INSTANTOR PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGOS

Šios paslaugų teikimo sąlygos (toliau „sąlygos“) reglamentuoja jūsų prieigą prie paslaugos ir (arba) jos naudojimo (kaip nurodyta toliau), kurią jums suteikia įmonė Instantor AB(reg. nr. 556818-2835), o tai pat ir jos dukterinės įmonės bei filialai (toliau „Instantor“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“). Instantor yra ribotos atsakomybės bendrovė, įsteigta Švedijoje, kurios registruota buveinė yra Vasagatan 11, 111 20 Stokholmas. Šios sąlygos, Instantor privatumo politikair bet kokios papildomos sąlygos su kuriomis sutinkate, sudaro susitarimą tarp jūsų, t.y. paslaugos vartotojo (toliau „vartotojas“ arba „jūs“) ir Instantor (toliau „susitarimas“). Prieš naudodamiesi paslauga, atidžiai perskaitykite šią informaciją1.

1. Sąlygų ir pakeitimų priėmimas

1.1 Prisijungdami ar naudojantis paslauga, jūs patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate su šiomis sąlygomis. Jeigu nesutinkate su sąlygomis, nesinaudokite paslauga.

1.2 Instantor pasilieka teisę keisti šias sąlygas bet kuriuo metu, savo nuožiūra. Kai tokie pakeitimai turi jums reikšmingą neigiamą poveikį, mes jus iš anksto informuosime apie bent kokius pakeitimus bent prieš du (2) mėnesius iki pakeitimų įsigaliojimo, el. paštu arba paskelbdami atnaujintas sąlygas savo interneto svetainėje. Jūsų tolesnis paslaugos naudojimas įsigaliojus bet kokiems sąlygų pakeitimams bus laikomas atnaujintų sąlygų priėmimu. Atnaujintos sąlygos bus taikomos nuo įsigaliojimo momento, tačiau ne atgaline data. Jei nesutinkate su susitarimo pakeitimais, ne vėliau kaip įsigaliojus atitinkamiems pakeitimams, galite nutraukti susitarimą iš karto ir nemokamai.

2. Paslauga

2.1 Instantor paslauga jums kaip vartotojui suteikia galimybę greitai ir saugiai save identifikuoti ir pateikti finansinę informaciją, kurios gali prašyti bankai, kreditų įstaigos ir kiti subjektai susiję su internetiniais sandoriais bei paslaugomis, tokiomis kaip paskolų ir kreditų paraiškos, sąskaitų patvirtinimai išmokoms bei „pažink savo klientą“ procesai (toliau „paslauga“).

2.2 Prie paslaugos jūs prisijungiate per savo internetinį banką ar pan. Gavus jūsų išankstinį ir aiškų leidimą, mes ištrauksime reikiamus asmeninius ir finansinius duomenis iš jūsų internetinio banko, kad galėtumėme teikti paslaugą. Tai gali būti jūsų asmens kodas, banko sąskaitos numeris, kontaktiniai duomenys, mėnesio pinigų srautai (atlyginimas ir išlaidos), mokėtojai ir mokėjimų gavėjai, sąskaitos kreditai, paskolos ir kiti sandoriai. Duomenys yra kaupiami ataskaitoje, kurią pateikiate trečiajai šaliai su kuria sutikote dalintis duomenimis per paslaugą.

2.3 Pagrindinių paslaugos elementų (jūsų informacijos rinkimo, struktūrizavimo ir rinkimo) vykdymas neturėtų trukti ilgiau nei nuo kelių sekundžių iki kelių minučių per kartą, kai naudojatės paslauga. Išskyrus prieigą prie informacijos aprašytos mūsų privatumo politikoje, jums Instantor nereikia pateikti jokios papildomos informacijos, kad naudotis paslauga.

3. Vartotojo įsipareigojimai

3.1 Kaip paslaugos vartotojas, jūs užtikrinate ir sutinkate laikytis šių reikalavimų:

(A) Jūs naudosite paslaugą tik tais tikslais, kurie yra leidžiami pagal:

(i) sąlygas; ir

(ii) bet kokį taikytiną įstatymą, reglamentą ar visuotinai pripažintą praktiką ar gaires atitinkamose jurisdikcijose;

(B) Jūs esate teisėtas nurodytos banko sąskaitos savininkas ir turite teisę mums pateikti reikiamą informaciją iš savo internetinio banko, įskaitant informaciją apie sąskaitas kurias galite laikyti kartu su kitu asmeniu;

(C) Tik jūs vienintelis atsakote už savo asmeninės saugumo informacijos konfidencialumą, pvz. savo internetinio banko prisijungimo duomenis;

(D) Jums yra ne mažiau nei 18 metų ir turite teisėtą galią sudaryti šias sąlygas;

(E) Bet koks kito asmens ar trečiųjų šalių naudojimasis paslauga yra griežtai draudžiamas. Jūs sutinkate nedelsdami pranešti Instantor apie bet kokį neteisėtą paslaugos naudojimą arba bet kokį saugumo pažeidimą, apie kurį jūs sužinojote;

(F) Jūs nenaudosite paslaugos jokiam neteisėtam ir (arba) neleistinam naudojimui;

(G) Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad bet koks automatizuotas paslaugos naudojimas yra draudžiamas;

(H) Jūs pateiksite tikrą, tikslią, dabartinę ir pilną informaciją, įskaitant informaciją apie visus sandorius ir mokėjimų gavėjus nurodytai banko sąskaitai ir laikotarpiui, ištrauktas iš jūsų sąskaitos išrašo per internetinį banką ar pan. ir nesąžiningai nenuslėpsite ar nepakeisite šios informacijos; ir

(I) Jūs negalite dekompiliuoti, perkonfigūruoti, modifikuoti ir išardyti bet kokį paslaugos programinės įrangos aspektą, išskyrus tik tiek, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai.

3.2 Jeigu nesilaikysite 3 skyriaus sąlygų, jūs neturite teisės naudotis paslauga. Jei naudojate paslaugą pažeidžiant 3 skyriaus sąlygas arba jei naudojimas gali padaryti žalos Instantor ar trečiajai šaliai, Instantor turi teisę nedelsiant sustabdyti jūsų prieigą prie paslaugos arba nutraukti susitarimą, pranešdama apie tai raštu.

4. Komunikacija ir techniniai reikalavimai

4.1 Jūs sutinkate, kad visa komunikacija su Instantor, susijusi su paslauga, būtų vykdoma internetu ir el. paštu, o susitarimas būtų sudarytas anglų kalba arba jūsų gyvenamosios vietos oficialia kalba. Instantor pagrindinė kalba bendravimui su jumis yra anglų. Tačiau, gavę jūsų prašymą ir jeigu įmanoma, komunikacija gali būti vykdoma jūsų šalies, kurioje gyvenate, valstybine kalba.

4.2 Norėdami naudotis paslauga, turite turėti prieigą prie interneto. Paslauga galima naudotis su bet kuria interneto naršykle ir ji nereikalauja įdiegti jokios specialios programinės įrangos jūsų kompiuteryje.

4.3 Šių kriterijų neatitikimas gali sukelti papildomų sesijų dėl techninės paslaugos kokybės trūkumo sukūrimą. Instantor neatsako už bet kokius paslaugos trūkumus kilusius dėl to, jog neturite reikiamos techninės ar programinės įrangos ir (arba) interneto pajėgumų. Instantor pasilieka teisę keisti techninius reikalavimus kartas nuo karto.

5. Privatumas ir asmeniniai duomenys

5.1 Kad galėtume teikti jums paslaugą, turime rinkti ir naudoti tam tikrus jūsų asmeninius duomenis. Mūsų privatumo praktika yra aprašyta mūsų privatumo politikoje.

6. Atsakomybės apribojimas

6.1 Jūs aiškiai suprantate ir sutinkate, kad Instantor, jos filialai, darbuotojai, atstovai, mokėtojai, licencijų išdavėjai nėra atsakingi už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, specialią ar kitą pavyzdinę žalą, kuri jums gali būti padaryta, nesvarbu kokiu būdu ir kokia atsakomybės teorija. Tai apima, bet neapsiriboja, bet kokį pelno nuostolį (patirtą tiesiogiai ar netiesiogiai), bet kokį prestižo ar verslo reputacijos praradimą ir bet kokį kitą nematerialųjį nuostolį.

6.2 Kadangi kai kuriose jurisdikcijose draudžiama atskirti ar apriboti atsakomybę už pasekminius ar atsitiktinius nuostolius, minėtas apribojimas gali būti netaikytinas jums. Jei kokie nors apribojimai dėl kokių nors priežasčių laikomi netaikytinais arba neįvykdomais, Instantor maksimali atsakomybė už bet kokį netiesioginį žalos atlyginimą yra apribota iki 1000 SEK bendrai.

6.3 Bet kokiu atveju, išskyrus atvejus kai iš privalomų įstatymų kyla kitaip, Instantor visa atsakomybė, susijusi su paslauga ar šiomis sąlygomis, bet atsiradusi, įskaitant pagal sutartį, deliktą, pagal įstatymus ar kitaip, neturėtų viršyti 1000 SEK.

7. Garantijų atsisakymas

7.1 Nors Instantor ketina teikti geriausią įmanomą paslaugą, tačiau Instantor negali garantuoti paslaugos prieinamumo, ar informacijos pateiktos per paslaugą patikimumo ar tikslumo. Instantor negali būti laikoma atsakinga, jei paslauga nėra prieinama arba jei pateikiama informacija arba funkcionalumas neveikia taip, kaip tikėtasi.

7.2 Instantor negarantuoja, kad (i) paslauga atitiks jūsų reikalavimus, (ii) paslauga bus nepertraukiama, savalaikė, saugi ir be klaidų, (iii) rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant paslaugą bus tikslūs ir patikimi, (iv) bet kokių produktų, paslaugų, informacijos ar kitokios medžiagos įsigytos ar gautos per paslaugą kokybė atitiks jūsų lūkesčius, (v) visos klaidos technologijoje bus ištaisytos, arba (vi) kad bet kokia trečia šalis, priimanti sprendimus, pagrįstus jūsų informacija gauta per paslaugą, bus tiksli, jūsų naudai ar kitaip atitiks jūsų lūkesčius.

7.3 Naudojimasis paslauga yra tik jūsų paties atsakomybė. Paslauga yra teikiama „kokia yra“ ir „kaip prieinama“ principu. Instantor aiškiai atsisako bet kokių garantijų susijusių su paslauga ir informacija, kuri yra pateikiama arba kurią galima gauti iš paslaugos, tiek išreikštą ar numanomą, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas garantijas prekybos tinkamumui, tinkamumui tam tikram tikslui ir nepažeidžiant trečiųjų šalių teisės.

8. Kompensacija

Jūs sutinkate apsaugoti ir visiškai kompensuoti Instantor ir jų filialus nuo bet kokių trečiųjų šalių reikalavimų, atsakomybės, žalos, sąnaudų ir išlaidų (įskaitant, bet neapsiribojant, pagrįstų advokatų mokesčių), kuriuos sukėlė jūsų naudojimasis paslauga, jūsų nesilaikymas šiomis sąlygomis, arba jūsų ar bet kurio kito jūsų paskyros naudotojo bet kokios intelektinės nuosavybės ar kitų asmenų teisės pažeidimas.

9. Intelektinė nuosavybė

9.1 Visos teisės paslaugoje priklauso Instantor, Instantor tiekėjams ir (arba) jos licencijos išdavėjams, įskaitant intelektinės nuosavybės teises (įskaitant, bet neapsiribojant, prekių ženklus, autorių teises, dizaino išradimus, patentus, pirminį kodą ir funkcijas paslaugoje). Šios sąlygos neperleidžia intelektinės nuosavybės iš Instantor jums ir visos teisės, pavadinimas ir interesai susiję su šiuo turtu liks išimtinai su Instantor. Instantor AB pavadinimas, instantor.com domenas, logotipas ir visi kiti prekių ir paslaugų ženklai, grafika ir logotipai, naudojami kartu su paslauga, yra Instantor prekių ženklai arba Instantor registruoti prekių ženklai.

9.2 Jūsų naudojimasis paslauga nesuteikia jums teisės ar licencijos atkurti ar kitaip naudoti Instantor ar trečiųjų šalių prekinius ženklus.

10. Nenumatytos aplinkybės (Force majeure)

Jūs aiškiai atleidžiate Instantor nuo bet kokio delsimo, našumo sutrikimų, atsiradusių dėl priežasčių, kurios negali būti pagrįstai numatomos ar yra kitaip susijusios su nenumatytų aplinkybių (force majeure) reikalaujančia šalimi, įskaitant Dievo veiksmus, gaisrus, potvynius, sprogimus, riaušes, karus, uraganus, sabotažą, terorizmą, vandalizmą, nelaimingus atsitikimus, valdžios apribojimus ir draudimus, darbo streikus ir kitus panašius įvykius, nepaisant to, kad šalis pagrįstai stengiasi užkirsti kelią, išvengti, atidėti ar sušvelninti tokių įvykių ar nutikimų padarinius, kai įvykiai nėra susiję su šalies nesugebėjimu vykdyti savo įsipareigojimus pagal šias sąlygas.

11. Įvairios nuostatos

11.1 Jei dėl kokių nors priežasčių kompetentingos jurisdikcijos teismas nustato, kad bet kuri šių sąlygų nuostata ar bet kokia jos dalis yra neįgyvendinama, ši nuostata bus vykdoma iki maksimaliai leistinos ribos, o likusi šių sąlygų dalis liks pilnai galioti.

11.2 Dėl klausimų susijusių su šiomis sąlygomis arba paslauga, susisiekite su mumis el. pašto adresu contact@instantor.com. Susisiekdami su mumis el. paštu, prašome neįtraukti savo asmeninės ar finansinės paskyros informacijos.

12. Terminas ir nutraukimas

Šis susitarimas įsigalioja, kai sutinkate su šiomis sąlygomis ir galioja iki tol, kol bet kuri šalis jį nutraukia. Jūs galite bet kuriuo metu nutraukti susitarimą nemokamai, raštu įspėję mus el. pašto adresu contact@instantor.com. Atsižvelgdama į bet kurį kitą susitarimo nutraukimo teisę, paminėtą šiose sąlygose, Instantor jus informuos raštiškai apie susitarimo nutraukimą prieš du (2) mėnesius, jei Instantor norėtų nutraukti susitarimą.

13. Skundai

13.1 Mes esame pasiryžę užtikrinti, kad gautumėte aukštos kokybės paslaugą iš mūsų. Jei esate nepatenkintas mūsų paslauga arba manote, kad naudodamiesi paslauga susidūrėte su klaida, prašome susisiekite su mumis kuo greičiau. Norėdami gauti išsamią informaciją apie mūsų skundų nagrinėjimo procedūrą arba norėdami pateikti skundą, galite susisiekti su mumis adresu contact@instantor.com.

13.2 Mes sureaguosime į jūsų skundą greitai ir sieksime išspręsti bet kokį skundą per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo. Jeigu dėl ypatingų priežasčių negalėtume pateikti atsakymo per 15 darbo dienų, mes jus informuosime apie tokio vėlavimo priežastis ir galimai pratęsime atsakymo laikotarpį iki 35 dienų. Jei nesulaukėte mūsų galutinio atsakymo arba esate nepatenkintas mūsų galutiniu atsakymu, galite, jeigu esate Švedijoje, kreiptis į Integritetsskyddsmyndigheten, kad pateiktumėte skundą, adresu Box 174, 101 23 Stokholmas, el. pašto adresu imy@imy.se. Jūs turėtumėte tai padaryti per 6 mėnesius nuo mūsų galutinio atsakymo datos. Jei jūs gyvenate ne Švedijoje, jūs taip pat galite turėti teisę perduoti skundą savo šalies vietiniam ombudsmenui ir laikytis vietinės teisminės priežiūros ir žalos atlyginimo procedūrų, kad galėtumėte įregistruoti skundą. Daugiau informacijos galima rasti Europos vartotojų finansinių skundų tinklo svetainėje, adresu https://ec.europa.eu.

14. Reglamentuojantys teisės aktai ir ginčų sprendimas

Sąlygos ir santykiai tarp jūsų ir Instantor yra reglamentuojami ir aiškinami vadovaujantis Švedijos įstatymais, neįgyvendinant teisės susikirtimų principų, atsižvelgiant į bet kurias privalomas nuostatas pagal jūsų gyvenamosios valstybės įstatymus. Jei Švedijos teisės taikymas prieštarautų vartotojo šalies nacionalinei teisei, tokia nacionalinė teisė, kiek įmanoma minimaliau, tačiau turėtų būti taikoma šioms sąlygoms. Jūsų noru, Švedijos teismai ar jūsų gyvenamosios šalies teismai turi turėti jurisdikciją dėl bet kokių ginčų, nesutarimų ar reikalavimų kylančių iš ar susijusių su šiomis sąlygomis arba santykių tarp jūsų ir Instantor.