INSTANTOR`I KOKKULEPE JA TINGIMUSED

See kokkulepe ja tingimused (”Tingimused”) reguleerivad teie juurdepääsu ja/või Teenuse (nagu allpool defineeritud) kasutamist, mida Instantor AB(registri numbriga: 556818-2835), samuti selle filiaalid ja sidusettevõtted (“Instantor”, “meie”) teile pakuvad. Instantor on osaühing, mis on loodud Rootsis ja registreeritud aadressil Vasagatan 11, 111 20 Sweden. Need tingimused ja Instantor`i Privaatsuspoliitikaning mistahes lisanduvad tingimused, millega olete nõustunud, moodustavad kokkuleppe, mis on täielik kokkulepe teie, kui Teenuse (“kasutaja“ või „“teie“) ja Instator`i (koos “Kokkulepe“) vahel. Enne Teenuse kasutamist, palun lugege järgmine informatsioon tähelepanelikult läbi.

1 Kokkuleppe aktsepteerimine ja muudatused

1.1 Pääsedes Teenusele juurde või seda kasutades, tunnistate, et olete lugenud, mõistnud ja nõustute nende Tingimustega. Kui te ei nõustu Tingimustega, soovitame Teenust mitte kasutada.

1.2 Instantor jätab endale õiguse neid Tingimusi endale sobival ajal ja ainult oma äranägemise järgi muuta. Kui sellistel muudatustel on teile kahjulik mõju anname sellest teile eelnevalt teada. Mistahes muudatuste tegemisest informeerime teid vähemalt (2) kuud varem e-maili teel või postitades uuendatud Tingimused oma kodulehele, teeme seda enne kui muudatused jõustuvad. Uuendatud Tingimused rakenduvad edaspidiselt ja neil pole tagasiulatuvat mõju. Kui te ei aktsepteeri meie Kokkuleppe muudatusi võite hilisemalt muudatuste või muu asjakohase jõustumise hetkest oma Kokkuleppe meiega tasuta lõpetada, see jõustub koheselt.

2. Teenus

2.1 Instantor`i teenus võimaldab teil kui tarbijal end kiiresti ja turvaliselt identifitseerida ja esitada finantsinformatsiooni, mida võivad nõuda pangad, krediidiasutused ja teised internetitehingutega seonduvad ettevõtted nagu näiteks laenu- ja krediidirakendused, konto kinnitused väljamaksete tegemiseks ja TU (tarbijauuringute) protsessid (“Teenused“).

2.2 Teil on Teenusele juurdepääs läbi oma internetipanga või sarnase. Selleks, et saaksime teile Teenust pakkuda eraldame teie eelneva selgesõnalise loaga internetipangast asjakohased isiku- ja finantsandmed. See võib sisaldada teie isikukoodi, kontonumbrit, kontaktandmeid, igakuist rahavoogu (palk ja kulutused), maksjaid, maksekviitungeid, arvelduskrediiti, laenusid ja teisi tehinguid. Need andmed kogutakse raportisse, mida esitate kolmandatele osapooltele, kellega olete andmete jagamise läbi Teenuse kokku leppinud.

2.3 Teenuse peamiste elementide teostamine (nt. kogumine, struktureerimine ja teie informatsiooni kohaletoimetamine) ei võta Teenuse kasutamisel kauem aega kui paar sekundit kuni paar minutit korra kohta. Välja arvatud juurdepääsu andmine informatsioonile, mida on kirjeldatud meie Privaatsuspoliitikas. Te ei pea Instantor`ile Teenuse kasutamiseks edastama mitte mingisugust informatsiooni.

3. Kasutaja kohustused

3.1 Teenuse kasutajana te volitate ja nõustute järgneva täitmisega:

(A) Te kasutate Teenust ainult eesmärkideks, mis on lubatud ja vastavuses:

(i) Tingimuste;

(ii) ja mistahes rakenduvate seaduste, regulatsioonide või üldiselt aktsepteeritud praktikate või juhistega vastavas jurisdiktsioonis;

(B) Olete täpsustatud pangakonto õiguslik omanik ja teil on õigus oma internetipanga vastav informatsioon meile saadavaks teha, sealhulgas informatsioon kontode kohta, mis on kellegi teisega ühisomandis;

(C) Teil lasub ainuvastutus oma isikliku turvalisusega seotud informatsiooni kaitsmisel, näiteks teie internetipanga sisse logimise andmed;

(D) Olete vähemalt 18-aastane ja teil on juriidiline pädevus nendesse Tingimustesse siseneda;

(E) Mistahes Teenuse kasutamine ükskõik millise kõrvalise inimese või kolmandate osapoolte poolt on rangelt keelatud. Nõustuste koheselt Instantor`i teavitama mistahes autoriseerimata kasutamisest või turvalisuse rikkumisest, millest olete teadlik;

(F) Te ei kasuta Teenust millekski illegaalseks ja/või autoriseerimata kujul;

(G) Tunnistate ja nõustute, et mistahes automatiseeritud Teenuse kasutamine on keelatud;

(H) Annate tõest, täpset, asjakohast ja täielikku informatsiooni kõigist tehingutest ja maksete saajatest täpsustatud pangakontol ning ajaperioodi jooksul nii nagu on kirjas teie internetipanga konto väljavõttel või muul sarnasel dokumendil ning ei hoia pettusega endale ega kohanda sellist informatsiooni;

(I) ei eemalda, pöördprojekteeri, kohanda ega võtta osadeks ühtegi Teenuse tarkvara aspekti, välja arvatud ja ainult ulatuses, mis on kohaldatava seadusega lubatud.

3.2 Kui te ei järgi Sektsiooni 3, puudub teil õigus Teenust kasutada. Juhil, kui kasutate Teenust rikkudes 3.Sektsiooni või kui selle kasutamine võib kahjustada Instantor`i või kolmandaid osapooli, on Instantor`il õigus koheselt peatada juurdepääs või lõpetada Kokkulepe teid sellest kirjalikult teavitades.

4. Kommunikatsioon ja tehnilised nõuded

4.1 Nõustute, et kogu kommunikatsioon Instantor`iga seoses Teenusega viiakse läbi e-maili teel ning, et Kokkulepe sõlmitakse Inglise keeles või teie elukohariigi ametlikus keeles. Instantor`i peamine suhtluskeel on Inglise keel. Siiski, teie palvel ka kui see on võimalik, saate mistahes sellise kommunikatsiooni oma elukohariigi ametlikus keeles.

4.2 Teenuse kasutamiseks on teil vaja juurdepääsu internetiühendusele. Teenust saab kasutada tavalise interneti brauseriga ning see ei nõua spetsiaalse tarkvara paigaldamist.

4.3 Võimetus vastata nendele kriteeriumitele võib lõppeda vajadusega lisasessioonidele tänu Teenuse tehnilise soorituse kvaliteedi puudujääkidele. Instantor ei vastuta mistahes Teenuse rikete eest, mis tulenevad sellest, et teil pole vajalikku varustust, riistvara, tarkvara ja/või internetimahtu. Instantor jätab endale õiguse aeg-ajalt tehnilisi nõudeid muuta.

5. Privaatsus ja isikuandmed

5.1 Osana teile Teenuse pakkumisest peame koguma ja kasutama teie teatud isikuandmeid. Meie privaatsustavasid kirjeldatakse meie Privaatsuspoliitikas.

6. Vastutuse piirangud

6.1 Saate selgesõnaliselt aru ja nõustuste, et Instantor, selle sidusettevõtted, töötajad, agendid, levitajad ja litsentsiandjad ei vastuta teie ees mistahes otsese, kaudse, juhusliku, eriliste tagajärgede või kahjutasu eest, mis võib olla teile tekkinud või põhjustatud mistahes vastutusteooria alluvuses. See sisaldab, kuid pole piiritletud, mistahes kasumi kaotamist (kas otsesest või kaudselt), mistahes hea tahte või ettevõtte maine kaotamist ja muud immateriaalset kaotust.

6.3 Tulenevalt sellest, et mõned jurisdiktsiooni keelavad vastutusest loobumise või selle piiramise kaudsete või ettenägematute kahjude suhtes, ei pruugi ülalmainitud piirangud teile kehtida. Kui mistahes piiranguid peetakse mingil põhjusel kohaldamatuteks või jõustamatuteks, on Instantor`i maksimaalne vastutus teie ees mistahes kaudset tüüpi kahjude eest limiteeritult kokku 1000 SEK-i.

6.4 Mitte mingil juhul või kui selleks ei kohusta seadused, ei tõuse Instantor`i koguvastutus seoses Teenuse või nende Tingimustega, sealhulgas tulenevalt lepingust, süüteost, seadusest või muust, üle 1000 SEK-i.

7. Garantiist lahti ütlemine

7.1 Kuigi Instantor`i eesmärk on pakkuda parimat võimalikku teenust, ei saa Instantor garanteerida Teenuse saadavust ning Teenuse kaudu presenteeritud andmete usaldusväärsust või täpsust. Instantor`i ei saa pidada vastutavaks mistahes informatsiooni ja funktsiooni mitteootuspärase töö eest.

7.2 Instantor ei luba et: (i) Teenus vastab teie nõuetele, (ii) Teenus töötab katkestusteta, õigeaegselt, turvaliselt või rikkevabalt, (iii) tulemused, mida saadakse Teenuse kasutamisel on täpsed ja usaldusväärsed, (iv) toodete, teenuste, informatsiooni või muu materjali kvaliteet, mis on ostetud või saadud läbi meie Teenuse vastab teie ootustele, (v) tehnoloogias esinevad vead parandatakse või (vi) et kolmandate osapoolte poolt tehtud otsused põhinedes informatsioonil, mis on teie kohta Teenuse kaudu saadud, on täpsed, teie kasuks või vastavad mõnel mul moel teie ootustele.

7.3 Kasutate Teenust omal vastutusel. Teenust pakutakse teile juba valmis kujul ja saadaolevalt. Instantor loobub selgesõnaliselt kõigist garantiidest teenuse, kaasaarvatud informatsiooni suhtes, mis on Teenuse kaudu juurdepääsetav, olgu see siis otsene või kaudne. Lisaks, kuid mitte piiritletuna müügikõlblikkusest, sobivusest teatud eesmärkide täitmiseks ja kolmandate osapoolte õigustest mitte üleastumisest.

8. Hüvitamine

Nõustute kaitsma ja täielikult kompenseerima Instantor`ile ja selle sidusettevõtetele mistahes ja kõik kolmandate osapoolte nõuded, vastutuse, kahjutasud, kulutused ja maksumuse (kaasaarvatud, kuid mitte ainult: mõistlikud advokaatide tasud), mis on põhjustatud või tekitatud teiepoolsest Teenuse kasutamisest, nende Tingimuste rikkumisest või mistahes teiste poolt korda saadetud rikkumistest, mis on tehtud teie kontolt teise kasutaja poolt ning mistahes intellektuaalse vara või teiste õiguste rikkumise eest.

9. Intellektuaalne vara

9.1 Instantor, Instantor’i varustajad ja/või litsentsihoidjad säilitavad kõik õigused,          kaasaarvatud õigused intellektuaalsele omandile (sealhulgas, kuid mitte ainult Teenusega seonduvatele kaubamärkidele, autoriõigustele, disaini leiutistele, patentidele, lähtekoodidele ja funktsioonidele). Need Tingimused ei kandu mistahes Instantor`ilt teile antavale intellektuaalsele varale ja kõigile õigustele, valdusele ja huvidele sellise vara suhtes, mis jääb ainult Instantor`ile.

9.2 Teiepoolne Teenuse kasutamine ei anna teile mitte mingeid õigusi litsentsi reprodutseerida või muul juhul mistahes Instantori`i või kolmandate osapoolte kaubamärke kasutada.

10. Vääramatu jõud

Vabastate Instantor`i selgesõnaliselt mistahes soorituste hilinemisest või riketest, mis on põhjustatud ettenähtamatutest asjaoludest või muul moel põhjustatud kolmandate osapoolte poolt, kes väidavad, et olukord on tulenenud vääramatust jõust. Vääramatu jõu hulka kuuluvad: tulekahjud, üleujutused, plahvatused, rahutused, sõjad, orkaan, sabotaaž, terrorism, vandalism, õnnetus, riigipiirangud, riiklikud aktid, ettekirjutused, tööjõu streigid ja teised sarnased olukorrad. Vaatamata osapoolte mõistlikele pingutustele, et ennetada, vältida, viivitada või leevendada selliste olukordade mõjutusi, ei ole sündmused või nende esinemine omistatavad osapooltele, kes on nendest tulenevalt suutmatud käesolevatest tingimustest tulenevaid kohustusi täitma.

11. Mitmesugust

11.1 Kui kompetentse jurisdiktsiooni kohus leiab mistahes põhjusel, et nende Tingimuste säte/sätted on rakendamatud, kasutatakse selliseid sätteid maksimaalses lubatud ulatuses, ülejäänud Tingimused jäävad kehtima.

11.2 Küsimuste korral seoses nende Tingimuste ja Teenusega võtke palun meiega ühendust e-maili aadressil: contact@instantor.com. Meiega ühendust võttes ärge lisage isiklikke ega finantskonto andmeid.

12. Tähtaeg ja lõpetamine

See Kokkulepe jõustub hetkest, mil aktsepteerite neid Tingimusi ja jääb kehtima kuni need kummagi poole poolt peatatakse. Võite Kokkuleppe mistahes ajal tasuta lõpetada saates kirjaliku teate e-maili aadressile: contact@instantor.com. Mistahes muul põhjusel Kokkuleppe lõpetamiseks, kui need Tingimused, annab Instantor teile sellest (2) kuud varem kirjalikult teada, seda juhul kui soovib teiega Kokkuleppe peatada.

13. Kaebused

13.1 Oleme pühendunud pakkuma teile kõrge kvaliteediga teenust. Juhul kui te pole meie Teenusega rahul või usute, et meie Teenuse kasutamisel on esinenud vigu, palun võtke meiega ühendust niipea, kui võimalik. Saamaks infot meie kaebuste esitamise protseduuri kohta või kaebuse esitamiseks, võite meiega ühendust võtta e-maili aadressil: contact@instantor.com.

13.2 Tegeleme teie kaebusega viivitamatult ja püüame lahendada mistahes probleemi 15 tööpäeva jooksul alates kaebuse kättesaamise kuupäevast. Kui me erilistel juhtudel pole teile 15 tööpäeva jooksul vastanud, anname teile põhjustest teada. See võib meie vastamise aega kuni 35 päevani pikendada. Kui te ei saa meilt lõplikku vastust või olete selle suhtes rahulolematu võite, juhul kui asute Rootsis, ühendust võtta Integritetsskyddsmyndigheten`ga ja esitada kaebuse aadressil: PK. 174, 101 23 Stockholm, e-mailil: imy@imy.se. Peaksite nii toimima 6 kuu jooksul alates meie lõplikust vastusest. Kui olete resident mõnes teises riigis peale Rootsi, võib teil olla õigus oma kaebus saata kohalikule tarbijakaitse ametnikule ning järgida kaebuse registreerimisel regionaalseid, kohtuväliseid korvamise protseduure. Rohkem infot teema kohta saate Euroopa tarbijate finantskaebuste võrgustiku veebilehelt, aadressil: https://ec.europa.eu.

14. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine  

Tingimused ja suhe teie ning Instantor`i vahel on reguleeritud ja seletatud olles vastavuses Rootsi seadustega, ilma mõjutusteta õiguspõhimõtete konfliktiks, alludes mistahes teie elukohariigi kohustuslikele sätetele. Juhul kui Rootsi seadused on vastuolus teie riigi seadustega, peab Kasutaja rakendama siseriiklikke seadusi Tingimuste suhtes võimalikult minimaalses ulatuses. Teie poolt vabalt valitud Rootsi kohtud või elukohariigi kohtud omavad jurisdiktsiooni mistahes vaidluse, vastuolu või nõude üle, mis tuleneb Tingimustest või suhtest Teie ja Instantor`i vahel.