TERMENI ȘI CONDIȚII INSTANTOR

Acești termeni și condiții (în continuare “Termenii“) reglementează accesul dvs. și/sau utilizarea Serviciului (așa cum este definit mai jos) pe care vi le oferă compania Instantor AB(cu numărul de înregistrare 556818-2835), precum și filialele și afiliații săi (în continuare “Instantor” , “Noi“, “nouă” sau “nostru“). Instantor este o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Suedia, la Vasagatan 16, 111 20 Stockholm. Acești Termeni și Politica de ConfidențialitateInstantor inclusiv orice termeni suplimentari cu care sunteți de acord, constituie un acord și reprezintă  întregul acord între dvs., adică utilizatorul Serviciului (în continuare “utilizatorul” sau “dvs.”) și Instantor (împreună, în continuare “Acordul“). Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații înainte de a utiliza Serviciul.

1. Acceptarea Termenilor și a modificărilor

1.1.Prin accesarea sau utilizarea Serviciului, recunoașteți că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord cu acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii, nu utilizați Serviciul.

1.2.Instantor își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment, la discreția sa. În cazul în care astfel de modificări au un efect advers  semnificativ asupra dvs., vă vom anunța în prealabil cu privire la orice schimbări cu cel puțin două (2) luni înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări, prin e-mail sau prin publicarea Termenilor actualizați pe website-ul nostru. Continuarea utilizării Serviciului după intrarea în vigoare a oricăror modificări ale Termenilor va fi considerată o acceptare tacită a Termenilor actualizați. Termenii actualizați vor produce  efect pentru viitor  și nu retroactiv. Dacă nu acceptați modificările aduse contractului, puteți denunța Acordul fără costuri și cu efect imediat, cel târziu până la intrarea în vigoare a modificărilor specificate.

2. Serviciul

2.1.Serviciul Instantor vă permite să vă identificați în mod rapid și sigur și să transmiteți informații financiare care pot fi solicitate de bănci, instituții de credit și altele asemenea în legătură cu tranzacții sau servicii online, cum ar fi cererile de împrumut și de credit, confirmările de plată și procesele KYC (Know Your Customer) (în continuare “Serviciul“).

2.2.Accesați Serviciul prin intermediul propriului serviciu de internet bancar sau al altora similare. Cu permisiunea dvs. explicită în prealabil, vom extrage datele personale și financiare relevante de la serviciul dvs. de internet bancar, după cum este necesar pentru a furniza Serviciul. Acestea pot include Codul Numeric Personal, numărul contului, datele de contact, fluxul lunar de lichidități (salarii și cheltuieli), plătitorii și beneficiarii plăților, descoperirile de cont, împrumuturile și alte tranzacții. Datele sunt compilate într-un raport, pe care îl trimiteți terței părți cu care ați fost de acord să împărtășiți datele personale  prin intermediul Serviciului.

2.3.Executarea elementelor principale ale Serviciului (adică colectarea, structurarea și distribuirea informațiilor dvs.) nu va dura mai mult de câteva secunde până la câteva minute, cu fiecare ocazie în care îl utilizați Serviciul. Cu excepția furnizării accesului la informațiile descrise în Politica noastră de Confidențialitate, nu este necesar să oferiți către Instantor nicio informație pentru a utiliza Serviciul.

3. Obligațiile utilizatorului

3.1.În calitate de utilizator al Serviciului, garantați și sunteți de acord să respectați următoarele:
(A) Veți folosi Serviciul numai în scopuri care sunt permise de și în conformitate cu:

(i) Termenii; și

(ii) orice lege, reglementare sau practici general acceptate în jurisdicțiile relevante;

(B) Sunteți deținătorul legal al contului bancar specificat și aveți dreptul de a pune la dispoziția noastră informații relevante de la serviciul dvs. de internet bancar, inclusiv informații despre conturile pe care le puteți deține împreună cu altcineva;
(C) Aveți responsabilitatea exclusivă pentru protejarea confidențialității informațiilor dvs. personale de securitate, cum ar fi datele de conectare ale serviciului dvs. de internet bancar;
(D) Aveți cel puțin 18 ani și aveți capacitate deplină de exercițiu pentru a adera la acești Termeni;
(E) orice utilizare a Serviciului de către orice altă persoană sau terțe părți este strict interzisă. Sunteți de acord să notificați de îndată Instantor cu privire la orice utilizare neautorizată sau orice încălcare a securității de care v-ați dat seama;
(F) Nu veți folosi Serviciul pentru nicio utilizare ilegală și/sau neautorizată;
(G) Ați luat la cunoștință  și sunteți de acord că orice utilizare automată a Serviciului este strict interzisă;
(H) Veți furniza informații corecte, exacte, de actualitate și complete, inclusiv informații despre toate tranzacțiile și beneficiarii plăților pentru contul bancar specificat și perioada de timp, așa cum reies din contul dvs. de internet bancar  sau altul similar și nu veți reține sau modifică astfel de informații în mod fraudulos; și
(I) Nu veți decompila, încerca să reproduceți, modificați sau dezasamblați nicio componentă  a software-ului Serviciului cu excepția și numai în măsura permisă de legea aplicabilă.

3.2.În cazul în care decideți să nu respectați Secțiunea  3, nu aveți dreptul să utilizați Serviciul. În cazul în care utilizați Serviciul cu încălcarea prezentei Secțiuni 3 sau dacă utilizarea poate cauza pagube către Instantor sau unei terțe părți, Instantor are dreptul să suspende imediat accesul sau să rezilieze Acordul prin notificarea în scris a acestei decizii.

4. Comunicare și cerințe tehnice

4.1.Sunteți de acord că orice comunicare cu Instantor în legătură cu Serviciul va fi efectuată prin mediul online și prin e-mail,  și că Acordul va fi încheiat în limba engleză sau în limba oficială a țării dvs. de reședință. Limba principală pentru comunicarea dintre dvs. și Instantor este Engleza. Cu toate acestea, la solicitarea dvs. și acolo unde este posibil, veți primi astfel de comunicări în limba oficială a țării dvs. de reședință.

4.2.Pentru a utiliza Serviciul, trebuie să aveți acces la o conexiune la internet. Serviciul poate fi utilizat cu un browser de internet de nivel mediu și nu necesită instalarea unui software special.

4.3.Nerespectarea acestor criterii poate duce la mărirea numărului de sesiuni din cauza lipsei de calitate a performanței tehnice a Serviciului. Instantor nu este responsabil pentru defecțiunile din Serviciu care apar din cauza faptului că nu dispuneți de echipamentul, hardware-ul sau software-ul și/sau capacitatea de internet necesară. Instantor își rezervă dreptul de a modifica din când în când cerințele tehnice.

5. Confidențialitatea și datele personale

5.1.În cadrul furnizării Serviciului, trebuie să colectăm și să folosim anumite date personale despre dvs. Practicile noastre de confidențialitate sunt descrise în Politica noastră de Confidențialitate.

6. Limita răspunderii

6.1.Înțelegeți și sunteți de acord în mod expres că Instantor, filialele, angajații, agenții, contribuabilii și licențiatorii nu vor fi răspunzători față de dvs. pentru niciun fel de daune directe, indirecte, incidentale, speciale sau de natură exemplară sub niciun temei. Această acceptare include, dar nu se limitează la, orice pierdere a profitului (indiferent dacă este suportată direct sau indirect), orice pierdere a fondului comercial sau a reputației întreprinderii și a oricărei alte pierderi necorporale.

6.2.Deoarece unele jurisdicții interzic excluderea sau limitarea răspunderii pentru daune secundare sau accidentale, este posibil ca limitarea de mai sus să nu se aplice pentru dvs. În cazul în care oricare limitări sunt considerate inaplicabile din orice motiv, răspunderea maximă a Instantor față de dvs. pentru orice tip de daune indirecte este limitată la suma totală de 1.000 SEK.

6.3.În nici un caz, dacă legislația nu prevede altfel, răspunderea totală a Instantor care decurge din sau în legătură cu Serviciul sau Termenii, oricare ar fi aceștia, inclusiv dintr-un contract, prejudiciu, statut sau alte asemenea documente, nu va depăși suma de 1.000 SEK.

7. Neasumarea răspunderii cu privire la garanție

7.1.Deși intenția Instantor este de a oferi cele mai bune servicii posibile, acesta nu poate garanta disponibilitatea Serviciului sau fiabilitatea sau acuratețea informațiilor prezentate prin intermediul Serviciului. Instantor nu poate fi tras la răspundere dacă Serviciul nu este disponibil sau dacă orice informație sau funcționalitate nu performează conform așteptărilor.

7.2.Instantor nu garantează că (i) Serviciul va satisface cerințele dvs., (ii) Serviciul va funcționa neîntrerupt, în timp util, sigur sau fără erori, (iii) rezultatele obținute prin utilizarea Serviciului vor fi precise sau de încredere (iv) calitatea oricăror produse, servicii, informații sau alte materiale achiziționate sau obținute de dvs. prin intermediul Serviciului va satisface așteptările dvs.; (v) orice eroare tehnică  va fi corectată; sau (vi) că orice terță parte care ia decizii în baza informațiilor despre dvs. primite prin intermediul Serviciului va fi exactă, în favoarea dvs. sau va răspunde în alt mod așteptărilor dvs.

7.3.Utilizarea de către dvs. a Serviciului este efectuată pe propria răspundere. Serviciul este furnizat “așa cum este” și “în limita disponibilității”. Instantor declară în mod expres că nu își asumă garanții de orice natură cu privire la Serviciu și toate informațiile incluse în acesta sau accesibile din partea Serviciului, fie în mod expres sau implicit, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate, potrivirea pentru un anumit scop și cu privire la neîncălcarea drepturilor terțelor persoane.

8. Despăgubiri

Sunteți de acord să protejați și să despăgubiți pe deplin Instantor și afiliații săi pentru orice creanță, răspundere, daune, cheltuieli și costuri (inclusiv, dar fără a se limita la onorarii avocațiale rezonabile) cauzate sau izvorâte din utilizarea de către dvs. a Serviciului, încălcarea acestor Termeni sau încălcarea de către dvs. sau de către orice alt utilizator al contului dvs. a oricărei proprietăți intelectuale sau a altui drept al terților.

9. Proprietatea intelectuală

9.1.Instantor, furnizorii Instantor și/sau licențiatorii săi dețin toate drepturile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală asupra Serviciului (inclusiv, dar fără a se limita la mărcile comerciale, drepturi de autor, design și invenții, brevete și cod sursă, și funcționalități în cadrul Serviciului). Acești Termeni nu transferă către dvs. nicio formă de proprietate intelectuală, iar toate drepturile, titlurile și fructele  acestor  proprietăți vor rămâne numai în posesia  Instantor. Instantor AB, instantor.com, sigla și toate celelalte mărci comerciale, mărci de servicii, elemente grafice și logo-uri utilizate în legătură cu Serviciul sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Instantor.

9.2.Utilizarea de către dvs. a Serviciului nu vă conferă dreptul sau licența de a reproduce sau de a utiliza în orice alt mod mărcile comerciale ale Instantor sau alte terțe mărci comerciale.

10. Forța majoră

Declarați în mod expres că eliberați Instantor de răspundere pentru orice întârziere sau neajuns  al performanței dacă și în măsura în care acestea sunt cauzate de circumstanțe care nu pot fi prevăzute  în mod rezonabil sau care sunt cauzate în alt mod de o forța majoră sau de circumstanțe sub controlul părții care revendică  forța majoră, inclusiv acte divine, incendii, inundații, război, uragan, sabotaj, terorism, vandalism, accident, stare de necesitate, acte guvernamentale, ordonanțe, greve de muncă și alte evenimente similare, în ciuda eforturilor rezonabile ale părții de a preveni acele evenimente sau întâmplări și pentru acele evenimente care nu pot fi atribuite neîndeplinirii obligațiilor care îi revin părții în temeiul acestor Termeni.

11. Diverse

11.1.Dacă, din orice motiv, o instanță competentă constată că orice prevedere a acestor Termeni sau orice parte a acestora este inaplicabilă, acea prevedere va fi executată în măsura maximă permisă, iar restul acestor Termeni vor continua să producă efecte.

11.2.Pentru întrebări referitoare la acești Termeni sau Serviciu, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa contact@instantor.com. Vă rugăm să nu includeți informații despre contul personal sau financiar atunci când ne contactați prin e-mail.

12. Termen și reziliere

Prezentul Acord intră în vigoare atunci când vă exprimați acordul cu acești Termeni și rămâne în vigoare până la rezilierea oricărei părți. Puteți anula acordul în mod gratuit, în orice moment, prin notificare scrisă, prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@instantor.com. Sub rezerva oricăror altor drepturi de încetare descrise în acești Termeni, Instantor vă va oferi o notificare scrisă cu două (2) luni înainte de reziliere, dacă Instantor dorește să rezilieze Acordul.

13. Reclamații

13.1.Ne angajăm să vă asigurăm că primiți un serviciu de înaltă calitate. În cazul în care sunteți nemulțumit de Serviciul nostru sau credeți că a apărut o eroare în utilizarea Serviciului, vă rugăm să ne contactați cât mai curând posibil. Pentru detalii complete despre procedura noastră  de reclamație sau pentru a trimite o plângere, ne puteți contacta la adresa contact@instantor.com.

13.2.Ne vom ocupa prompt de reclamația dvs. și vom urmări să soluționăm orice plângere în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care am primit reclamația. Dacă, din motive concrete, nu vă putem oferi un răspuns în decurs de 15 zile lucrătoare, vă vom notifica despre astfel de motive și vom putea  prelungi perioada de răspuns până la 35 de zile. Dacă nu primiți răspunsul nostru final sau sunteți nemulțumit de răspunsul nostru final, puteți, dacă vă aflați în Suedia, să contactați Allmänna Reclaationsnämnden pentru a depune o plângere la adresa: Box 174, 101 23 Stockholm, Suedia, e-mail arn@arn.se . Termenul pentru depunerea plângerilor este de 6 luni de la data răspunsului nostru final. Dacă aveți domiciliul în afara Suediei, puteți avea dreptul să îndreptați plângerea către ombudsmanul din țara dvs. și să urmați procedurile extrajudiciare și de recurs din țara dvs. pentru a vă înregistra reclamația. Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul web al rețelei europene de reclamații financiare pentru consumatori la adresa: https://ec.europa.eu.

14. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Termenii și relația dintre dvs. și Instantor vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile Suediei, fără a aduce atingere principiilor conflictelor de legi, sub rezerva oricăror prevederi obligatorii din legislația țării dvs. de reședință. În cazul în care aplicarea legislației suedeze ar fi contrară legislației naționale din țara în care utilizatorul are domiciliul, o astfel de legislație națională se va aplica, în măsura posibilității, Termenilor. Instanțele din Suedia sau instanțele din țara dvs. de reședință, la alegerea dvs., vor avea jurisdicție asupra oricărui litigiu, controversă sau revendicare care decurge din sau în legătură cu Termenii sau relația dintre dvs. și Instantor.