REGULAMIN INSTANTOR

Niniejszy Regulamin (“Regulamin“) reguluje twój dostęp do i/lub korzystanie z Serwisu (zgodnie z poniższą definicją), dostarczaną przez Instantor AB(nr rej. 556818-2835), jak również jej spółki zależne i stowarzyszone (Instantor”,”my“,”nas” lub”nasz“). Instantor jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szwecji, Vasagatan 11, 111 20 Sztokholm. Niniejszy Regulamin i Polityka PrywatnościInstantor oraz wszelkie dodatkowe warunki, na które wyrazisz zgodę, stanowią umowę i całość umowy pomiędzy Tobą, tj. użytkownikiemSerwisu (“użytkownik” lub “ty“) a Instantor (razem nazywanych (“Umową“). Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zapoznaj się z poniższymi informacjami.

1. Akceptacja Regulaminu i zmian

1.1 Uzyskując dostęp lub korzystając z Serwisu, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz niniejszy Regulamin. Jeśli nie akceptujesz Regulaminu, nie korzystaj z Serwisu.

1.2 Instantor zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego  Regulaminu w dowolnym momencie, według własnego uznania. Jeżeli ww. zmiany będą miały dla ciebie istotny niekorzystny wpływ, powiadomimy Cię z wyprzedzeniem o jakichkolwiek takich zmianach co najmniej dwa (2) miesiące przed wejściem w życie tych zmian, za pośrednictwem wiadomości email lub poprzez publikację zaktualizowanego Regulaminu na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z Serwisu po wejściu w życie wszelkich zmian Regulaminu będzie traktowane jako akceptacja zaktualizowanego Regulaminu. Zaktualizowany Regulamin będzie obowiązywać w przyszłości, i nie będzie posiadał skutku wstecznego. Jeśli nie zaakceptujesz zmian w Umowie, możesz, nie później niż w momencie wejścia w życie tych zmian, rozwiązać umowę bezpłatnie i ze skutkiem natychmiastowym.

2. Serwis

2.1 Serwis Instantor umożliwia Tobie jako konsumentowi szybką i bezpieczną identyfikację użytkownika oraz przekazywanie informacji finansowych, o których udostępnienie mogą wnioskować banki, instytucje kredytowe i inne podmioty w związku z transakcjami lub usługami online, takimi jak wnioski kredytowe i pożyczkowe, potwierdzenia rachunków dla wypłat i procesy KYC (Know Your Customer) (“Usługa“).

2.2 Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem własnego banku internetowego lub podobnego instrumentu. Za Twoją uprzednią wyraźną zgodą wyodrębnimy odpowiednie dane osobowe i finansowe z Twojego banku internetowego, jako niezbędne do świadczenia usług Serwisu. Powyższe dane mogą obejmować Twój numer PESEL, numer konta, dane kontaktowe, miesięczne przepływy środków pieniężnych (wynagrodzenie i wydatki), płatników i odbiorców płatności, kredyty w rachunku bieżącym, pożyczki i inne transakcje. Dane są wkomponowane w raport, który przesyłasz do strony trzeciej, której udzieliłeś zgody na udostępnienie swoich danych za pośrednictwem Serwisu.

2.3 Realizacja głównych elementów Serwisu (tj. gromadzenie, strukturyzacja i dostarczanie twoich danych) nie potrwa dłużej niż od kilku sekund do kilku minut za każdym razem, kiedy korzystasz z Serwisu. Poza zapewnieniem dostępu do informacji określonych w naszej Polityce Prywatności, nie musisz udostępniać Instantor żadnych dodatkowych informacji w celu korzystania z Serwisu.

3. Zobowiązania Użytkownika

Jako użytkownik Serwisu zobowiązujesz i zgadzasz się przestrzegać następujących zasad:

(A) Będziesz korzystał z Serwisu wyłącznie w celach dozwolonych przez i zgodnych z:

(i) Regulaminem; i

(ii) wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami lub ogólnie akceptowanymi praktykami lub wytycznymi w odpowiednich jurysdykcjach;

(B) Jesteś prawowitym posiadaczem konta bankowego i masz prawo do udostępniania nam istotnych informacji z Twojego banku internetowego, w tym informacji o rachunkach, które możesz posiadać wspólnie z innymi osobami;

(C) Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę poufności swoich danych osobowych dotyczących bezpieczeństwa, takich jak dane logowania do banku internetowego;

(D) Masz co najmniej 18 lat i posiadasz zdolność prawną do akceptacji niniejszego Regulaminu;

(E) jakiekolwiek korzystanie z Serwisu przez jakąkolwiek inną osobę trzecią jest surowo zabronione. Zobowiązujesz się natychmiastowo powiadomić Instantor o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa, o którym będziesz posiadać wiedzę;

(F) Zobowiązujesz się nie korzystać z Serwisu w nielegalnych i/lub nieuprawnionych celach;

(G) Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że jakiekolwiek zautomatyzowane korzystanie z Serwisu jest zabronione;

(H) Dostarczysz prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje, w tym informacje o wszystkich transakcjach i odbiorcach płatności, dla określonego konta bankowego i okresu, wyodrębnione z wyciągu z konta w Twoim banku internetowym lub podobnym instrumencie, i nie będziesz w nieuczciwy sposób wstrzymywać lub modyfikować takich informacji; i

(I) Nie będzie dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, modyfikować ani deasemblować żadnego z elementów oprogramowania Serwisu, za wyjątkiem i wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

(3.2) Jeśli nie zastosujesz się do postanowień Sekcji 3, nie będziesz uprawniony do korzystania z Serwisu. W przypadku korzystania z Serwisu z naruszeniem postanowień niniejszej Sekcji 3 lub w przypadku, gdy korzystanie może spowodować szkody dla Instantor lub strony trzeciej, Instantor ma prawo natychmiastowo zawiesić dostęp lub wypowiedzieć Umowę, powiadamiając o tym na piśmie.

4. Wymagania komunikacyjne i techniczne

4.1 Zgadzasz się, że wszelka komunikacja z Instantor w związku z Serwisem będzie prowadzona za pośrednictwem internetu i poczty e-mail oraz że Umowa zostanie zawarta w języku angielskim lub w języku urzędowym Twojego kraju zamieszkania. Podstawowym językiem Instantor do komunikacji z Tobą jest język angielski. Jednak na Twoją prośbę i wtedy, kiedy będzie to możliwe, otrzymasz taką komunikację w oficjalnym języku Twojego kraju zamieszkania.

4.2 W celu korzystania z Serwisu, musisz mieć dostęp do połączenia internetowego. Serwis może być używany z większością przeglądarek internetowych i nie wymaga instalacji specjalnego oprogramowania.

4.3 Nieprzestrzeganie tych kryteriów może skutkować dodatkowymi sesjami z powodu braku technicznej wydajności Serwisu. Instantor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki w Serwisie powstałe z powodu braku niezbędnego sprzętu lub oprogramowania i/lub przepustowości Internetu. Instantor zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań technicznych w dowolnym czasie.

5. Prywatność i dane osobowe

5.1 W ramach świadczenia dla Ciebie usług Serwisu, musimy zbierać i wykorzystywać niektóre Twoje dane osobowe. Nasze praktyki dotyczące prywatności są opisane w naszej Polityce Prywatności.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1 Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Instantor, jego podmioty stowarzyszone, pracownicy, agenci, płatnicy i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne konsekwencje lub szkody, które mogą zostać poniesione przez Ciebie, niezależnie od tego, jakie są ich przyczyny i lub inne teorie odpowiedzialności. Obejmuje to między innymi utratę zysku (bezpośrednio lub pośrednio), utratę wartości firmy lub reputacji gospodarczej oraz wszelkie inne straty niematerialne.

6.2 Ponieważ niektóre jurysdykcje zabraniają wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, powyższe ograniczenie mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Jeśli jakiekolwiek ograniczenia zostaną uznane za niemożliwe do zastosowania lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, maksymalna odpowiedzialność firmy Instantor względem szkód pośrednich zostanie ograniczona do łącznej wartości 1,000 SEK.

6.3 W żadnym wypadku, o ile nie wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, całkowita odpowiedzialność firmy Instantor wynikająca z Serwisu lub niniejszego Regulaminu, choćby wynikająca z umowy, statutu lub innego, nie przekroczy 1,000 SEK.

7. Warunki gwarancji

7.1 Chociaż celem firmy Instantor jest zapewnienie możliwie najlepszej usługi, Instantor nie może zagwarantować dostępności Usługi, wiarygodności ani dokładności informacji dostarczanych za pośrednictwem Usługi. Instantor nie może zostać pociągnięta do jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeśli Serwis nie jest dostępny lub jeśli informacje lub funkcje nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

7.2 Instantor nie gwarantuje, że (i) Serwis spełni Twoje wymagania, (ii) Serwis będzie działał w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów, (iii) wyniki, które mogą być uzyskane za pośrednictwem Serwisu będą dokładne lub wiarygodne, (iv) jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu spełni oczekiwania Użytkownika, (v) wszelkie błędy w technologii zostaną poprawione, lub (vi) że każda strona trzecia podejmująca decyzje w oparciu o informacje o Tobie otrzymane za pośrednictwem Serwisu będzie odpowiednia, będzie działała na Twoją korzyść lub w inny sposób spełni Twoje oczekiwania.

7.3 Użytkownik korzysta z Serwisu wyłącznie na własne ryzyko. Serwis jest dostarczany na zasadzie “tak jak jest” i “jak jest dostępna”. Instantor jednoznacznie zrzeka się wszelkich gwarancji dotyczących serwisu i wszystkich informacji zawartych lub dostępnych w Serwisie, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi domniemanych gwarancji w odniesieniu do wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw osób trzecich.

8. Rekompensata

Użytkownik zgadza się chronić i w pełni zrekompensować firmę Instantor i jej podmioty stowarzyszone w związku z wszelkimi roszczeniami osób trzecich, odpowiedzialności, odszkodowawczymi, wydatkami i kosztami (w tym między innymi uzasadnionymi opłatami za usługi prawne) spowodowanymi lub wynikającymi z korzystania z Serwisu, naruszenie niniejszego Regulaminu lub naruszenia przez Ciebie, lub naruszenie przez jakiegokolwiek innego użytkownika Twojego konta, jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innego prawa jakichkolwiek innych osób.

9. Własność intelektualna

9.1 Instantor, dostawcy Instantor i/ ub ich licencjodawcy posiadają wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej (w tym, lecz nie ograniczając się do, znaki towarowe, prawa autorskie, wzory wynalazków, kod patentowy i źródłowy oraz funkcje w Serwisie) w Serwisie. Niniejszy Regulamin nie przenosi prawa własności intelektualnej od Instantor, a wszelkie prawa, tytuły i udziały pozostaną wyłączną własnością Instantor. Instantor AB, instantor.com, logo i wszelkie inne znaki towarowe, usługowe, grafiki i logo używane w związku z Serwisem są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Instantor.

9.2 Korzystanie z Serwisu nie daje użytkownikowi prawa ani licencji do powielania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób znaków towarowych Instantor lub innych podmiotów trzecich.

10. Siła wyższa

Niniejszym zwalniasz Instantor z odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niepowodzenia dostarczenia usług, jeśli w zakresie wynikającym z okoliczności, których nie da się w rozsądny sposób przewidzieć lub spowodowanych działaniem siły wyższej, takich jak pożary, powodzie, wybuchy, zamieszki, wojny, huragany, sabotaż, terroryzm, wandalizm, wypadek, działania organów państwowych, ustawodawstwo, nakazy sądowe, strajki pracownicze i inne podobne zdarzenia, mimo uzasadnionych starań danej strony w celu zapobieżenia, uniknięcia, opóźnienia lub złagodzenia skutków takich działań lub zdarzeń, a także które to zdarzenia nie mogą być spowodowane niedotrzymaniem przez stronę zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

11. Inne

11. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny sąd właściwej jurysdykcji stwierdzi, że jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub jakakolwiek jego część nie ma mocy prawnej, postanowienie to zostanie wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, a pozostała część Warunków będzie nadal obowiązywać w pełni mocy.

11.2 W przypadku pytań dotyczących niniejszego Regulaminu, prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail na adres contact@instantor.com. Kontaktując się z nami poprzez e-mail, prosimy nie podawać danych personalnych lub finansowych.

12. Okres obowiązywania i rozwiązanie

Niniejsza Umowa wchodzi w życie po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu i pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. Możesz wypowiedzieć Umowę bezpłatnie, w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@instantor.com. Z zastrzeżeniem wszelkich innych praw do wypowiedzenia opisanych w niniejszym Regulaminie, Instantor przekaże ci pisemne powiadomienie na dwa (2) miesiące przed wypowiedzeniem, jeśli Instantor zechce wypowiedzieć Umowę.

13. Reklamacje

13.1 Dokładamy wszelkich starań, aby zapewniać Ci najwyższej jakości usługi. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany naszym Serwisem lub uważasz, że podczas korzystania z Serwisu wystąpił błąd, skontaktuj się z nami jak najszybciej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszej procedury składania reklamacji lub złożyć reklamację, możesz skontaktować się z nami pod adresem contact@instantor.com.

13.2 Zajmiemy się Twoją reklamacją niezwłocznie i postaramy się odpowiedzieć na każdą reklamację w ciągu 15 dni roboczych od daty jej otrzymania. Jeśli ze szczególnych przyczyn nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi w ciągu 15 dni roboczych, powiadomimy Cię o tych przyczynach i możemy wydłużyć okres na odpowiedź do maksymalnie 35 dni. Jeśli nie otrzymasz od nas ostatecznej odpowiedzi lub nie jesteś zadowolony z tej odpowiedzi, możesz, jeśli mieszkasz w Szwecji, skontaktować się z Integritetsskyddsmyndigheten w celu złożenie reklamacji w Box 174, 101 23 Stockholm, e-mail imy@imy.se. Powyższą reklamację należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od daty naszej ostatecznej odpowiedzi. Jeżeli jesteś rezydentem spoza Szwecji, możesz również posiadać prawo skierowania swojej reklamacji do lokalnego rzecznika praw obywatelskich w Twoim kraju oraz postępowania zgodnie z lokalnymi procedurami pozasądowymi i odwoławczymi w celu złożenia reklamacji. Więcej informacji możesz znaleźć na stronie internetowej europejskiej sieci skarg konsumenckich pod adresem https://ec.europa.eu.

14. Właściwe prawo i rozstrzyganie sporów

Regulamin i i stosunki między użytkownikiem a Instantor podlegają prawu szwedzkiemu i są interpretowane zgodnie z nim, bez wprowadzania w życie zasad kolizyjnych, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa obowiązującego w kraju zamieszkania użytkownika. W przypadku, gdy zastosowanie prawa szwedzkiego byłoby sprzeczne z prawem obowiązującym w kraju zamieszkania użytkownika, to ww. prawo krajowe ma zastosowanie, w minimalnym możliwym zakresie, do Regulaminu. Sądy Szwecji lub sądy twojego kraju zamieszkania, według własnego wyboru, będą właściwe w przypadku jakiegokolwiek sporu, kontrowersji lub roszczeń wynikających z Regulaminu lub stosunku pomiędzy Tobą a Instantor.