INSTANTOR ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden (‘Voorwaarden‘) zijn van toepassing op toegang en/of gebruik door u van de Dienst die Instantor AB (registratienummer 556818-2835) en zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (‘Instantor‘, ‘wij‘, ‘ons‘ of ‘onze‘) aan u levert. Instantor is een naamloze vennootschap opgericht in Zweden, met statutaire zetel op het adres Vasagatan 16, 111 20 Stockholm. Deze Voorwaarden, het Privacybeleidvan Instantor en aanvullende voorwaarden waarmee u akkoord gaat vertegenwoordigen een overeenkomst, en tegelijk de enige overeenkomst tussen u als gebruiker van de Dienst (‘Gebruiker‘, ‘u‘ of ‘uw‘) en Instantor (‘Overeenkomst‘). Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u van de Dienst gebruik maakt.

1. Acceptatie en wijzigingen van de Voorwaarden

1.1 Door u toegang te verschaffen tot, of gebruik te maken van onze Dienst erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en gaat u ermee akkoord. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dan kunt u geen gebruik maken van onze Dienst.

1.2 Instantor behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op enig moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Indien zulke wijzigingen een negatief effect in materiele zin op u hebben, dan zullen wij u daar ten minste twee (2) maanden voordat de wijzigingen van kracht worden per e-mail of door het publiceren van de gewijzigde Voorwaarden op de website van op de hoogte stellen. Door gebruik te blijven maken van onze diensten nadat de gewijzigde Voorwaarden van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de gewijzigde Voorwaarden. De gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing op de toekomst, en niet met terugwerkende kracht. Als u de wijzigingen in de Overeenkomst niet aanvaardt, mag u de Overeenkomst uiterlijk op het moment van inwerkingtreding van de betreffende wijzigingen kosteloos en met onmiddellijke ingang beëindigen.

2. De Dienst

2.1 Met de Dienst van Instantor kunt u zich als consument snel en veilig identificeren, en financiële informatie beschikbaar stellen zoals benodigd door banken, kredietinstellingen en anderen voor het uitvoeren van online transacties en diensten zoals het aanvragen van een lening of krediet, een bevestiging voor een betaling, of een verzoek van een bedrijf in het kader van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de ‘Dienst‘).

2.2 U heeft toegang tot de Dienst via uw eigen bank of instelling. Met uw expliciete toestemming vooraf vragen wij de relevante persoonlijke en financiële gegevens bij uw bank op. Dit kan gaan om uw Burgerservicenummer, bankrekeningnummer, contactgegevens, financiële transactiegegevens (salaris en uitgaven), gegevens van instellingen die geld aan u overmaken of van u ontvangen, rood staan, leningen en andere transacties. Deze gegevens krijgen de vorm van een rapport dat u indient bij de derde partij.

2.3 De uitvoering van de belangrijkste elementen van de Dienst (dat wil zeggen het verzamelen, structureren en aanleveren van uw gegevens) kost niet meer dan een paar seconden of een paar minuten per keer dat u van de Dienst gebruik maakt. Behalve het verschaffen van toegang tot de informatie zoals beschreven in ons Privacybeleid, hoeft u Instantor geen informatie te verstrekken om van de Dienst gebruik te kunnen maken.

3. Verplichtingen van de Gebruiker

3.1 Als Gebruiker van de Dienst stemt u ermee in en garandeert u dat u zich zult houden aan het volgende:

(A)U zult de Dienst alleen gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door en in overeenstemming zijn met:

(i) de Voorwaarden; en

(ii) alle relevante wetgeving, voorschriften en algemeen aanvaarde praktijken en richtlijnen in de betroffen rechtsgebieden;

(B) U bent de rechtmatige houder van de gespecificeerde bankrekening en hebt het recht om relevante informatie van uw bank aan ons beschikbaar te stellen, inclusief informatie over rekeningen die u mogelijk samen met iemand anders aanhoudt;

(C) U bent als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw persoonlijke gegevens, zoals de inloggegevens van de internetomgeving van uw bankrekening;

(D) U bent minimaal 18 jaar oud en bent wettelijk bevoegd om met deze Voorwaarden akkoord te gaan;

(E) Het gebruik van de Dienst door een andere persoon of derde is ten strengste verboden. U stemt ermee in om Instantor op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik of een inbreuk op de beveiliging zodra u daarvan op de hoogte bent;

(F) U zult de Dienst niet op een illegale en/of ongeoorloofde manier gebruiken;

(G) U erkent en gaat ermee akkoord dat geautomatiseerd gebruik van de Dienst niet is toegestaan;

(H) U zult correcte, actuele en volledige informatie verschaffen, inclusief informatie aangaande transacties en betalingsontvangers, voor de gespecificeerde bankrekening en periode, uit de rekeningafschriften van de internetomgeving van uw bank of soortgelijke dienst, en zult niet frauduleus gegevens achterhouden of wijzigen; en

(I) U zult de software van de Dienst niet namaken of nabootsen (middels decompileren, reverse engineeringof anderszins), behalve en alleen voor zover wettelijke toegestaan.

3.2 Als u zich niet aan de voorwaarden in sectie 3 houdt, heeft u geen recht om de Dienst te gebruiken. Als u de Dienst gebruikt in strijd met deze sectie, of als het gebruik schade kan toebrengen aan Instantor of een derde partij, is Instantor gerechtigd om u de toegang onmiddellijk te ontzeggen, of de Overeenkomst te beëindigen en u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

4. Communicatie en technische vereisten

4.1 U stemt ermee in dat alle communicatie met Instantor met betrekking tot de Dienst online en per e-mail zal plaatsvinden en dat de Overeenkomst zal worden gesloten in de Engelse taal of de officiële taal van het land waar u woont. De primaire taal van Instantor voor communicatie met u is Engels. Op uw verzoek en indien beschikbaar ontvangt u communicatie in de officiële taal van het land waar u woont.

4.2 Om van de Dienst gebruik te kunnen maken, moet u toegang hebben tot het internet. De Dienst kan worden gebruikt met een normale internetbrowser, en vereist geen installatie van speciale software.

4.3 Het niet naleven van deze voorwaarden kan leiden tot extra sessies vanwege gebrek aan kwaliteit van de technische uitvoering van de Dienst. Instantor is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de Dienst als gevolg van het niet beschikken over de benodigde apparatuur, hardware, software en/of internetcapaciteit. Instantor behoudt zich het recht voor de technische vereisten zo nu en dan te wijzigen.

5. Privacy en persoonlijke gegevens

5.1 Als onderdeel van het leveren van de Dienst aan u, is het nodig dat wij bepaalde persoonlijke gegevens over u verzamelen en gebruiken. Onze handelswijzen ten aanzien van privacy worden beschreven in ons Privacybeleid.

6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1 U begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Instantor, zijn dochterondernemingen, werknemers, tussenpersonen, contribuanten en licentiegevers niet aansprakelijk zijn jegens u voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale gevolg- of voorbeeldschade die u oploopt, ongeacht de oorzaak en onder welke vorm en uitleg van het begrip aansprakelijkheid dan ook. Hieronder vallen ook directe en indirecte winstderving, verlies van goodwill en bedrijfsreputatie en elke andere vorm van immaterieel verlies.

6.2 Omdat in sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade is verboden, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. Als enige beperking om welke reden dan ook niet van toepassing of niet-afdwingbaar is, is de maximale aansprakelijkheid van Instantor jegens u voor indirecte soorten schade in totaal maximaal SEK 1.000.

6.3 In geen geval, tenzij vanwege een dwingende rechtelijke verplichting, zal de totale aansprakelijkheid van Instantor voortvloeiend uit of in verband met de Dienst of deze Voorwaarden, wat de oorzaak dan ook is (onder contract, onrechtmatige daad, krachtens de wet of anderszins) meer bedragen dan SEK 1.000.

7. Vrijwaring van garanties

7.1 Hoewel het de bedoeling van Instantor is om de best mogelijke diensten te verlenen, kan Instantor de beschikbaarheid van de Dienst en de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de informatie die via de Dienst wordt aangeboden niet garanderen. Instantor kan niet aansprakelijk worden gehouden als de Dienst niet beschikbaar is, informatie onjuist is of functionaliteit niet naar behoren werkt.

7.2 Instantor biedt niet de garantie dat (i) de Dienst aan uw vereisten zal voldoen, (ii) de Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij zal zijn; (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen met het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn, (iv) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u via de Dienst aankoopt of verkrijgt aan uw verwachtingen voldoet; (v) eventuele fouten in de technologie zullen worden gecorrigeerd, of (vi) dat de beslissing van een derde partij op basis van informatie over u die via de Dienst is ontvangen accuraat is, in uw voordeel uitpakt of anderszins aan uw verwachtingen zal voldoen.

7.3 Het gebruik van de Dienst is geheel op eigen risico. De Dienst wordt aangeboden voor zover beschikbaar en in haar huidige vorm. Instantor doet uitdrukkelijk afstand van alle garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de Dienst, en alle informatie die is opgenomen in of toegankelijk is via de Dienst, expliciet of impliciet, waaronder de impliciete garantie van geschiktheid voor verkoop, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending van rechten van derden.

8. Vrijwaring

U stemt ermee in om Instantor en gelieerde ondernemingen te beschermen en volledig te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, schade, uitgaven en kosten van derden (inclusief advocaatkosten voor zover in het redelijke) veroorzaakt door of voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst, schending door u van deze Voorwaarden of een inbreuk op uw account door een andere gebruiker, op enig intellectueel eigendom of enig ander recht van wie dan ook.

9. Intellectuele eigendom

9.1 Instantor, zijn leveranciers en/of zijn licentiegevers zijn houder van alle rechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten van de Dienst, waaronder handelsmerken, copyright, uitvindingen van ontwerpen, patenten en broncode en functies in de Dienst. Deze Voorwaarden dragen geen intellectueel eigendom over van Instantor aan u, en alle rechten, aanspraken en belangen in en ten opzichte van dergelijke eigendommen blijven uitsluitend eigendom van Instantor. Instantor AB, instantor.com, het logo en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de Dienst worden gebruikt zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Instantor.

9.2 Het gebruik van de Dienst verleent u niet het recht licentie om handelsmerken van Instantor of van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

10. Overmacht

U vrijwaart Instantor uitdrukkelijk van enige vertraging bij of uitblijven van de uitvoering van de Dienst, indien en voor zover veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet te voorzien zijn en niet anderszins worden veroorzaakt door of onder de controle van de partij die aanspraak maakt op overmacht, waaronder goddelijk ingrijpen, branden, overstromingen, explosies, rellen, oorlogen, orkanen, sabotage, terrorisme, vandalisme, ongelukken, beperkingen opgelegd door de overheid, ingrijpen door de overheid, verbodsacties, arbeidsstakingen en andere soortgelijke evenementen, ondanks de redelijke inspanningen van die partij om de gevolgen van dergelijke daden of gebeurtenissen te voorkomen, te vertragen of te verzachten, en zolang de daden of gebeurtenissen niet te wijten zijn aan het niet nakomen door genoemde partij van zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden.

11. Overig

11.1 Als een bevoegde rechtbank om wat voor reden dan ook bepaalt dat een bepaling uit deze Voorwaarden, of een gedeelte daarvan, niet afdwingbaar is, zal die bepaling worden gehandhaafd voor zover toegestaan, en de rest van deze Voorwaarden zal onverminderd van kracht blijven.

11.2 Neem als u vragen heeft over deze Voorwaarden of de Dienst contact met ons op via e-mail via contact@instantor.com. Vermeld geen persoonlijke of financiële accountgegevens in uw e-mail.

12. Looptijd en beëindiging

Deze Overeenkomst treedt in werking zodra u deze Voorwaarden accepteert en blijft van kracht tot op het moment dat deze door een van beide partijen wordt beëindigd. U kunt de Overeenkomst te allen tijde kosteloos beëindigen middels schriftelijke kennisgeving door een e-mail te sturen naar contact@instantor.com. Onder voorbehoud van enig ander recht van beëindiging dat in deze Voorwaarden wordt beschreven geeft Instantor u twee (2) maanden voorafgaande schriftelijke kennisgeving van beëindiging indien Instantor de Overeenkomst wenst te beëindigen.

13. Klachten

13.1 Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening van hoge kwaliteit is. Als u niet tevreden bent met onze Dienst, of denkt dat er een fout is opgetreden tijdens het gebruik van de Dienst, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Voor meer informatie over onze klachtenprocedure en voor het indienen van een klacht kunt u contact met ons opnemen via contact@instantor.com.

13.2 Wij zullen uw klacht onmiddellijk behandelen en streven ernaar om de klacht binnen 15 werkdagen na ontvangst op te lossen. Als we om bepaalde redenen niet binnen 15 werkdagen een antwoord kunnen geven, zullen we u op de hoogte stellen van die redenen en onze antwoordtijd tot 35 dagen verlengen. Als u onze definitieve reactie niet ontvangt of als u niet tevreden bent met onze definitieve reactie kunt u, als u zich in Zweden bevindt, contact opnemen en een klacht indienen bij Allmänna reklamationsnämnden, postbus 174, 101 23 Stockholm, e-mail arn@arn.se. U moet dit doen binnen 6 maanden na de datum van onze definitieve reactie. Als u buiten Zweden woont, heeft u mogelijk het recht om uw klacht door te verwijzen naar de ombudsman in uw land of de landelijke buitengerechtelijke procedures inzake klachten te volgen. Nadere informatie is te vinden op de website van het Netwerk voor financiële geschillenbeslechting FIN-NET op https://ec.europa.eu.

14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De Voorwaarden en de relatie tussen u en Instantor worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zweden, zonder gevolg te geven aan conflicterende rechtsbeginselen, behoudens dwingende bepalingen onder de wetgeving van het land waar u woont. Indien de toepassing van de Zweedse wet in strijd zou zijn met de nationale wetgeving van het land waar de Gebruiker zijn woonplaats heeft, is deze nationale wetgeving, voor zover mogelijk, van toepassing op de Voorwaarden. De rechtbanken van Zweden of de rechtbanken van het land waar u woont (aan u de keuze) zijn bevoegd om in geschillen, controverses en claims die voortvloeien uit of in verband staan met de Voorwaarden of de relatie tussen u en Instantor uitspraken te doen.