INSTANTOR – ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor (“Användarvillkoren”) gäller för din åtkomst till och användning av Tjänsterna (såsom definieras nedan) vilka tillhandahålls av Instantor AB (organisationsnummer 556818-2835), samt dess koncernbolag (Instantor, vi, oss eller våra). Instantor är ett aktiebolag med sitt säte i Sverige och med adress Vasagatan 11, 111 20 Stockholm. Dessa Användarvillkor och Instantors Integritetspolicy samt andra villkor som du kan komma att godkänna vid användning av Tjänsterna utgör ett avtal mellan dig som använder Tjänsterna (användaren eller du) och Instantor (tillsammans “Avtalet”). Vänligen läs därför noggrant igenom nedan innan du använder Tjänsterna.

1. Godkännande av Användarvillkoren och ändringar

1.1 Genom att använda Tjänsterna godkänner du att du har läst, förstått och godkänt dessa Användarvillkor. Om du inte godkänner dessa Användarvillkor bör du inte använda Tjänsterna.

1.2 Instantor förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor utan förvarning. Om vi bedömer att sådana ändringar har en negativ inverkan på användare av Tjänsten kommer vi dock alltid att meddela vi dig om ändringarna minst två (2) månader innan de träder i kraft, via e-post eller genom att lägga upp de ändrade Villkoren på vår hemsida. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter att de ändrade Villkoren träder i kraft utgör ett godkännande av de ändrade Villkoren. De ändrade Villkoren gäller då tills vidare, men inte retroaktivt. Om du inte godkänner ändringarna i Villkoren kan du senast då de träder i kraft avsluta Avtalet gratis och med omedelbar effekt.

2. Tjänsterna

2.1 Instantors tjänster låter dig som konsument, på ett snabbt och säkert sätt, identifiera dig och tillhandahålla finansiell information som kan efterfrågas av verksamhetsutövare som banker, kreditinstitut och andra organisationer i samband med utförande av tjänster eller transaktioner online, t.ex. I samband med en ansökan om lån eller kredit, bekräftelse av konton för utbetalningar och processer för kundkännedom (Know Your Customer-processer) (Tjänsterna).

2.2 Du får åtkomst till Tjänsterna via din internetbank eller en liknande tjänst. Med ditt uttryckliga medgivande samlar vi in relevanta personuppgifter och ekonomiska information från din internetbank för att tillhandahålla Tjänsterna. Denna information kan inkludera ditt namn, personnummer, kontonummer, kontaktinformation, utgifter och inkomster per månad, utbetalare och mottagare av betalningar, kontokrediter, lån och andra transaktioner. Informationen sammanställs i en rapport som du skickas till den verksamhetsutövare som du har medgett att dela din information med via Tjänsterna. Som en del av rapporten kan vi komma att lyfta fram och belysa information från dina konton som vi anser vara av vikt för att bedöma din identitet och ekonomiska status, t.ex. ditt kontosaldo vid olika tidpunkter, lön och andra inkomster, antal krediter och lån, samlat månadssparande, totala boendekostnader, investeringar och liknande.

För att ge en så samlad bild som möjligt av din ekonomiska status och kapacitet, samlar vi in information från alla dina konton som används för att utföra betalningar, d.v.s. typiskt sett lönekonton, transaktionskonton och kreditkortkonton. Vi samlar även in information från andra konton såsom sparkonton och lånekonton som är tillgängliga i den internetbank du väljer via Tjänsten.

2.3 Utförandet av de huvudsakliga delarna av Tjänsterna (d.v.s. insamling, strukturering och leverans av din information) tar endast ett par sekunder till ett par minuter varje gång du använder Tjänsterna. Efter detta har Instantor inte längre möjlighet att få åtkomst till din internetbank. Utöver Kontoinformation (såsom definieras i Integritetspolicyn) behöver du inte ge Instantor tillgång till någon information för att använda Tjänsterna.

3. Användarens skyldigheter

3.1 Som användare av Tjänsterna godkänner du och åtar dig att efterleva följande regler för Tjänsterna:

(A) Du skall endast använda Tjänsterna i enlighet med:

(i) Användarvillkoren; och

(ii) tillämplig lag, och riktlinjer;

(B) Du skall vara innehavare av och ha rätt att ge Instantor åtkomst till din internetbank och relevant information för att utföra Tjänsterna, dela informationen med relevant verksamhetsutövare, särskilt i fråga om information om konton du har tillsammans med någon annan person;

(C) Du ansvarar själv för att hålla information nödvändig för åtkomst till din information säker, t.ex. Inloggningsuppgifter till din internetbank;

(D) Du är minst 18 år gammal och har rättslig förmåga att godkänna dessa Användarvillkor;

(E) Du skall omedelbart meddela Instantor om obehörig användning av dina inloggningsuppgifter eller andra säkerhetshot som du blir medveten om i samband med användande av Tjänsterna;

(F) Du skall inte använda Tjänsterna för olagliga/obehöriga ändamål;

(G) Du bekräftar och godkänner att automatiserad användning av Tjänsterna är förbjuden;

(H) Du skall tillhandahålla, korrekt, aktuell och komplett information, inklusive information om alla transaktioner och betalningsmottagare för aktuella bankkonton och tidsperioder, och inte försöka att manipulera, ändra eller undanhålla sådan information, och;

(I) Du skall inte dekompilera någon del av mjukvaran som används för att tillhandahålla Tjänsterna utöver vad som tillåts av gällande lagstiftning eller försöka kringgå de säkerhetsmässiga eller andra begränsningar som gäller för Tjänsterna.

3.2 Om du inte följer de regler som anges ovan har du inte rätt att använda Tjänsterna. Vid brott mot reglerna ovan, eller om din användning riskerar att skada Instantor eller tredje man är Instantor berättigade att omedelbart stänga av din åtkomst till Tjänsterna eller avsluta Avtalet genom att meddela dig om detta skriftligen.

4. Kommunikation och tekniska krav

4.1 Du godkänner att all kommunikation med Instantor gällande Tjänsterna skall ske online via e-post, samt att Avtalet ingås på engelska eller på det officiella språket i ditt hemland. Instantors huvudsakliga språk för kommunikation är engelska, men du kan på begäran få kommunikation på det officiella språket i ditt hemland.

4.2 Du behöver en internetuppkoppling för att använda Tjänsterna. Tjänsterna kan användas med en vanlig webbläsare och kräver ingen särskild mjukvara.

4.3 Även om prestanda hos din utrustning, såsom webbläsare och internetuppkoppling, kan påverka Tjänstens kvalitet är vanligtvis standardmässiga och allmänt använda produkter tillräckliga för användande av Tjänsten. Instantor ansvarar dock inte för eventuella fel i Tjänsterna som orsakas av att du inte har tillräcklig utrustning. Instantor förbehåller sig rättigheten att ändra de tekniska kraven för Tjänsten utan ditt godkännande.

5. Integritet och personuppgifter

5.1 För att tillhandahålla Tjänsterna behöver vi samla in och använda vissa av dina personuppgifter. Du kan läsa om hur dina personuppgifter samlas in och behandlas i vår Integritetspolicy.

6. Ansvarsfriskrivning

6.1 Instantor är vid utförandet av Tjänsterna ansvarigt gentemot dig i den utsträckning som anges i lagen (2010:751) om betaltjänster. Utöver vad som följer av tvingande bestämmelser i denna lag eller annan tvingande lag, skall inte Instantor (eller dess koncernbolag och representanter) under några omständigheter vara ansvarigt gentemot dig eller något tredje part för några direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstått i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna.

6.2 Om inte annat följer av tvingande lag skall Instantors totala ansvar för skador i anslutning till din användning av Tjänsterna aldrig överstiga 500 kronor.

7. Friskrivning

7.1 Även om Instantor alltid försöker tillhandahålla de bästa möjliga tjänsterna kan vi inte garantera att Tjänsterna alltid kommer att vara fullt tillgängliga, eller att informationen som presenteras genom Tjänsterna är korrekt. Instantor kan inte hållas ansvarig för att Tjänsterna är otillgängliga eller för att information eller delar av Tjänsterna är inkorrekta eller inte fungerar som förväntat.

7.2 Instantor kan inte garantera att (i) Tjänsterna uppfyller dina krav, (ii) Tjänsterna är kontinuerligt tillgängliga, säkra eller felfria, (iii) resultaten som fås genom användning av Tjänsterna är korrekta eller pålitliga, (iv) kvaliteten av produkter, tjänster, information eller annat material som erhålles genom Tjänsterna eller att dessa motsvarar dina förväntningar, (v) eventuella tekniska fel rättas, eller (vi) att verksamhetsutövare som fattar beslut om dig baserat på information de fått genom din användning av Tjänsterna som är korrekta eller fördelaktiga för dig, eller att de på annat sätt motsvarar dina förväntningar.

7.3 Användning av Tjänsterna sker helt på egen risk. Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick. Instantor friskriver sig uttryckligen från alla typer av garantier gällande Tjänsterna och all information som är tillgänglig genom eller erhålls via dem intrång på tredje parters rättigheter.

8. Skadestånd

Du kan hållas ersättningsskyldig mot Instantor och dess dotterbolag för anspråk från tredje man, skador, utgifter och kostnader (inklusive rimliga ombudskostnader) som orsakas av din användning av Tjänsterna, ditt brott mot Avtalet, eller av annan användare på ditt konto, eller ditt intrång i Instantors (eller dess licensgivares) immateriella eller andra rättigheter.

9. Immaterialrätt

9.1 Instantor, dess leverantörer och/eller licensgivare äger alla rättigheter, inklusive immateriella äganderättigheter (inklusive men ej begränsat till varumärken, upphovsrätt, rättigheter i design, uppfinningar, patent samt källkod och funktioner) i Tjänsterna.

9.2 Avtalet överför inte någon immateriell egendom från Instantor till dig, och all äganderätt, och andra rättigheter hänförliga till Tjänsterna skall fortsatt endast tillhöra Instantor och dess licensgivare. Instantor AB, instantor.com, Instantors logga och andra varumärken, tjänstemärken, grafik och loggor som används i Tjänsterna är varumärken eller domäner som tillhör Instantor.

9.3 Din användning av Tjänsterna ger dig inte på något sätt rättighet eller licens att återskapa eller på annat sätt använda varumärken som tillhör Instantor eller tredje parter.

10. Force majeure

Du är införstådd med att Instantor inte är ansvarigt för förseningar eller brister i funktionalitet eller prestanda som inte rimligen kan förutses eller som på annat sätt orsakas av faktorer utom dess rimliga kontroll (force majeure), inklusive men inte begränsat till händelser såsom, bränder, översvämningar, explosioner, uppror, krig, orkaner, sabotage, terrorism, vandalism, olyckor, åtgärder från regering eller myndighet, domstolsförelägganden, strejker eller andra liknande händelser som uppstår trots Instantors rimliga försök för att förebygga, undvika, försena eller förmildra effekterna av dessa händelser, och som inte orsakas av Instantors underlåtenhet att utföra sina åtaganden enligt Avtalet.

11. Övrigt

11.1 Om en domstol eller annan kompetent jurisdiktion av någon anledning bedömer Avtalet, eller delar av det, som icke-verkställbara skall Avtalet (eller relevanta delar) tillämpas i största möjliga utsträckning. Övriga delar av Avtalet skall tillämpas fullt ut.

11.2 Om du har frågor om dessa Villkor, vänligen kontakta oss via e-post på contact@instantor.com. Vänligen inkludera inte annan personlig eller ekonomisk information än som är strikt nödvändig för din förfrågan när du kontaktar oss.

12. Avtalstid och uppsägning

Detta Avtal träder i kraft när du godkänner Villkoren och är giltigt tills det sägs upp av endera part. Du kan när som helst säga upp Avtalet gratis genom att skicka ett e-postmeddelande till contact@instantor.com. Om inte annat följer av andra bestämmelser i Avtalet skall Instantor meddela dig skriftligen två (2) månader i förväg om Instantor önskar avsluta Avtalet.

13. Klagomål

13.1 Vi försöker alltid leverera tjänster av hög kvalitet till dig. Om du är missnöjd med våra Tjänster, eller om du anser att ett fel har uppstått när du använt dem, vänligen kontakta oss så snart som möjligt. För mer information om vår process för klagomål, eller för att lämna in ett klagomål, vänligen kontakta oss på contact@instantor.com.

13.2 Vi hanterar klagomål skyndsamt och har som målsättning att lösa den fråga du hör av dig med inom 15 vardagar från dagen då vi tar emot klagomålet. Om vi på grund av särskilda skäl inte kan svara inom 15 vardagar kommer vi att meddela dig dessa skäl och komma att förlänga svarstiden till upp till 35 dagar. Om du inte får ett slutgiltigt svar, eller om du är missnöjd med svaret du fått, kan du, om du är bosatt i Sverige, kontakta Integritetsskyddsmyndigheten för att göra ett klagomål. Du kan skicka ett brev till Integritetsskyddsmyndigheten till adress Box 174, 101 23 Stockholm, eller ett e-postmeddelande till imy@imy.se. Detta bör du göra inom sex månader från mottagande av det slutgiltiga svaret från oss. Om du bor utomlands (utanför Sverige) kan du även ha rättigheten att föra ditt klagomål till en lokal ombudsman i ditt land och att följa lokala, utomrättsliga processer för att klagomål. Du kan hitta mer information på Europeiska kommissionens sida för klagomål för konsumenter, https://ec.europa.eu.

14. Tillämplig lag och tvistlösning

Villkoren och förhållandet mellan dig och Instantor skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Om du är bosatt i annat land än Sverige skall detta dock inte påverka tvingande rättigheter och skyldigheter som följer av lag i ditt hemvistland. I den utsträckning svensk lag står i strid med lagen i din hemvist skall dock lagen i din hemvist alltid tillämpas i minsta möjliga utsträckning. Om det inte strider mot lag i din hemvist skall svensk domstol eller domstol avgöra alla tvister som uppstår i samband med Tjänsterna eller Avtalet.