INSTANTOR NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Šie noteikumi un nosacījumi (turpmāk ”Noteikumi”) nosaka Jūsu pieeju Pakalpojumam un / vai tā lietošanu (kā tas raksturots zemāk), ko Instantor AB(reģ. nr. 556818-2835), kā arī tā meitasuzņēmumi un filiāles (turpmāk “Instantor”, “mēs”, “mūs” vai “mūsu”) Jums sniedz. Instantor ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas dibināta Zviedrijā, ar juridisko adresiVasagatan 11, 111 20 Stokholma. Šie Noteikumi un mūsu Konfidencialitātes Politika,un jebkuri papildus Noteikumi kuriem Jūs piekritīsiet, veido nolīgumu un līguma integritāti starp Jums, t.i. Pakalpojuma lietotāju (turpmāk “lietotājs” vai “Jūs”), un Instantor (kopā turpmāk “Līgums”). Lūdzu rūpīgi izlasiet sekojošo informāciju pirms uzsāciet Pakalpojuma lietošanu.

1. Piekrišana Noteikumiem un izmaiņām

1.1 Piekļūstot vai lietojot Pakalpojumu, Jūs apliecināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat šiem Noteikumiem. Nelietojiet Pakalpojumu, ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem.

1.2 Instantor patur tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt Noteikumus. Ja šādām izmaiņām ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Jums, mēs Jums paziņosim par jebkādām izmaiņām vismaz divus (2) mēnešus pirms izmaiņu stāšanās spēkā, nosūtot e-pastu vai publicējot jaunos Noteikumus mūsu tīmekļvietnē. Lietojot Pakalpojumu pēc tam, kad stājušās spēkā jebkādas izmaiņas Noteikumos, tiks uzskatīts, ka piekrītat jaunajiem Noteikumiem. Jaunie Noteikumi tiks piemēroti turpmāk, nevis ar atpakaļejošu spēku.Ja jūs nepiekrītat izmaiņām Līgumā, Jūs varat, pirms attiecīgās izmaiņas stājas spēkā, izbeigt Līgumu bezmaksas un nekavējoties.

2. Pakalpojums

2.1 Instantor Pakalpojums ļauj Jums kā patērētājam ātri un droši sevi identificēt un iesniegt finanšu informāciju, ko var pieprasīt bankas, kredītiestādes un citi ar tiešsaistes darījumiem vai pakalpojumiem saistītie, piemēram, aizdevumu un kredīta devēji, izmaksu konta apstiprinājumiem un “Pazīsti savu klientu” principam (turpmāk “Pakalpojums”).

2.2 Jūs piekļūstat Pakalpojumam caur Jūsu pašu internetbanku vai līdzīgu. Ar Jūsu iepriekšēju skaidru atļauju mēs no Jūsu internetbankas iegūsim atbilstošu personīgo un finanšu informāciju, kas mums nepieciešama, lai sniegtu Pakalpojumu. Šī informācija var iekļaut Jūsu personas kodu, konta numuru, kontaktinformāciju, ikmēneša naudas plūsmu (alga un izdevumi), maksātāji un maksājumu saņēmēji, kredīta pārsniegšana, aizdevumi un citi darījumi. Informācija tiek apkopota atskaitē, ko Jūs nododat trešajām personām ar kurām Jūs esat piekrituši dalīties ar Jūsu datiem izmantojot Pakalpojumu.

2.3 Pakalpojuma galveno elementu izpilde (t.i., Jūsu informācijas apkopošana, strukturēšana un nodošana) aizņems dažas sekundes līdz pāris minūtes katrā gadījumā, kad izmantosiet Pakalpojumu. Jums nav nepieciešams nodrošināt Instantor ar citu informāciju, kā sniegt to informāciju, kas ir aprakstīta mūsu Konfidencialitātes Politikā.

3. Lietotāja pienākumi

3.1 Kā Pakalpojuma lietotājs, Jūs garantējat un piekrītat ievērot sekojošo:

(A) Jūs izmantosiet Pakalpojumu tikai tādiem mērķiem, kas ir atļauti un saskaņā ar:

(i) Noteikumiem; un

(ii) piemērojamiem tiesību aktiem, noteikumiem vai vispārpieņemtās prakses vai vadlīnijām attiecīgajās jurisdikcijās;

(B) Jūs esat likumīgais attiecīgā bankas konta turētājs un Jums ir tiesības sniegt mums internetbankā pieejamo atbilstošo informāciju, tostarp informāciju par kontiem, kuri Jums var būt kopīgi ar kādu citu;

(C) Jūs esat pilnībā atbildīgs aizsargāt Jūsu personīgo drošības informācijas konfidencialitāti, piemēram, Jūsu internetbankas akreditācijas žurnāla datus;

(D) Jūs esat vismaz 18 gadu vecs un Jums ir lemtspēja uzņemties šos Noteikumus;

(E) Jebkura pakalpojuma izmantošana, ko veic cita persona vai trešā persona ir stingri aizliegta. Jūs piekrītat nekavējoties ziņot Instantor par jebkādu neatļautu izmantošanu vai jebkādu drošības pārkāpumu par ko Jums varētu būt zināms;

(F) Jūs neizmantosit Pakalpojumu nekam nelegālam un / vai neatļautam;

(G) Jūs apliecināt un piekrītat, ka jebkāda automatizēta Pakalpojuma lietošana ir aizliegta;

(H) Jūs nodrošināsit patiesu, precīzu, aktuālu un pilnīgu informāciju, tostarp informāciju par visiem darījumiem un maksājumu saņēmējiem, konkrētajam bankas kontam un laika periodam, kā tas iegūts no Jūsu internetbankas vai līdzīga, un nemēģināsit krāpnieciskā veidā neizpaust vai sagrozīt šādu informāciju; un

(I) Jūs nedrīkstat dekompilēt, pārveidot, modificēt vai izjaukt kādu no Pakalpojuma programmatūras aspektiem, izņemot un tikai tiktāl, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi.

3.2 Ja Jūs neizpildāt šo Līguma 3. sadaļu, Jums nav tiesību izmantot Pakalpojumu. Gadījumā, ja Jūs izmantojat Pakalpojumu, pārkāpjot šo Līguma 3. sadaļu, vai ja izmantošana var radīt bojājumus Instantor vai trešajai personai, Instantor ir tiesības nekavējoties apturēt piekļuvi vai izbeigt Līgumu, rakstiski par to paziņojot.

4. Komunikācija un tehniskie kritēriji

4.1 Jūs piekrītat, ka visa komunikācija ar Instantor saistībā ar Pakalpojumu notiek internetā un caur e-pastu, un, ka Līgums tiks noslēgts angļu valodā vai Jūsu mītnes valsts oficiālajā valodā. Instantor saziņai ar Jums primāri izmanto angļu valodu. Taču, pēc pieprasījuma un kur tas ir iespējams, komunikācija ar Jums var notikt Jūsu mītnes valsts oficiālajā valodā.

4.2 Lai lietotu Pakalpojumu, Jums nepieciešams interneta savienojums. Pakalpojumu var izmantot caur parastu interneta pārlūkprogrammu un nav nepieciešams uzstādīt speciālu programmatūru.

4.3 Šo kritēriju neievērošana var izraisīt papildu sesijas, ja Pakalpojuma tehniskajā sniegumā nav kvalitātes. Instantor nav atbildīgs par jebkādiem Pakalpojuma trūkumiem, kas rodas, ja Jums nav nepieciešamā aprīkojuma, aparatūras vai programmatūras un / vai interneta jaudas. Instantor patur tiesības laiku pa laikam mainīt tehniskās prasības.

5. Datu aizsardzība

5.1 Kā daļa no Jums sniegtā Pakalpojuma, mums ir jāiegūst un jāizmanto konkrēti personas dati par Jums. Mūsu konfidencialitātes prakse ir aprakstīta mūsu konfidencialitātes politikā.

6. Atbildības ierobežošana

6.1 Jūs skaidri saprotat un piekrītat, ka Instantor, tā filiāles, darbinieki, aģenti, maksātāji un licences devēji nav atbildīgi par jebkādiem Jums tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpaši izrietošiem vai tipveida bojājumiem, kas var rasties Jūsu vainas dēļ, taču radušies jebkādā veidā un pakļaujas jebkurai atbildības teorijai. Tas ietver (bet neaprobežojas ar) peļņas zaudējumu (neatkarīgi no tā, vai tie radušies tieši vai netieši), jebkādu nemateriālās vērtības vai uzņēmējdarbības reputācijas zaudējumu un jebkādus citus nemateriālus zaudējumus.

6.2 Dažās jurisdikcijās ir aizliegts izslēgt vai ierobežot atbildību par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, tādēļ iepriekš minētais ierobežojums uz Jums var neattiekties. Ja kādi ierobežojumi tiek uzskatīti par nepiemērojamiem vai neizpildāmiem jebkāda iemesla dēļ, Instantor maksimālā atbildība pret Jums par jebkuru netiešo zaudējumu veidu kopumā ir ierobežota līdz 1000 SEK.

6.3 Nekādā gadījumā Instator kopējā atbildība, kas rodas no / vai saistībā ar Pakalpojumu vai šiem Noteikumiem, rodas jebkādā veidā, tostarp saskaņā ar Līgumu, likumpārkāpumu, saskaņā ar likumiem vai citādi, nepārsniedz 1000 SEK, ja vien obligātajos likumos nav noteikts citādi.

7. Atteikšanās no garantijām

7.1 Lai gan Instantor nodoms ir nodrošināt vislabāko iespējamo Pakalpojumu, Instantor nevar garantēt Pakalpojuma pieejamību vai informācijas ticamību vai precizitāti, kas tiek sniegta izmantojot Pakalpojumu. Instantor nevar tikt saukts pie atbildības, ja Pakalpojums nav pieejams vai ja kāda informācija vai funkcionalitāte nedarbojas pareizi.

7.2 Instantor negarantē, ka (i) Pakalpojums atbilst Jūsu prasībām, (ii) Pakalpojums būs nepārtraukts, savlaicīgs, drošs vai bez kļūdām, (iii) rezultāti, kas iegūti izmantojot Pakalpojumu, ir precīzi vai uzticami,(iv) jebkādu produktu, pakalpojumu, informācijas vai citu materiālu kvalitāte, ko Jūs iegādājaties vai iegūstat, izmantojot Pakalpojumu, atbildīs Jūsu prasībām,(v) visas tehnoloģijas kļūdas tiks labotas, vai (vi) jebkura trešā persona pieņemot lēmumus balstoties uz saņemto informāciju no Pakalpojumu būs precīza, Jūsu labā vai citādi atbildīs Jūsu prasībām.

7.3 Pakalpojuma izmantošana ir tikai Jūsu atbildība. Pakalpojums tiek nodrošināts balstoties uz to “kāds tas ir” un “kā pieejams”. Instantor nepārprotami atsakās no jebkādas garantijas attiecībā uz Pakalpojumu un visu informāciju, kas iekļauta vai pieejama Pakalpojumā, neatkarīgi vai tiešas vai netiešas, tai skaitā, bet ne tikai, netiešās tirgus prasības, derīgumu konkrētam mērķim un trešo personu tiesību neievērošanu.

8. Kompensācija

Jūs piekrītat aizsargāt un pilnībā kompensēt Instantor un saistītos uzņēmumus no jebkādām un visām trešās puses prasībām, atbildības, zaudējumiem, izdevumiem un izmaksām (ieskaitot, bet ne tikai, saprātīgas advokāta maksas), kas radušās vai izriet no Jūsu Pakalpojuma izmantošanas, Jūsu Noteikumu pārkāpšanas vai Jūsu pārkāpumiem, vai, ja jebkurš cits Jūsu konta lietotājs pārkāpj jebkuru intelektuālo īpašumu vai citas personas tiesības.

9. Intelektuālais īpašums

9.1 Instantor, Instantor piegādātājiem un / vai tā licences devējiem pieder visas tiesības, ieskaitot intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar Pakalpojumu (tostarp, bet ne tikai, preču zīmes, autortiesības, dizainparaugu izgudrojumu, patentu un pirmkodu un Pakalpojumā esošās funkcijas). Šie Noteikumi nenodod Jums nekādu Instators intelektuālo īpašumu, un visas tiesības, īpašumtiesības un interese par un saistībā ar šādu īpašumu paliek tikai Instantor ziņā. Instantor AB, instantor.com, logotips un visas citas preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafikas un logotipi, kas tiek izmantoti saistībā ar Pakalpojumu, ir preču zīmes vai reģistrētas Instator preču zīmes.

9.2 Ja Jūs izmantojat Pakalpojumu, Jums nav tiesību vai licences pavairot vai citādi izmantot jebkuru Instantor vai trešās personas preču zīmi.

10. Nepārvaramas varas apstākļi

Jūs nepārprotami atbrīvojat Instantor no atbildības par jebkādiem kavējumiem vai darbības traucējumiem, ja tos aizkavē nepārvaramas varas apstākļi, to skaitā Dieva griba, ugunsgrēks, plūdi, eksplozijas, nemieri, karadarbība, viesuļvētra, sabotāža, terorisms, vandālisms, nelaimes gadījums, valdības ierobežojumi, valdības rīcība, rīkojumi, darba streiki un citi līdzīgi notikumi, par spīti puses pamatotiem mēģinājumiem novērst, izvairīties, aizkavēt vai mazināt šādu darbību, notikumus vai parādību, un šādi notikumi nav attiecināmi uz puses nespēju nodrošināt saistības saskaņā ar šiem Noteikumiem.

11. Dažādi

11.1 Ja kāda iemesla dēļ jurisdikcijas tiesas tiesa konstatē, ka kāds no šiem Noteikumiem vai kādai no to daļām nav izpildāma, attiecīgais Noteikums tiks izpildīts maksimāli pieļaujamā apjomā un pārējie šie Noteikumi turpinās būt spēkā.

11.2 Lai uzdotu jautājumus saistībā ar šiem Noteikumiem vai Pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu contact@instantor.com. Sazinoties ar mums, lūdzu neiekļaujiet e-pastā personīgo vai finanšu konta informāciju.

12. Līguma termiņš un izbeigšana

Šis Līgums stājas spēkā, kad Jūs pieņemat šos Noteikumus un tas paliek spēkā līdz kāda no pusēm to neizbeidz. Jūs varat izbeigt Līgumu bezmaksas jebkurā brīdī rakstiski paziņojot uz e-pastu contact@instantor.com. Ievērojot citas šajos Noteikumos aprakstītās izbeigšanas tiesības, Instantor Jums rakstiski paziņos divus (2) mēnešus iepriekš, ja Instantor vēlēsies izbeigt Līgumu no savas puses.

13. Sūdzības

13.1 Mēs apņemamies nodrošināt, ka Jūs saņemat augstas kvalitātes Pakalpojumu no mums. Gadījumā, ja Jūs neapmierina mūsu Pakalpojums vai uzskatāt, ka radusies kļūda lietojot Pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar mums pēc iespējas ātrāk. Lai saņemtu sīkāku informāciju par mūsu sūdzību izskatīšanas kārtību vai iesniegtu sūdzību, sazinieties ar mums pa e-pastu contact@instantor.com.

13.2 Mēs nekavējoties izskatīsim Jūsu sūdzību un centīsimies atrisināt visas sūdzības 15 darba dienu laikā no dienas, kad saņemsim sūdzību. Ja mēs kādu īpašu iemeslu dēļ nespēsim sniegt Jums atbildi 15 darbadienu laikā, mēs Jūs informēsim par šādiem iemesliem un iespējams pagarināsim mūsu atbildes periodu līdz 35 dienām. Ja Jūs nesaņemat mūsu galīgo atbildi vai Jūs neesat apmierināts ar mūsu galīgo atbildi, Jūs varat, ja atrodaties Zviedrijā, sazināties ar Integritetsskyddsmyndigheten, Box 174, 101 23 Stockholm, vai rakstot uz e-pastu imy@imy.se. Tas jāizdara 6 mēnešu laikā no mūsu galīgās atbildes datuma. Ja dzīvojat ārpus Zviedrijas, Jums var būt tiesības iesniegt sūdzību Jūsu valsts ombudam un sekot vietējai ārpustiesas un pārsūdzības kārtībai, lai reģistrētu Jūsu sūdzību.Sīkāka informācija atrodama Eiropas Patērētāju finanšu sūdzību tīkla tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu.

14. Tiesību norma un strīdu izskatīšana

Noteikumi un attiecības starp Jums un Instantor tiek regulētas un interpretētas saskaņā ar Zviedrijas tiesību aktiem, izslēdzot interešu konfliktu, ievērojot jebkurus obligātus noteikumus saskaņā ar Jūsu mītnes valsts tiesību aktiem. Gadījumā, ja Zviedrijas tiesību aktu piemērošana būtu pretrunā ar valsts tiesību aktiem Lietotāja mītnes valstī, šādi valsts tiesību akti tiek piemēroti Noteikumiem pēc iespējas mazāk. Pēc Jūsu izvēles, Zviedrijas tiesām vai Jūsu mītnes valsts tiesām ir jurisdikcija pār jebkuru strīdu, pretrunu vai pretenziju, kas izriet no Noteikumiem vai saistībā ar tiem, vai attiecībām starp Jums un Instantor.