesten (dvs. indsamling, strukturering og aflevering af dine oplysninger) tager ikke mere end et par sekunder eller et par minutter, hver gang du anvender Tjenesten. Ud over at give adgang til de oplysninger, der er beskrevet i vores Privatlivspolitik, behøver du ikke give Instantor nogen oplysninger for at kunne anvende tjenesten.

3. Brugerens forpligtelser

3.1 Som bruger af Tjenesten garanterer og accepterer du at overholde følgende:

(A) Du vil kun bruge Tjenesten til formål, der er tilladt af og i overensstemmelse med:

(i) Vilkårene og

(ii) enhver gældende lovgivning, regulering eller almindeligt anerkendt praksis eller retningslinjer inden for de relevante jurisdiktioner,

(B) Du er den retmæssige indehaver af den angivne bankkonto og har ret til at stille tilgængelige relevante oplysninger fra din internetbank til rådighed for os, herunder oplysninger om konti, du måtte have sammen med andre,

(C) Du er eneansvarlig for at beskytte fortrolige oplysninger om dine personlige sikkerhedsoplysninger, som fx dine login-oplysninger til din internetban,

(D) Du er mindst 18 år gammel og har juridisk myndighed til at indgå aftale om Vilkårene,

(E) Enhver brug af Tjenesten af enhver anden person eller tredjepart er strengt forbudt. Du accepterer straks at underrette Instantor om enhver uautoriseret brug eller sikkerhedsbrud, som du er blevet opmærksom på,

(F) Du anvender ikke Tjenesten til ulovlig og/eller uautoriseret brug,

(G) Du anerkender og accepterer, at enhver automatiseret brug af Tjenesten er forbudt,

(H) Du vil levere sandfærdige, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger, herunder oplysninger om alle transaktioner og betalingsmodtagere, for den angivne bankkonto og tidsperiode, som udledes af dit kontoudtog fra din internetbank eller lignende, og ikke vil svigagtigt tilbageholde eller ændre sådanne oplysninger og

(I) Du vil ikke dekompilere, udføre ”reverse engineering”, modificere eller adskille nogen af softwarens aspekt af Tjenesten, bortset fra og kun i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

3.2 Hvis du ikke overholder dette afsnit 3, har du ikke ret til at anvende tjenesten. Hvis du anvender Tjenesten i strid med dette afsnit 3, eller hvis anvendelsen kan skade Instantor eller en tredjepart, har Instantor ret til øjeblikkeligt at suspendere adgangen eller opsige Aftalen ved at underrette dig herom skriftligt.

4. Kommunikation og tekniske krav

4.1 Du accepterer, at al kommunikation med Instantor i forbindelse med Tjenesten skal foregå online og via e-mail, og at Aftalen bliver indgået på engelsk eller det officielle sprog i dit bopælsland. Instantors primære sprog til kommunikation med dig er engelsk. Men på din anmodning og hvor dette er tilgængeligt, vil kommunikationen med dig foregå på det officielle sprog i dit bopælsland.

4.2 For at anvende tjenesten skal du have adgang til en internetforbindelse. Tjenesten kan anvendes med en gennemsnitlig internetbrowser og kræver ikke installation af særlig software.

4.3 Manglende overholdelse af disse kriterier kan resultere i ekstra sessioner på grund af manglende kvalitet i Tjenesten tekniske performance. Instantor er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i Tjenesten, som skyldes, at du ikke har det nødvendige udstyr, hardware eller software og/eller internetkapacitet. Instantor forbeholder sig ret til at ændre de tekniske krav fra tid til anden.

5. Beskyttelse af personlige oplysninger og personlige oplysninger

5.1 Som led i levering af Tjenesten til dig, skal vi indsamle og bruge visse personoplysninger om dig. Vores privatlivspraksis er beskrevet i vores Privatlivspolitik.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1 Du forstår udtrykkeligt og accepterer, at Instantor, vores partnere, medarbejdere, agenter, bidragydere og licensgivere ikke er erstatningsansvarlige for dig for direkte, indirekte, hændelige, særlige følgeskader eller pønalerstatning, der måtte blive påført dig, uanset årsag og teori vedrørende erstatningsansvar. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, tabt fortjeneste (uanset om dette er direkte eller indirekte), ethvert tab af goodwill eller forretningsmæssige omdømme og ethvert andet ikke-økonomisk tab.

6.2 Da nogle jurisdiktioner forbyder udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller hændelige skader, er ovenstående begrænsning måske ikke gældende for dig. Hvis nogen begrænsninger ikke-gyldige eller ikke-håndhævelige af en eller anden grund, skal Instantors maksimale erstatningsansvar overfor dig for enhver indirekte skade begrænses til i alt SEK 1.000.

6.3 Instantors samlede erstatningsansvar som følge af eller i forbindelse med Tjenesten eller Vilkårene skal, medmindre andet følger af obligatoriske love, uanset hvordan dette er opstået, herunder i henhold til kontrakten, generel erstatningsret, vedtægter eller på anden måde, ikke overstige SEK 1.000.

7. Ansvarsfraskrivelse

7.1 Selvom Instantor har til hensigt at yde den bedst mulige service, kan Instantor ikke garantere tilgængeligheden af ​​Tjenesten eller pålideligheden eller nøjagtigheden af ​​de oplysninger, der præsenteres via Tjenesten. Instantor kan ikke gøres ansvarlig, hvis Tjenesten ikke er tilgængelig, eller hvis nogen oplysninger eller funktionalitet ikke virker som forventet.

7.2 Instantor garanterer ikke, at (i) Tjenesten opfylder dine krav, (ii) Tjenesten vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri, (iii) de resultater, der kan opnås ved anvendelse af Tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige, (iv) kvaliteten af ​​produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale købt eller indhentet af dig gennem Tjenesten opfylde dine forventninger, (v) eventuelle fejl i teknologien vil blive rettet eller (vi) at en tredjepart, der træffer beslutninger baseret på oplysninger om dig modtaget via Tjenesten, vil være korrekt, til din fordel eller på anden måde indfri dine forventninger.

7.3 Din brug af Tjenesten er på egen risiko. Tjenesten leveres på et “som den er” og “som tilgængelig” grundlag. Instantor fralægger sig udtrykkeligt alle garantier af enhver art om Tjenesten og alle oplysninger, der er inkluderet i eller tilgængelige via Tjenesten, hvad enten det er udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, de underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af tredjeparts rettigheder.

8. Skadesløsholdelse

Du accepterer at beskytte og fuldt ud kompensere Instantor og vores partnere fra alle tredjeparts krav, ansvar, skader, udgifter og omkostninger (herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer) forårsaget af eller som følger af din brug af Tjenesten, din overtrædelse af Vilkårene eller din krænkelse eller enhver anden brugers krænkelse fra din konto af enhver immateriel rettighed eller anden ret, der tilkommer andre.

9. Immaterialrettigheder

9.1 Instantor, Instantors leverandører og/eller vores licensgivere har alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder (herunder men ikke begrænset til varemærker, ophavsrettigheder, designs, opfindelser, patent og kildekode og funktioner i Tjenesten) i Tjenesten. Vilkårene overfører ikke nogen immaterielle rettigheder fra Instantor til dig, og alle rettigheder, krav og interesse for og til sådanne rettigheder forbliver udelukkende hos Instantor. Instantor AB, instantor.com, logoet og alle andre varemærker, servicemærker, grafik og logoer, der anvendes i forbindelse med Tjenesten, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Instantor.

9.2 Din brug af Tjenesten giver dig ingen ret eller tilladelse til at reproducere eller på anden måde anvende nogen varemærker fra Instantor eller tredjepart.

10. Force majeure

Du fritager udtrykkeligt Instantor fra enhver forsinkelse eller manglende ydeevne, hvis og i det omfang denne er forårsaget af omstændigheder, der ikke rimeligt kan forudses eller på anden måde er forårsaget af eller under kontrol af den part, der hævder, der forligger force majeure, herunder naturkatastrofer, brande, oversvømmelser, eksplosioner, uroligheder, krige, orkaner, sabotage, terrorisme, vandalisme, ulykker, statslige begrænsninger, statslige handlinger, påbud, arbejdsnedlæggelser og andre lignende begivenheder, til trods for denne parts rimelige indsats for at forhindre, undgå, forsinke eller afbøde virkningerne af sådanne handlinger, begivenheder eller hændelser, og når disse begivenheder ikke kan henføres til partens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Vilkårene.

11. Diverse

11.1 Hvis en kompetent domstol med en eller anden grund finder, at en bestemmelse i Vilkårene eller en del heraf ikke kan håndhæves, vil denne bestemmelse blive håndhævet i det maksimale omfang, og resten af Vilkårene vil fortsat være gældende i fuldt omfang.

11.2 I tilfælde af spørgsmål om Vilkårene eller Tjenesten, kontakt os venligst via e-mail på contact@instantor.com. Venligst undlad at medtage personlige eller finansielle kontooplysninger, når du kontakter os via e-mail.

12. Varighed og opsigelse

Denne aftale træder i kraft, når du accepterer Vilkårene og forbliver i kraft, indtil den opsiges af en af parterne. Du kan opsige Aftalen gratis til enhver tid ved skriftlig meddelelse ved at sende en e-mail til contact@instantor.com. Med forbehold for enhver anden opsigelsesret, der er beskrevet i disse vilkår, giver Instantor dig to (2) måneders forudgående skriftligt opsigelsesvarsel, hvis Instantor ønsker at opsige Aftalen.

13. Klager

13.1 Vi er forpligtet til at sikre, at du får en service af høj kvalitet hos os. Hvis du er utilfreds med Tjenesten, vi tilbyder, eller mener, at der er opstået en fejl, når du anvender Tjenesten, bedes du kontakte os så hurtigt som muligt. Hvis du ønsker fuldstændige oplysninger om vores klageprocedure, eller ønsker at indsende en klage, kan du kontakte os på contact@instantor.com.

13.2 Vi behandler straks din klage og bestræber os på at løse enhver klage inden for 15 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af ​​klagen. Hvis vi på grund af særlige omstændigheder ikke kan give dig svar inden for 15 arbejdsdage, giver vi dig besked om sådanne grunde og kan forlænge vores svartid med op til 35 dage. Hvis du ikke modtager vores endelige svar, eller hvis du er utilfreds med vores endelige svar, kan du, hvis du befinder dig i Sverige, kontakte Integritetsskyddsmyndigheten ved at indsende en klage til Boks 174, 101 23 Stockholm, e-mail imy@imy.se. Det skal du gøre inden for 6 måneder fra datoen for vores endelige svar. Hvis du er bosiddende uden for Sverige, har du også ret til at indbringe din klage for den lokale ombudsmand i dit bopælsland og følge de lokale udenretslige og retlige procedurer for at indbringe din klage. Yderligere oplysninger findes på webstedet for det europæiske klagenetværk for finansielle tjenesteydelser på https://ec.europa.eu.

14. Lovvalg og tvistbilæggelse

Vilkårene og forholdet mellem dig og Instantor skal afgøres af og fortolkes i overensstemmelse med svensk lovgivning uden at følge til lovvalgs principper i uoverensstemmelse hermed, med forbehold af eventuelle obligatoriske bestemmelser i henhold til lovgivningen i dit bopælsland. I tilfælde af, at anvendelsen af svensk lovgivning ville være i strid med national lovgivning i det land, hvor brugeren er hjemmehørende, gælder den nationale lovgivning i det mindste mulige omfang for Vilkårene. Domstolene i Sverige eller domstole i dit bopælsland er efter dit valg kompetente i forhold til enhver tvist, kontrovers eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med Vilkårene eller forholdet mellem dig og Instantor.